Veelgestelde vragen Mobility Package

Het Mobility Package roept veel vragen op. TLN probeert deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Versie 30 juli 2020.

Het Mobility Package roept veel vragen op. TLN probeert deze zo goed mogelijk te beantwoorden. We zijn hierover continue in overleg met onze internationale collega’s via de IRU, met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met de ILT. De komende maanden zal er steeds meer duidelijkheid komen, hiertoe wordt ook gezamenlijk via de IRU met CORTE/ECR (Europese handhavers) overlegd en worden vraagstukken die opheldering nodig hebben voorgelegd aan de Europese Commissie. De antwoorden in dit document geven de stand van zaken op dit moment weer, onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen die nog uit nieuwe richtlijnen/richtsnoeren etc. kunnen voortvloeien.

Algemeen proces

Ingangsdatum nieuwe regelgeving

Vraag: Wanneer treedt het Mobility Package in werking?

Antwoord: De verschillende onderdelen van het Mobility Package treden op verschillende momenten in werking. De wijzigingen in de rij- en rusttijdenregelgeving zijn op 20 augustus j.l. ingegaan. Voor een volledig overzicht van de belangrijkste wijzigingen en momenten van inwerkingtreding zie het document “Ledeninfo Mobility Package”

Rij- en rusttijden

45 uur rust in de cabine.

Vraag: moet je aantonen dat je als bedrijf/chauffeur de weekendrust niet in het voertuig hebt doorgebracht?

Antwoord: nee, de controleur zal aan moeten tonen dat het verbod is overtreden. Dat kan alleen op heterdaad, de controleur mag niet vragen om aanvullende bewijzen buiten de tachograafgegevens voor de rij- en rusttijden.  Indien hij de chauffeur bij het voertuig aantreft tijdens zijn 45 uur rust zal het in combinatie met de tachograafgegevens leiden tot het constateren van een overtreding. De chauffeur hoeft niet aan te tonen dat hij niet in de cabine heeft gerust maar als hij op dat moment niet vrijwillig tegenbewijs levert (bv een hotelbon) zal er worden aangenomen dat hij in de cabine heeft geslapen en een boete volgen. De verkorte rust mag wel in het voertuig worden doorgebracht.

Onderbreking 45 uur rust op boot en verbod op rust in de cabine.

Vraag: 45 uur rust in de cabine is niet toegestaan. Bij een overtocht wordt gezegd dat 45 uur onderbroken mag worden voor op- en afrijden boot. Wordt hier dan niet geïmpliceerd dat de chauffeur in zijn cabine zijn rust aan het maken is? Of is het dan wel toegestaan?

Antwoord: Ja, als voldaan wordt aan de voorwaarden van deze uitzondering (de geplande reis moet minimaal 8 uur zijn en de chauffeur moet toegang hebben tot een slaapcabine dan kan de  rest van de rust op de kade in de cabine worden genoten. Het is wel belangrijk dat de boot/trein functie op de tachograaf correct wordt gebruikt voor de registratie.

Terugkeer naar huis binnen 4 weken.

Vraag: Wat zijn precies 4 weken, hoe gaan ze daar mee om? Nu gaat het bij ons zo. Op vrijdagavond vertrekken de chauffeurs vanuit Hongarije naar Nederland. Op zaterdag komen ze aan bij de wagen waarmee ze gaan rijden. Deze maken ze klaar en gereed om weg te gaan. Dan maken ze 24 uur rust en vertrekken dan. Na 4 weken komen ze weer terug op zaterdag en rijden weer naar huis in Hongarije waar ze op zondagmorgen aankomen. De medewerkers worden betaald vanaf vertrek thuis in Hongarije t/m thuiskomst zondag morgen. Vertrekken dus op vrijdagavond en 4 weken later op zondagmorgen zijn ze weer thuis.

Antwoord: Dat is voldoende om te voldoen aan de regel binnen vier weken terugkeren naar huis. De Verordening gaat uit van vaste weken (een week is gedefinieerd van maandag 0.00 tot zondag 2400. Een wekelijkse rust die op zondag begint en over de vaste week heenloopt kan in zijn geheel toegerekend worden aan de ene of de andere week (maar niet aan allebei, tenzij hij daar lang genoeg voor is om op te splitsen). Uiteraard moet verder ook voldaan zijn aan de 6 x 24 regel (de wekelijkse rust mag uiterlijk na 6 x 24 uur beginnen na de laatste wekelijkse rust) en aan het normale wekelijkse rustschema van 24-45-24-45, en moeten bekortingen uiterlijk in de derde week na de bekorting worden gecompenseerd.

NB Wanneer er echter gebruik gemaakt wordt van de flexibiliteit van 2 verkorte wekelijkse rusten achter elkaar, is het een ander verhaal. Dan moet de compensatie (42 uur) plaats vinden voordat de wekelijkse rust begint. Dus dan is zondag echt te laat.

Return home chauffeur

Vraag: wordt er onderweg gecontroleerd op de return home? Kan de chauffeur beboet worden?

Antwoord: Er is nog veel discussie over de return home, hoe deze geïnterpreteerd moet worden en hoe deze kan worden gehandhaafd. Deze kan o.i. alleen dmv bedrijfscontroles worden gecontroleerd, en zo denkt de ILT er ook over. De return home is een verplichting voor de werkgever om het werk zodanig te organiseren dat de chauffeur in staat wordt gesteld om naar huis terug te keren. Dus moet er in de planning aantoonbaar rekening mee gehouden worden, ook als de chauffeur al een aantal keren geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid. In de praktijk zal dit betekenen dat de chauffeur voldoende vrije tijd en mogelijkheden krijgt om de reis naar huis te maken en daar zijn normale rust te genieten. De chauffeur kan besluiten daar geen gebruik van te maken zolang hij maar niet zijn rust in het voertuig geniet. Maar er zijn ook andere meningen in Europa, en kunnen op dit moment niet garanderen dat er geen wegcontroles op plaats vinden al is dat o.i. in strijd met de wetgeving. Wij werken eraan meer duidelijkheid en een Europees brede uniforme uitleg en handhaving te verkrijgen op deze nieuwe regel.

45 uur rust onderweg in een passende accommodatie

Vraag: De 45 uur rust mag niet in de cabine maar moet in een passende, gendervriendelijke accommodatie met voorzieningen. Is beschreven wat onder gendervriendelijk of passend wordt verstaan?

Antwoord: Nee dat is niet beschreven en is dus onduidelijk. Ook is onduidelijk hoe dit wordt gehandhaafd. Deze vraag is een van de vragen waar wij duidelijkheid op proberen te verkrijgen.

Artikel 12- extra uitzondering in zeer bijzondere omstandigheden om de plaats te bereiken waar de wekelijkse rust wordt genoten

Vraag: Mag de extra rijtijd (artikel 12) ook gecompenseerd worden met extra dagelijkse rust? Of alleen met wekelijkse rust?

Antwoord: Teveel aan rijtijd moet binnen 3 weken aan “een” rust worden toegevoegd. Dat kan dus zowel een dagelijkse als een wekelijkse rust zijn.

Extra tijd om naar huis te rijden aan het einde van de werkweek

Vraag: Van mijn chauffeurs begrijp ik dat de nieuwe regels 2 uur extra rijtijd geven om aan het einde van de week naar huis te kunnen rijden. Hoe zit dat?

Antwoord: Dat is maar het halve verhaal. Het is zeker geen extra rijtijd die standaard ingecalculeerd kan worden. Overschrijding van de rijtijd blijft een overtreding, tenzij de chauffeur op de juiste wijze en wegens de juiste redenen tot maximaal 2 uur afwijkt zodat hij zijn exploitatievestiging of huis kan bereiken om daar zijn wekelijkse rust aan te vangen. Dit mag alleen in geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden. De aard van het werk brengt dagelijks onverwachte zaken mee, maar sommige zijn zo uitzonderlijk of onvoorspelbaar dat je daar in redelijkheid geen rekening mee kan houden in de planning. Als zoiets gebeurt, bijvoorbeeld een wegafsluiting na een groot ongeluk, noteert de chauffeur de reden van de afwijking op de print-out. Het gaat om ofwel 1 uur extra rijtijd, of, na het genieten van een pauze van minimaal een half uur, 2 uur extra rijtijd. De normale pauzeregeling blijft overigens wel gewoon van toepassing.

Controle van 60 uur arbeidstijd langs de weg

Vraag: Hoe gaat deze controle in de praktijk? Wordt er dan gevraagd naar een overzicht van arbeidstijden? Vanaf wanneer kunnen we dit verwachten?

 Antwoord: De controle van de maximaal 60 uur arbeidstijd is een nieuw onderwerp in de wegcontroles. 18 maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde controlerichtlijn moeten lidstaten hierop effectief gaan controleren, naar verwachting dus vanaf maart 2022. Wat over de controles tijdens het wetgevingsproces besproken is, is dat langs de weg alleen zaken kunnen worden gecontroleerd die de tachograaf registreert. Voor arbeidstijd is dat de rijtijd en de overige werkzaamheden. Dus wat er op dit moment bij voor te stellen is, is dat de handhaver zal optellen hoeveel rijtijd en overige werkzaamheden de chauffeur in een week heeft. Komt hij boven de 60 uur, dan is dat beboetbaar. Het is op zich dus niet de bedoeling dat er tijdens de controle informatie over de arbeidstijd bij het bedrijf wordt opgevraagd, aangezien dit op de kaart moet staan.

Laad/los functie in de smart tacho 2.

Vraag: Is de functie laden/lossen bij de smart tacho 2 ook bij out of scope gebruik noodzakelijk? Indien de laadploeg de auto laad en de chauffeur zijn rust geniet.

 Antwoord: De functie laden/lossen moet ook geregistreerd kunnen worden wanneer tachograaf in out of scope staat, zodat eventueel een loodsmedewerker/rangeerde dit ook kan invoeren.

Laad/los functie in de tachograaf.

Vraag: Wat is de reden om te willen weten wat er met de auto gebeurt als de chauffeur er niet bij aanwezig is?

 Antwoord: Registreren van laden/lossen is belangrijk voor handhaving van cabotage en detachering. Dit is nodig om te bepalen wat voor soort rit er heeft plaatsgevonden. In het kader van cabotage is dit voertuig gerelateerd en moet de registratie plaatsvinden in de tachograaf. Maar een voertuig kan geladen en gelost worden terwijl de chauffeur bijvoorbeeld thuis rust aan het genieten is.

Invoeren grenspassages

Vraag: Als de grenspassage ingevoerd moet worden direct na het passeren voor de grens, krijgen we dan niet enorme opstoppingen daar?

Antwoord: Voor voertuigen die niet beschikken over een smarttacho 2 wordt dit verplicht vanaf  2 februari 2022. Wij vrezen inderdaad voor opstoppingen. Bovendien levert dit inefficiënties in de planning op. Daarom hebben wij, samen met de IRU (onze Europes organisatie), ervoor gepleit dit te wijzigen in invoering bij de eerst geplande stop. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald. Als alle voertuigen geretrofit zijn met de smart tacho 2 (augustus 2025) zal deze handeling niet meer nodig zijn.

Retrofit

Vraag: Wat betekent retrofit?

Antwoord: Retrofit is het verplicht vervangen van de aanwezige tachograaf (analoog, digitaal of smart tacho 1) door een smart tacho 2. 31 december 2024 moeten analoge en digitale tachografen vervangen zijn voor een smart tacho 2 en per 20 augustus 2025 moet de smart tacho 1 vervangen zijn voor de smart tacho 2.

Kosten smart tacho 2 en retrofit

Vraag: Wat is de indicatie van de kosten voor de aanschaf van de smart tacho 2 en hoe zit het met de beschikbaarheid?

 Antwoord: De kosten van de retrofit zijn afhankelijk van verschillende factoren. Dit zijn onder andere de kosten van de smart tacho 2, de kosten van de DSRC antenne/module, de kosten van de gever, welk type tachograaf moet worden vervangen (analoog, digitaal of smart tacho 1) en welke werkzaamheden  verricht moeten worden. Voor wat betreft de beschikbaarheid van de smart tacho 2 is op dit moment nog niets te zeggen. Uiterlijk 36 maanden na definitieve acceptatie van MP moet de smart tacho 2 in nieuw geregistreerde voertuigen zitten. Op dit moment is men druk doende om de technische specificaties vast te leggen waar deze nieuwe smart tacho 2 aan moet voldoen.  De kosten van de smart tacho 2 zijn helaas nog niet bekend.

Cabotage

Vraag: Wat wordt er nu Europees gezien verstaan onder “cabotage” ? En wat is de definitie van de “cooling off” periode van vier dagen?

Antwoord: De definitie van cabotage is niet gewijzigd dus blijft zoals in de huidige wetgeving: “cabotage: ”: nationaal vervoer voor rekening van derden dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst” De cooling off periode is een nieuw element dus dat begrip is in het Mobility Package wel uitgewerkt en toegevoegd: “Vervoerders mogen binnen vier dagen na het einde van een cabotage in een lidstaat, met hetzelfde voertuig of, in het geval van een samenstel van voertuigen, met de trekker van datzelfde voertuig, geen cabotage uitvoeren in diezelfde lidstaat.” Ook nieuw is dat men een link legt tussen cabotage en gecombineerd vervoer. Men wil voorkomen dat begin-of eindtrajecten over de weg onder het mom van gecombineerd vervoer permanent worden uitgevoerd in dezelfde lidstaat.