Q&A ERRU

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de ERRU. Update 3 augustus 2022

Wat gebeurt er precies als er een overtreding is begaan die als ERRU-feit wordt aangemerkt, wanneer merk ik voor het eerst iets van ERRU?
In eerste instantie wordt er een sanctie opgelegd. De sanctie is pas onherroepelijk als er geschikt is of de termijn van bezwaar/beroep voorbij is. Als de sanctie onherroepelijk is volgt opname in het ERRU-register. Bij de eerste vermelding in het register krijgen vervoerder en vervoersmanager een notificatie van de ILT. De punten kunnen opgevraagd worden bij de ILT, via deze link.

Op termijn zullen de punten in te zien zijn in het NIWO ondernemersloket. De volgende notificatie van de ILT zal zijn wanneer 50% van de grenswaarde is bereikt.

Waar kan ik de lijst van overtredingen inzien die leiden tot strafpunten?
Deze is te vinden in de NIWO-beleidsregel die hier is gepubliceerd. Het gaat onder andere om overtredingen rij- en rusttijden, digitale tachograaf en maten en gewichten.

Deze overtredingen zijn overgenomen uit de Europese Verordening 2016/403 (versie 2022 met nieuwe overtredingen). De lijst van overtredingen is begin dit jaar geüpdatet met nieuwe overtredingen uit het Mobility Package. Deze zullen ook nog in de NIWO beleidsregel worden verwerkt.

Worden alleen ERRU-feiten die beboet worden door wegcontroles opgenomen of kunnen deze ook geconstateerd worden naar aanleiding van een bedrijfscontrole door de ILT?
De wijze van controle maakt niet uit, zowel onherroepelijke overtredingen die bij een wegcontrole als die bij een bedrijfscontrole zijn gesanctioneerd komen in het register. Alleen bij digitale controle van de rij- en rusttijden is dat anders, omdat die niet tot boetes leidt en dus ook niet tot een onherroepelijke overtreding.

Door wie wordt je geïnformeerd als je in het buitenland een ERRU overtreding oploopt?
Er is geen specifieke berichtgeving voor elke overtreding dat het tot een registratie leidt. De buitenlandse handhaver legt de sanctie op. Soms staat op het formulier dat het een ERRU-overtreding is. Leidt dit tot een onherroepelijke boete/veroordeling dan wordt het een ERRU-registratie dan wordt je alleen geïnformeerd over de strafpunten door de ILT als het een eerste overtreding betreft. Daarna krijg je een melding van de ILenT als 50% van de grenswaarde is bereikt. Tussentijds kun je altijd de stand van de strafpunten bij de ILT opvragen.

Stel ik ga in bezwaar en eventueel in beroep. Wat wordt dan de datum van de registratie van de strafpunten? De datum van het begaan van de overtreding of de datum van het onherroepelijk worden van de overtreding?
De datum van het onherroepelijk worden van de veroordeling voor een ERRU-overtreding is bepalend voor het registreren van strafpunten. In geval van een transactie(schikking), wordt de sanctie onherroepelijk vanaf de betaaldatum van het transactievoorstel. Twee jaar na de datum van het onherroepelijk worden van de sanctie/veroordeling, vervallen de strafpunten van die overtreding.

Maakt de UK nog deel uit van de ERRU?
Nee, Engeland is geen EU-lidstaat meer en is op dit moment niet meer aangesloten op ERRU. Daar komt mogelijk nog verandering in op basis van de overeenkomst tussen de UK en de EU, maar het is nog onbekend wanneer.

Maakt Zwitserland deel uit van ERRU?
Nee, Zwitserland is geen EU-lidstaat en doet niet mee aan ERRU.

Kan ik als vervoersonderneming of vervoermanager beroep aantekenen tegen het rapport van de ILT?
Nee, dat kan niet. Tijdens het onderzoek kun je wel relevante feiten en omstandigheden meegeven aan de ILenT. Maar de conclusie van de ILenT is een advies aan de NIWO, en is geen voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Het rapport van de ILT gaat naar de NIWO en de NIWO neemt een besluit. Tegen het besluit van de NIWO is wel bezwaar en beroep mogelijk.

Er zijn overtredingen begaan door mijn chauffeur ondanks dat hij goed geïnstrueerd is, komen de punten dan toch voor mijn rekening?

In principe wel. De verwerking van ERRU-feiten in het strafpuntenregister gebeurt automatisch. Wanneer er contact is met de ILT en/of de NIWO in het kader van het onderzoeksproces, is het van belang dat de onderneming/vervoersmanager kan laten zien dat hij alle bevelen heeft gegeven, maatregelen heeft genomen en toezicht heeft gehouden om de overtredingen te voorkomen. Dit is een vrij zware bewijslast maar als je dat kunt aantonen, zullen de overtredingen als niet verwijtbaar worden beschouwd en kan de ILT de punten wissen. Ook de NIWO neemt in acht hoe de onderneming in zijn geheel presteert op dit vlak, en zal dit meewegen in de evenredigheidstoets.

Welk effect heeft een bedrijfscontrole waarbij fouten worden geconstateerd op de registratie in ERRU?
Als er ERRU-overtredingen worden geconstateerd die leiden tot een onherroepelijke sanctie, heeft dit tot gevolg dat strafpunten worden toegerekend aan de vervoersmanager en de vervoersonderneming waar de controle plaats heeft gevonden. Bij een eerste bedrijfscontrole worden overigens alleen de zwaarste overtredingen beboet.

Hoe zit dat precies met die 2 jaarstermijn? Vervallen punten na 2 jaar? Wat is dan de begindatum voor de 2 jaar?
Voor elke sanctie start de 2 jaarstermijn op de dag dat de overtreding onherroepelijk is geworden. Dan wordt hij ook opgenomen in het strafpunten register. Binnen een periode van 2 jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden. Bij het vervallen van de eerste strafpunten begint de volgende 2 jaar dus op tijdstip van de 2e onherroepelijke overtreding.

Een chauffeur van mijn bedrijf heeft in het buitenland een boete gekregen en die is ter plekke betaald. Kan het zijn dat ik dan toch in Nederland strafpunten krijg?
Ja, als de overtreding als ERRU feit is aangemerkt, en er een transactie voorstel wordt geaccepteerd, staat bezwaar niet meer open en is de sanctie onherroepelijk. Dan worden in NL strafpunten toegekend aan de vervoersonderneming en de vervoersmanager. Staat er nog bezwaar open dan komen de punten pas als de overtreding in stand blijft nadat alle rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) uitgeput zijn.

Is het voor de vervoersmanager / onderneming inzichtelijk hoeveel “ERRU punten” er geregistreerd staan?
Ja, dat kunnen zij inzien via het ondernemersloket van de NIWO mits zij de inloggegevens van de onderneming krijgen of via een machtiging in het ondernemersloket van de NIWO kunnen inloggen.

Is het mogelijk dat alleen de vervoersonderneming of vervoersmanager strafpunten krijgt? Of is dit altijd in combinatie?
De punten worden toegeschreven aan zowel de vervoersmanager als de vervoersonderneming, waar de ERRU overtreding is begaan. Indien de vervoersmanager bij meerdere vervoersondernemingen werkt, dan krijgt, naast de vervoersmanager, alleen de vervoersonderneming de strafpunten waar de ERRU overtreding is begaan.

Op welke manier wordt het actuele ‘puntensaldo’ inzichtelijk gemaakt voor onderneming en vervoermanager? komt er een dashboard of iets dergelijks?
Vanaf het moment dat er een ERRU-registratie is (dat maakt de ILT aan de onderneming en de vervoersmanager schriftelijk bekend), is het mogelijk via de website van de ILT (Link) het puntensaldo op te vragen.

Het is de bedoeling dat de onderneming en de vervoersmanager op termijn via het ondernemersloket van de NIWO ook hun puntensaldo kunnen inzien. Daar werken de ILT i en NIWO nog aan

Kunnen anderen (accountants, andere ondernemingen) het strafpuntensaldo inzien?
Nee, om privacy redenen is dat niet mogelijk.

Ik ben vervoersmanager bij twee transportbedrijven. Welke grenswaarde geldt voor mij?
De indeling vindt plaats door cumulatie van de verschillende wagenparken. Voorbeeld: Twee ondernemingen, met dezelfde vervoersmanager, beschikken respectievelijk over 5 en 6 voertuigen/gewaarmerkte afschriften. De vervoersbedrijven vallen in de categorie 2-10 en de vervoersmanager in de categorie 11-20.

Wat betekent het voor de indeling van mijn bedrijf als de eerste strafpunten zijn toegerekend en vervolgens het aantal voertuigen/vergunningen wordt uitbreid. Valt mijn bedrijf dan in een andere categorie?
Dat hangt af van de bereikte aantal strafpunten. Zodra de vervoerder 50% van zijn minimum aantal strafpunten heeft bereikt, en de kennisgeving is verzonden, zal een eventuele uitbreiding of inkrimping van het wagenpark geen invloed meer hebben op het minimum aantal strafpunten.

Wie wordt als vervoersmanager aangemerkt? is dat diegene met het vakdiploma? of kan dit ook een aangestelde manager zijn?

Degene die bij NIWO als vervoersmanager is opgegeven en geregistreerd.

Als ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijg, voldoe ik dan aan de eis van betrouwbaarheid?
Je voldoet aan de eis van betrouwbaarheid als je naast de Verklaring omtrent het gedrag ook geen ERRU registratie hebt die de grenswaarde overschrijdt. De betrouwbaarheid wordt dus gevormd door 2 componenten.

Wat gebeurt er als mijn vervoersmanager ongeschikt wordt verklaard en mijn onderneming nog wel de vergunning mag houden?
Dan zal er een nieuwe vervoersmanager aangetrokken moeten worden. De vervoersonderneming krijgt daar 6 maanden de tijd voor.

Als mijn vergunning tijdelijk wordt geschorst, mag ik dan nog rijden?
Nee, er mag geen beroepsgoederenvervoer meer verricht worden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een negatief besluit van de NIWO?
Voordat de NIWO haar besluit maakt, ben je in de gelegenheid je zienswijze naar voren te brengen. Na het besluit kun je binnen 6 weken na het besluit een bezwaarschrift bij de NIWO indienen. Motiveer daarbij waarom u het niet eens bent met het besluit. Na het bezwaar staat nog beroep open.

Stel de NIWO legt geen sanctie op. Begin je dan weer met een schone lei?
Wanneer de NIWO besluit om geen sanctie om te leggen, omdat deze onevenredig zou zijn, dan worden wel alle strafpunten gewist waar het besluit van de NIWO betrekking op heeft. Uiteraard zal het technisch systeem wel de historie bewaren en onthouden dat de vervoersonderneming/vervoersmanager al eens de grenswaarde heeft overschreden. Bij het nog een keer overschrijden van de grenswaarden is dan sprake van recidive. In geval van recidive zal altijd een sanctie worden opgelegd door NIWO.

Ons bedrijf doet zowel vergunningplichtig als niet-vergunningplichtig vervoer (betonmortelvervoer). Wanneer er een onherroepelijke sanctie is voor een voertuig dat betonmortel vervoert, krijgen wij dan ook strafpunten toegekend?
Nee, niet wanneer dit in NL gebeurt. De vrijstelling geldt niet voor internationaal vervoer, dus als het voertuig dat in het buitenland oploopt zullen er wel strafpunten worden toegekend.

Kan TLN Tachoweb een ERRU risicobeoordeling maken?
TLN Tachoweb
maakt een ERRU risicobeoordeling voor wat betreft de rij- rusttijden en tachograaf regelgeving. Andere overtredingen zijn daarin niet meegenomen, maar deze vormen wel de hoofdmoot van de overtredingen. De calculatie wordt gemaakt door een jaar terug te kijken naar alle in ERRU opgenomen overtredingen.

Meer informatie:
Website ILT
Website NIWO