Openbaarmaking Inspectiegegevens

De WAS gaat uit van de grondgedachte dat het actief openbaar maken van inspectiegegevens, waarbij bedrijven met naam en toenaam genoemd worden.

De naleving van de regelgeving wordt bevorderd en zorgt voor transparantie van de werkzaamheden van de Inspectie SZW. Dit zorgt er ook voor dat inzichtelijk wordt voor bedrijven met welke bedrijven een risico wordt gelopen vanwege de ketenaansprakelijkheid.  

1. Wat houdt de openbaarmaking van inspectiegegevens in?

Het gaat om gegevens in het kader van het nalevingstoezicht op de arbeidswetten. Dat zijn de WML, de Wav, de Arbowet, de Atw en de Waadi. De inspectiegegevens worden openbaar door plaatsing op de site nadat het onderzoek definitief is afgerond.
Als een sanctiemaatregel wordt opgelegd krijgt de belanghebbende de mogelijkheid een zienswijze te geven over de sanctie en de publicatie op de site. Ook wordt de gelegenheid gegeven een voorlopige voorziening in te stellen tegen de publicatie. In verband met een gefaseerde uitvoering wordt er gestart met onderzoeken in het kader van de WML, WAV en WAADi.


Bij inspecties waarbij geen overtreding is geconstateerd is de mogelijkheid van het geven van een zienswijze uitgesloten. De wetgever gaat ervan uit dat bedrijven er geen bezwaar tegen zullen hebben dat openbaar wordt gemaakt dat zij volgens de regels hebben gehandeld.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten