Diervoeder – koeien – boer

Diervoedervervoer - Dierlijke bijproducten (dbp-en)

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong en afgeleide producten die niet (meer) voor menselijke consumptie zijn bestemd.

Deze producten kunnen nog wel nuttig toepasbaar zijn voor bijvoorbeeld verwerking in diervoeders, biovergisting, technische toepassingen, etc. Voorbeelden van dierlijke bijproducten zijn: dierlijke vetten, melkpoeder, dierlijke eiwitten. Voor het vervoer van dierlijke bijproducten (en afgeleide producten) bestaan voorschriften.

Voorschriften vervoer(der) (op hoofdlijnen)

 • Registratie bij NVWA als vervoerder van dbp-en. Voor meer informatie: zie de verdiepingspagina Registratie bij NVWA.
 • Vervoer in gesloten nieuwe verpakkingen of lekvrije voertuigen.
 • Voertuigen moeten schoon en droog zijn voor gebruik en voor zover nodig na elk gebruik gereinigd, gespoeld en/of ontsmet, om versleping te voorkomen. DBP-en en afgeleide producten hiervan bestemd voor de diervoederproductie moeten tijdens het vervoer op een geschikte temperatuur worden gehouden.

Documentatie:
Bij grensoverschrijdend vervoer moeten DBP en afgeleide producten vergezeld gaan van een handelsdocument.

Bij binnenlands vervoer is dit voorgeschreven handelsdocument niet noodzakelijk, maar kan een model document (bijvoorbeeld een CMR) de partij vergezellen. Hierop moeten wel minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen (Vo. 142/2011, Bijlage VIII, Hoofdstuk III, punt 6, f):

 • i) datum vervoer
 • ii) omschrijving van het materiaal, met inbegrip van:
  • categorie dierlijk bijproduct;
  • diersoort en een specifieke verwijzing wanneer de dbp-en voor vervoedering (veevoer) bestemd zijn.
 • iii) hoeveelheid materiaal (volume, gewicht of aantal verpakkingen),
  iv) NAW-gegevens laadplaats,
  v) NAW-gegevens vervoerder,
  vi) NAW-gegevens ontvanger (incl. erkennings- of registratienummer DBP, levensmiddelbedrijf of diervoederbedrijf – indien van toepassing)
  vii) erkennings- of registratienummer (DBP, levensmiddelbedrijf of diervoederbedrijf) van verlader – indien van toepassing

  • Het handelsdocument (of andersoortig document) moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en twee afschriften). De ontvanger bewaart het origineel tenminste 2 jaar, de verzender en transporteur bewaren elk een afschrift van het handelsdocument tenminste 2 jaar.

Meer informatie: zie de verdiepingspagina ‘Handelsdocumenten en gezondheidscertificaten’.

 • Etikettering / bebording:
  • Bij grensoverschrijdend vervoer van dierlijke bijproducten is vereist dat op de recipiënten / verpakking of op het wegvervoermiddel (bij bulktransport) een markering (etiket/ sticker/ bord) is opgenomen met daarop de vermelding van de categorie dierlijke bijproducten én de specifieke vermelding die behoort bij het te vervoeren product.
  • De verlader is verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie / categorie dierlijk bijproduct.
  • Wanneer lading stukgoed betreft dient verlader te zorgen voor de juiste markering op de producten.

Let op

 • Tijdens het vervoer en/of opslag van dierlijke bijproducten kunnen meerdere wettelijke voorschriften tegelijk relevant zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer dierlijke bijproducten bestemd zijn om in diervoeders verwerkt te worden. In dat geval zijn zowel voorschriften voor dierlijke bijproducten (NVWA-registratie dbp, etikettering, etc.) als voor diervoeders (NVWA-registratie diervoeder, hygiënevoorschriften, evt. GMP+ certificering, etc.) relevant.
 • Specifiek voor bedrijven die afwisselend bulktransport uitvoeren van food, feed en dierlijke bijproducten zijn de vereisten voor de verschillende stromen samengevat: zie daarvoor de verdiepingspagina Transport van food, feed en dierlijke bijproducten.