Wet- en regelgeving

Veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2021

Zoals ieder jaar verandert wet- en regelgeving met ingang van het nieuwe jaar. Hieronder staan belangrijke wijzigingen voor transportondernemers en expediteurs vermeld voor 2021.

Jeugdlonen, minimumloon, mintreden en premies sociale verzekeringen

Op de website van TLN – bij praktische informatie rondom de cao – zijn tabellen voor de jeugdlonen, mintreden en premies sociale verzekeringen bijgewerkt voor geldigheid vanaf januari 2021.

Minimumloon
Per 1 januari 2021 wordt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder: € 1.684,80 per maand. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden lagere bedragen.

NOW-3 deel 2

Op 1 januari treedt de tweede tranche van NOW-3 in werking. Deze tranche heeft betrekking op de loonperiode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Voorwaarde is dat er sprake is van 20% omzetverlies in drie aaneengesloten maanden in de periode januari tot en met mei 2021, ten opzichte van een kwart van de omzet over 2019.

De subsidie wordt deze tranche niet verder afgebouwd en bedraagt maximaal 80% van de totale loonsom. Een eventuele daling van de loonsom heeft pas gevolgen voor de subsidie als die daling meer dan 10% is. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk van 15 februari tot en met 14 maart 2021.

Check ook onze pagina over de NOW.

Transitievergoeding

Maximum transitievergoeding hoger in 2021
De maximum transitievergoeding bedraagt in 2021 € 84.000. Dat is € 1.000 hoger dan in 2020. De maximale transitievergoeding wijzigt jaarlijks met ingang van 1 januari overeenkomstig de ontwikkeling van de marktcontractlonen. Overigens blijft gelden dat als het loon van de werknemer over twaalf maanden hoger is dan het genoemde bedrag van de maximale transitievergoeding, dat hogere loon als maximum geldt.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door pensionering of bij overlijden
Werkgevers die het bedrijf beëindigen in verband met pensionering dan wel de nabestaanden van een werkgever die in verband met het overlijden van die werkgever met het bedrijf stoppen, dienen de werknemers waarvan het dienstverband wordt beëindigd een transitievergoeding te betalen. Als er sprake is van werkgevers met minder dan 25 werknemers, dan kunnen zij vanaf 1 januari het UWV om compensatie vragen voor de betaalde transitievergoeding. Meer weten, zie hier.

Tijdelijke vrijstelling RVU-heffing

Werkgevers die met oudere werknemers afspraken maken om kort voor de AOW-leeftijd uit dienst te gaan, kunnen te maken krijgen met een fiscale naheffing, de zogenoemde RVU-heffing (regeling vervroegd uittreden). Vanaf 2021 komt er een tijdelijke vrijstelling voor deze heffing.

Doel hiervan is werknemers die overvallen zijn door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en die niet in staat zijn gezond de AOW-leeftijd te bereiken, de mogelijkheid te bieden om, drie jaar voor de AOW-leeftijd, vervroegd uit te treden. Daardoor kunnen werkgevers dus afspraken maken met hun oudere werknemers om eerder te stoppen met werken zonder dat er een strafheffing betaald hoeft te worden. De vrijstelling zal gelden voor 5 jaar met een mogelijk uitloop van 3 jaar. Overigens is de tijdelijke vrijstelling pas definitief als die gepubliceerd is, wat op dit moment nog niet het geval is.

Motorrijtuigenbelasting

Op basis van de wettelijke inflatiecorrectie worden de tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) op 1 januari verhoogd met 1,6%. De mogelijkheid om de MRB voor een heel jaar in één keer te betalen, is per 1 juli 2017 vervallen. In onderstaande tabel zijn de tarieven per 1 januari 2021 voor een vrachtauto opgenomen. De bedragen zijn voltarief, per kwartaal en niet afgerond: na afloop van alle berekeningen en eventuele toepassing van de euronorm-toeslag wordt het uiteindelijke bedrag op de rekening/aanslag naar beneden afgerond. (Tabel is ook hier te downloaden)

Accijns en Eurovignet

Verhoging accijns en overige heffingen op diesel
Op basis van de wettelijke inflatiecorrectie (1,6%) en het Klimaatakkoord (1 cent per liter) wordt de accijns voor dieselolie op 1 januari 2021 verhoogd met 1,81 eurocent per liter. De voorraadheffing wijzigt niet. Per 1 januari 2013 is het gebruik van rode diesel afgeschaft.

De tarieven in 2021 zijn als volgt (in eurocenten):

Verhoging accijns LPG en LNG
De accijns van LPG en LNG wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 0,30 eurocent per liter. Het tarief LPG per 1 januari 2021 bedraagt 19,18 eurocent per liter (1 liter is 0,54 kilogram). Voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) geldt hetzelfde accijnstarief als voor LPG. Verkopers van LNG kunnen in aanmerking komen voor de LNG-Brandstofregeling voor wegvervoerders. Dit is een subsidie voor elke kilo LNG die verkocht wordt aan een wegvervoerder. Het hele subsidiebedrag komt in mindering op de prijs van LNG.

Tarief Eurovignet
De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (het eurovignet) worden per 1 januari 2021 niet gewijzigd.

Europees register van overtredingen

Vanaf 1 februari 2021 (eerder meldden we 1 januari) is het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) ook in Nederland actief. Daarin worden onherroepelijke overtredingen van vervoerswetgeving bijgehouden. In het ergste geval kan de onderneming de betrouwbaarheidsstatus verliezen en daarmee de vergunning. Lees hier er meer over.

Fiscale voordelen milieuvriendelijke investeringen

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke vrachtauto’s en andere bedrijfsmiddelen kunnen daaruit fiscale voordelen halen. De Milieulijst (MIA\Vamil) en Energielijst (EIA) voor 2021 zijn gepubliceerd. Daarnaast is er per 1 januari 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Met de instrumenten MIA, VAMIL, EIA en BIK worden investeringen in bedrijfsmiddelen fiscaal gestimuleerd.

Extra aftrek
De ‘Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen’ (VAMIL) biedt je de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Regeling Milieu-investeringaftrek’ (MIA) biedt ondernemers de mogelijkheid via een extra aftrek (36%, 27% of 13,5%) de belastbare winst te verlagen waardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. De “Regeling Energie-investeringsaftrek” biedt je de mogelijkheid om 45% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Transport
De MIA/Vamil regeling biedt in 2021, evenals in 2020, onder andere voordelen voor investeringen in “lichte en zware elektrisch aangedreven bestelauto”, “elektrische of waterstofvrachtwagen”, “LNG- bakwagenchassis of -trekker” en “bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid”.
De EIA biedt, evenals in 2020, onder andere voordelen voor investeringen in “meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen”, “zijafscherming” en “Lange en zware vrachtwagen (LZV)” waarbij alleen de dolly of de tussenoplegger in aanmerking komt. Op de website van TLN worden meer middelen van de Milieu- en Energielijst genoemd die voor transportbranche van belang zijn.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om te zorgen dat bedrijven ondanks de coronacrisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringen naar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de BIK in werking. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen voor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen.

Deze afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8% voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze afdrachtvermindering is van toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000 per aanvraag. De BIK kan gecombineerd worden met EIA, MIA of Vamil.

Rekenvoorbeeld
Stel een investering in een elektrische bestelauto voor € 75.000. Van toepassing is BIK 3,9%, KIA 5,5% (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en MIA 9%. Het effectief voordeel is 18,4%, oftewel € 13.800.

 

Kentekenplicht landbouwvoertuigen

Op 1 januari 2021 treedt de registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen in werking. Onder deze verzamelnaam vallen ook vele MMBS-en/mobiele machines die wellicht ook moeten worden geregistreerd. Lees hier wat TLN hierover eerder berichtte.

Afvalstoffenbelasting (voor leden die afval inzamelen)

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2021 door indexatie naar €33,15 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast.

Nieuwe wet helpt voorkomen faillissementen

Ondernemingen kunnen door de coronapandemie te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit helpen voorkomen. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. Meer informatie zie hier en hier.

Steun voor circulaire projecten MKB

In 2021 komt in totaal 4,5 miljoen euro vrij voor bedrijven die hun bedrijfsvoering circulair willen inrichten. Het geld is beschikbaar voor mkb-ondernemers die samen een product of dienst circulair ontwerpen of een businessmodel circulair maken en zo grondstoffen en C02-uitstoot besparen. Afgelopen jaar maakten 80 bedrijven ook al aanspraak op deze financiële steun van het kabinet. Zo ging er geld naar het verwerken van vezels uit plantenafval in circulaire producten, onderdelen van een fietsbrug uit afvalkunststof, lokaal gebruik van snoeihout en het maken van een circulaire schildersbroek uit hergebruikt textiel.

 

Brexit

En dan nog de Brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dat vertrek begon officieel al op 31 januari 2020, maar sindsdien bleven de regels nog hetzelfde en werd er onderhandeld over de definitieve relatie tussen de EU en het VK. Die nieuwe regels gaan op 1 januari in en er verandert veel. Voor een overzicht van het laatste nieuws check hier het Brexit-blog en de Q&A over Brexit.