handhaving

Q&A ERRU

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de ERRU. Update 22 januari 2021.

Wat gebeurt er precies als er een is begaan die als ERRU-feit wordt aangemerkt, wanneer merk ik voor het eerst iets van ERRU? In eerste instantie wordt er een sanctie opgelegd. De sanctie is pas onherroepelijk als er geschikt is of de termijn van bezwaar/beroep voorbij is. Als de sanctie onherroepelijk is volgt opname in het ERRU-register. Bij de eerste vermelding in het register krijgen vervoerder en vervoersmanager een notificatie van de ILT en zullen de punten in te zien zijn in het NIWO ondernemersloket. De volgende notificatie van de ILT zal zijn wanneer 50% van de grenswaarde is bereikt.

Waar kan ik de lijst van overtredingen inzien die leiden tot strafpunten?
De lijst staat in de NIWO-beleidsregel die op dit moment nog niet is gepubliceerd. Maar hij is ook te vinden (zonder de strafpunten) in EU Verordening 2016/403

Worden alleen ERRU-feiten  naar aanleiding van staande houdingen  meegenomen of kunnen deze ook geconstateerd worden naar aanleiding van een bedrijfscontrole door de ILT?
Het gaat om alle overtredingen die op welke wijze dan ook tot een onherroepelijke sanctie hebben geleid en genoemd zijn in de ERRU-Verordening

Door wie wordt je geïnformeerd als je in het buitenland een ERRU overtreding oploopt?
De buitenlandse justitie of rechtelijke macht legt de sanctie op. Leidt dit tot een onherroepelijke boete/veroordeling dan wordt het een  ERRU-registratie dan wordt je alleen geïnformeerd door de ILT als het een eerste overtreding betreft. Daarna krijg je een melding van de ILenT als 50% van de grenswaarde is bereikt. Tussentijds kun je altijd het ondernemersloket van de NIWO raadplegen voor de stand van de punten.

Wat wordt de datum van de ERRU sanctie op het moment dat er een hele procedure over de overtreding is? De datum van het begaan van de overtreding of de datum van het onherroepelijk worden van de overtreding?
De datum van het onherroepelijk worden van de veroordeling voor een ERRU-overtreding is bepalend voor het krijgen van strafpunten. In geval van een transactie, wordt de sanctie onherroepelijk vanaf de betaaldatum van het transactievoorstel. Twee jaar na de datum van het onherroepelijk worden van de sanctie/veroordeling, vervallen de strafpunten van die zelfde ERRU overtreding.

Maakt de UK nog deel uit van de ERRU?
Het is na Brexit onduidelijk nog in hoeverre de UK deel uit kan blijven van ERRU. Dit wordt nog uitgezocht en we hopen hier snel antwoord op te krijgen.

Maakt Zwitserland deel uit van ERRU?
Nee, Zwitserland is geen EU-lidstaat en doet niet mee aan ERRU.

Kan ik als vervoersonderneming of vervoermanager beroep aanteken tegen het rapport van de ILT?
Nee, dat kan niet. Tijdens het onderzoek kun je wel relevante feiten en omstandigheden meegeven aan de ILenT.  Maar de conclusie van de ILenT is een advies aan de NIWO, en is geen voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Het rapport van de ILT gaat naar de NIWO en de NIWO neemt een besluit. Tegen het besluit van de NIWO is bezwaar en beroep mogelijk

Welk effect heeft een bedrijfscontrole waarbij fouten worden geconstateerd op de registratie in ERRU?
Als er ERRU-overtredingen worden geconstateerd die leiden tot een onherroepelijke sanctie, heeft dit tot gevolg dat strafpunten worden toegerekend aan de vervoersmanager en de vervoersonderneming waar de controle plaats heeft gevonden. Bij een eerste bedrijfscontrole worden overigens alleen de zwaarste overtredingen beboet.

Hoe zit dat precies met die 2 jaarstermijn? Vervallen punten na 2 jaar? Wat is dan de begindatum voor de 2 jaar?
Voor elke sanctie start de 2 jaarstermijn op de dag dat de overtreding onherroepelijk is geworden. Dan wordt hij ook opgenomen in het strafpunten register. Binnen een periode van 2 jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden. Bij het vervallen van de eerste strafpunten begint de volgende 2 jaar dus op tijdstip van de 2e onherroepelijke overtreding.

Een chauffeur van mijn bedrijf heeft in het buitenland een boete gekregen en die is ter plekke betaald. Kan het zijn dat ik dan toch in Nederland strafpunten krijg?
Ja, als de overtreding als ERRU feit is aangemerkt, en er een transactie voorstel wordt geaccepteerd, staat bezwaar niet meer open en is de sanctie onherroepelijk. Dan worden in NL strafpunten toegekend aan de vervoersonderneming en de vervoersmanager. Staat er nog bezwaar open dan komen de punten pas als de overtreding in stand blijft nadat alle rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) uitgeput zijn.

Is het voor de vervoersmanager / onderneming inzichtelijk hoeveel “ERRU  punten” er geregistreerd staan?
Ja, dat kunnen zij inzien via het ondernemersloket van de NIWO mits zij de inloggegevens van de onderneming krijgen of via een machtiging in het ondernemersloket van de NIWO kunnen inloggen.

Is het mogelijk dat alleen de vervoersonderneming of vervoersmanager strafpunten krijgt? Of is dit altijd in combinatie?
De punten worden toegeschreven aan zowel de vervoersmanager als de vervoersonderneming, waar de ERRU overtreding is begaan. Indien de vervoersmanager bij meerdere vervoersondernemingen werkt, dan krijgt, naast de vervoersmanager, alleen de vervoersonderneming de strafpunten waar de ERRU overtreding is begaan.

Op welke manier wordt het actuele ‘puntensaldo’ inzichtelijk gemaakt voor onderneming en vervoermanager? komt er een dashboard of iets dergelijks?
De ILT informeert NIWO. NIWO verzorgt voor de beroepsgoederenvervoerders het verstrekken van informatie. Via het ondernemersloket van de NIWO kunnen vervoersondernemingen en eventueel vervoersmanagers (mits zij de inloggegevens van de onderneming krijgen of via een machtiging) de strafpunten inzien.

Kunnen anderen (accountants, andere ondernemingen) het strafpuntensaldo inzien?
Nee, om privacy redenen is dat niet mogelijk. Alleen degenen binnen de vervoersonderneming die beschikken over de inlogcode en de vervoersmanager kunnen via het ondernemersloket van de NIWO het saldo in zien.

Ik ben vervoersmanager bij twee transportbedrijven. Welke grenswaarde geldt voor mij?
De indeling vindt plaats door cumulatie van de verschillende wagenparken. Voorbeeld: Twee ondernemingen, met dezelfde vervoersmanager, beschikken respectievelijk over 5 en 6 voertuigen/gewaarmerkte afschriften. De vervoersbedrijven vallen in de categorie 2-10 en de vervoersmanager in de categorie 11-20.

Wat betekent het voor de indeling van mijn bedrijf als de eerste strafpunten zijn toegerekend en vervolgens het aantal voertuigen/vergunningen wordt uitbreid. Valt mijn bedrijf dan in een andere categorie?
Dat hangt af van de bereikte aantal strafpunten. Zodra de vervoerder 50% van zijn minimum aantal strafpunten heeft bereikt, en de kennisgeving is verzonden, zal een eventuele uitbreiding of inkrimping van het wagenpark geen invloed meer hebben op het minimum aantal strafpunten.

Wie wordt als vervoersmanager aangemerkt? is dat diegene met het vakdiploma? of kan dit ook een aangestelde manager zijn?Degene die het vakdiploma heeft, wordt aangemerkt als de vervoersmanager. Dit is ook degene die in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd als gevolmachtigde/vervoersmanager. Dit is ook degene die bij NIWO als vervoersmanager is opgegeven en geregistreerd.

 Als ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijg, voldoe ik dan aan de eis van betrouwbaarheid?
Je voldoet aan de eis van betrouwbaarheid als je naast de Verklaring omtrent het gedrag ook geen ERRU registratie hebt die de grenswaarde overschrijdt. De betrouwbaarheid wordt dus gevormd door 2 componenten.

Wat gebeurt er als mijn vervoersmanager ongeschikt wordt verklaard en mijn onderneming nog wel de vergunning mag houden?
Dan zal er een nieuwe vervoersmanager aangetrokken moeten worden. De vervoersonderneming krijgt daar 6 maanden de tijd voor.

Als mijn vergunning tijdelijk wordt geschorst, mag ik dan nog rijden?
Nee, er mag geen beroepsgoederenvervoer meer verricht worden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een negatief besluit van de NIWO?
Voordat de NIWO haar besluit maakt, ben je in de gelegenheid je zienswijze naar voren te brengen. Na het besluit kun je binnen 6 weken na het besluit een bezwaarschrift bij de NIWO indienen. Motiveer daarbij waarom u het niet eens bent met het besluit. Na het bezwaar staat nog beroep open.

Stel de NIWO legt geen sanctie op. Begin je dan weer met een  schone lei?
Wanneer de NIWO besluit om geen sanctie om te leggen, omdat deze onevenredig zou zijn, dan worden wel alle strafpunten gewist waar het besluit van de NIWO betrekking op heeft. Uiteraard zal het technisch systeem wel de historie bewaren en onthouden dat de vervoersonderneming/vervoersmanager al eens de grenswaarde heeft overschreden. Bij het nog een keer overschrijden van de grenswaarden is dan sprake van recidive. In geval van recidive zal altijd een sanctie worden opgelegd door NIWO.