De vereniging TLN

Hoe zijn binnen de verenigingsstructuur van TLN de plaats, rol en verantwoordelijkheden verdeeld over de bestuursorganen?

​​​​​ organogram560px.jpgDownload hier Zo werkt TLN: wegwijs in een vereniging.

Achtereenvolgens komen op deze pagina aan de orde:

 • Bestuur
 • Ledenraad als ALV van afgevaardigden
 • Deelmarkten
 • Regio's
 • Kringen
 • Vaste adviescommissies

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene beleidsstrategie en positiebepaling van TLN. Zij besluit over beleidszaken die qua aard regio- cq deelmarkt/kringoverstijgend zijn. Het bestuur bestaat momenteel uit 11​ leden inclusief de voorzitter. 

De samenstelling van het bestuur geeft een zo goed mogelijke afspiegeling van de verschillende ledengroeperingen van TLN.

De algemeen directeur neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. De vicevoorzitter en de penningmeester komen uit de leden van TLN.

De laatste Statu​tenwijziging​ vond plaats op 22 maart 2019.

Ledenraad als ALV van afgevaardigden

TLN kent sinds 2012 een algemene ledenvergadering van afgevaardigden: de Ledenraad. De Ledenraad wordt samengesteld uit twee vertegenwoordigers afkomstig van elk van de regiobesturen, de deelmarktbesturen en de kringenbesturen.  Leden van deze raad kunnen in verband met de noodzakelijke scheiding der machten, door hun toezichthoudende rol, niet tevens deel uitmaken van het bestuur.

De Ledenraad komt tenminste 2 keer per jaar bijeen en wordt door het bestuur en directie uitgebreid geïnformeerd over financiële ontwikkelingen en beleidsplannen.

Pijlers naar de leden

De regio's, deelmarkten en kringen vormen in de bestuurlijke opzet van de vereniging de belangrijkste pijlers van de leden van de vereniging.

Deelmarkten

Deelmarktbesturen zijn onder de verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de vraagstukken die de specifieke deelsegmenten betreffen. De deelmarktbesturen worden bij hun taakuitoefening ondersteund door een professionele organisatie, waarbij de primaire relatie wordt gevormd door de deelmarktsecretaris.
 
TLN kent momenteel de volgende 16 deelmarkten:

Regio's

De regiobesturen hebben een decentrale verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige voorbereiding, besluitvorming en afhandeling van onderwerpen die de regio's betreffen, zoals:

 

 • ​de lokale infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu
 • overleg met provincie en gemeenten
 • overleg inzake onderwerpen op het vlak van justitie en politie
 • inbreng cq afstemming met lokale Kamers van Koophandel en ondernemerskringen
 • regionale communicatie via thema-, lunchbijeenkomsten en gespreksgroepen.

 

De regiobesturen hebben een belangrijke rol als het gaat om de binding met de leden. De regiobesturen staan dicht bij de leden en hebben een signaleringsfunctie richting het bestuur. De regiobesturen hebben een belangrijke netwerkrol bij het versterken van de onderlinge binding tussen leden in de regio.  De primaire binding tussen regiobestuur en organisatie wordt gevormd door de regiosecretaris. Regio-overstijgende onderwerpen worden behandeld in het bestuur.

In de bestuursopzet wordt uitgegaan van een regionale gebiedsindelingen en onderscheidt 5 regio's:

Kringen

De kringen van TLN richten zich met name op de bevordering en de bewaking van netwerken van ledengroepen, die horizontaal door de regio's en deelmarkten heen lopen.

TLN kent momenteel de volgende 4 kringen:

Adviescommissies

Binnen de TLN vereniging is een aantal vaste adviescommissies. Zij adviseren het bestuur een aantal specifieke beleidsonderwerpen.

Er zijn 4 vaste adviescommissies:
Sociale Commissie
Commissie voor Internationale Zaken (CIZ)
- Commissie voor Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (CIRO)
- Commissie voor Strategie en Visieontwikkeling (CSVO)​​

Statuten

Download hier de S​tatuten voor Transport en Logistiek Nederland per 22​ maart 2019.