FENEX Voorwaarden

   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​Voor de expeditie en logistieke sector heeft FENEX verschillende algemene voorwaarden en modelcontracten ontwikkeld. In de branche van expeditiebedrijven is een aantal voorwaarden van belang, met name de bestaande branchevoorwaarden en de FENEX-condities.

Algemene voorwaarden

Er zijn drie sets algemene voorwaarden die een wezenlijk instrument vormen voor expediteurs bij het vaststellen van de wederzijdse rechten en verplichtingen, die op grond van een contractuele verhouding met de opdrachtgevers tot stand komen.

Nederlandse Expeditievoorwaarden

De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn van toepassing op het totaal aan werkzaamheden dat de expediteur voor zijn opdrachtgever kan verrichten, zoals opslag, distributie, douaneafhandeling, verzekering, ver- en ompakken, wegen, merken, orderpicking en facturering.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de expediteurs en hun opdrachtgevers. De voorwaarden beogen een redelijke verhouding tussen de rechten en plichten van partijen vast te stellen.

Nederlandse Opslagvoorwaarden

De Nederlandse Opslagvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en expeditiebedrijven die specifieke opslagactiviteiten verrichten. In dat geval hanteren deze opslagbedrijven specifieke algemene voorwaarden die voor opslagactiviteiten van toepassing kunnen worden verklaard.

Logistieke Services Voorwaarden 2014

In april 2014 zijn de Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV 2014) gelanceerd. Deze voorwaarden moeten de veelgebruikte Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten (FENEX) en Physical Distribution Voorwaarden (TLN) gaan vervangen.

De LSV biedt vele voordelen. Zo wordt met één set algemene voorwaarden voor logistieke activiteiten en het daarbij behorende raamcontract meer uniformiteit in de keten aangebracht. Zeker nu logistiek dienstverleners steeds vaker elkaars klant zijn. Dit vereenvoudigt het onderhandelingsproces, het draagt bij aan een bredere kennis van de voorwaarden en de algehele acceptatiegraad neemt toe.

Voorwaarden voor logistieke activiteiten

De Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten hebben tot doel een regeling te geven voor bedrijven die naast de opslag aanvullende werkzaamheden met betrekking tot de goederen verrichten, zoals facturering, assemblage, etikettering, ompakken, verpakken en voorraadbeheer. Hoewel deze voorwaarden nog toegepast kunnen worden, wordt geadviseerd deze te vervangen door de Logistieke Services Voorwaarden.

Modelcontracten

Naast Algemene Voorwaarden heeft FENEX voor de leden diverse modelcontracten opgesteld, waaronder:

  • Model Logistiek Raamcontract (zie ledennet van FENEX)
  • Volmacht voor het verrichten van douaneformaliteiten (zie ledennet van FENEX)
  • Model Samenwerkingsovereenkomst Europese Autogroupage (zie ledennet van FENEX)
  • Modelovereenkomst Fytosanitaire Producten (zie ledennet van FENEX).

De volgende modelcontracten worden door de gehele handel als standaard gehanteerd en verdienen aparte aandacht:

  • Modelovereenkomst/machtiging Directe Vertegenwoordiging

Sinds 2005 is het voor douane-expediteurs mogelijk om douaneformaliteiten te verrichten in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Douane-expediteur moeten wel beschikken over een machtiging van diegene die wordt vertegenwoordigd.

FENEX en EVO hebben gezamenlijk en in overleg met de douane een modelcontract opgesteld. Dit model is naast een machtiging tegelijk een overeenkomst waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen. Hierbij behoort een checklist waarin wordt beschreven over welke informatie en documenten de direct vertegenwoordiger moet beschikken om een correcte aangifte te kunnen verrichten (zie ledennet van FENEX).

Modelcontract Beperkt Fiscale Vertegenwoordiging

In Nederland bestaat de mogelijkheid, in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen, om de omzetbelasting bij het invoeren van goederen te verleggen (in plaats van afdragen en terugvragen). Dit is een belangrijk liquiditeits- en financieringsvoordeel en kan ook door buitenlandse ondernemers worden toegepast door het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger. Deze dienst wordt voornamelijk door (douane-) expediteurs aangeboden.

Exclusief voor leden heeft FENEX het modelcontract voor het optreden als fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning ontwikkeld. Het modelcontract kan voor de leden die optreden als beperkt fiscaal vertegenwoordiger behulpzaam zijn richting hun opdrachtgever.

Daarnaast maakt het model inzichtelijk welke documenten en bescheiden voor de verschillende situaties nodig zijn. Dit is belangrijk omdat de fiscaal vertegenwoordiger via de administratie moet kunnen aantonen wat er met de goederen is gebeurd na de invoer (zie ledennet van FENEX).

Advies nodig?

TLN en FENEX ontwikkelen niet alleen voorwaarden en modelcontracten, maar adviseren de leden over de toepasselijkheid van voorwaarden, het gebruik van voorwaarden en contracten en staan leden ook bij als er een geschil optreedt.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.