Shield Protecting from Viruses – Corona

Privacy in relatie tot het coronavirus

Ook in het kader van de dreiging van het Coronavirus is de naleving van privacy wet- en regelgeving vereist. Het Coronavirus betekent niet dat een werkgever privacy rechten van werknemers zomaar opzij kan zetten. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd.

Binnen de eigen onderneming

De werkgever heeft op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de RIVM en Rijksoverheid de nodige zorgverplichtingen jegens de werknemer. Tegen de achtergrond van de adviezen van het RIVM mag de werkgever vragen stellen aan de werknemer waar hij/zij op vakantie is geweest. Een werkgever mag ook vragen of de werknemer last heeft van gezondheidsklachten. De werknemer is niet verplicht antwoord te geven. De werknemer mag wel antwoord geven, maar de werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en hiervan een medisch dossier aanleggen. Dit is tot dusver voorbehouden aan de huisarts, bedrijfsarts en de GGD. Ook niet in de situatie dat de werknemer medische gegevens uit zichzelf vertelt zonder dat de werkgever er naar vraagt.

Wanneer een werknemer kennelijk ziekteverschijnselen vertoont, dient de werkgever op grond van Arbowetgeving en de richtlijnen van het RIVM op te treden. Dit betekent dat de toegang tot het pand c.q. werk kan worden ontzegd. De werknemer wordt naar huis gestuurd. Werknemers dienen bij een vermoeden van besmetting de huisarts te bellen en thuis te blijven en eerst een medische controle te ondergaan. Volg hierbij de adviezen van het RIVM.

Buiten de eigen onderneming

Chauffeurs aan de poort bij laad- en losadressen scannen op koorts en het opnemen van temperatuur is niet toegestaan op grond van privacy wet- en regelgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

Toelichting buiten de eigen onderneming

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het standpunt ten aanzien van temperatuurmetingen verduidelijkt. Dit betekent dat wanneer het bij toegangscontroles aan de poort uitsluitend om het aflezen van de temperatuur op een thermometer, dan valt dit aflezen niet onder het bereik van de AVG. Daaraan verbindt de AP echter wel strenge voorwaarden. Bedrijven meten immers niet voor niets. Het kan zijn dat de uitkomsten van de temperatuurmeting worden bewaard. Of doorgegeven aan een andere persoon of bedrijf, zoals de werkgever van de chauffeur. Of dat deze gegevens in een andere vorm worden verwerkt. Systemen waarbij poortjes opengaan, waarbij groen licht wordt gegeven of die op basis van de meetgegevens op een andere manier geautomatiseerd iets doen, vallen ook onder de bescherming van de AVG. In die gevallen is de AVG wel degelijk van toepassing en wordt volgens de AP gehandeld in strijd met de privacy regelgeving.

Eigenlijk betekent dit voor de praktijk van de ondernemer niets nieuws. Zodra er sprake is van enigerlei feitelijke registratie of gebruik van deze gegevens, is het risico voor de ondernemer buitengewoon groot. Registratie, gebruik of aan derden bekend maken vallen immers onder het juridische begrip “verwerken van persoonsgegevens ”. Dat zal in de praktijk ook normaliter het gevolg zijn. De AVG is dan gewoon van toepassing. Dit alles is weer onderhevig aan het toezicht van de AP. Met alle sanctie risico’s van dien.

De AP benadrukt daarnaast, dat het enkel meten van temperatuur een aantasting kan zijn van andere grondrechten. Zoals de integriteit van het lichaam. Dit impliceert, dat iemand van wie de temperatuur is gemeten, hierop een beroep kan doen bij de rechter.

Belangrijk om te weten is ook, dat lichaamstemperatuur geen zekerheid geeft over het wel of niet besmet zijn met het coronavirus.

Tegen die achtergrond waarschuwt TLN voor de risico’s die bij temperatuurmeting van werknemers of bezoekers kunnen ontstaan. Vooral wanneer een temperatuurmeting negatief uitpakt. Juist dan kan schade ontstaan. Voor zowel de werkgever als  het bezochte bedrijf.

De werknemer/chauffeur/bezoeker kan een klacht indienen bij de AP. Zij kunnen ook een gerechtelijke procedure aanhangig maken. Schadeclaims voor zowel de werkgever als het bezochte bedrijf kunnen het gevolg zijn.

Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gezondheidsverklaring

Het laten invullen van gezondheidsverklaringen door chauffeurs is niet toegestaan op grond van privacy wet- en regelgeving, ook niet op basis van vrijwilligheid.

Toelichting gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring zorgt voor schijnveiligheid en is altijd een momentopname. Ziekteverschijnselen kunnen zich immers pas na invulling openbaren.

Conform de adviezen van het RIVM wordt van de werkgever verwacht dat bij bepaalde klachten (zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en koorts) de werknemer niet wordt ingezet. Het blijft belangrijk de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen.

Toestemming vragen aan de werknemer om diens medische gegevens te mogen registeren, is geen goede oplossing. De Autoriteit Persoonsgegevens hanteert het standpunt dat in een werkgever–werknemer relatie toestemming niet vrijwillig tot stand is gekomen. Ook in de relatie met een opdrachtgever kan uw werknemer zich verplicht voelen om in te stemmen en is de toestemming niet vrijwillig tot stand gekomen. Bovendien kan toestemming door een werknemer altijd later worden ingetrokken.

Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.