Regionale lobby TLN en Provinciale Statenverkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Rondom deze verkiezingen en de daaropvolgende formatieperiode heeft Transport en Logistiek Nederland verschillende acties op touw gezet.

Provinciemanifest en gesprekken

‘Op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.’ Met dit provinciemanifest heeft TLN de belangrijkste punten voor de sector onder de aandacht van de, toen nog aankomende, Statenleden gebracht. In de aanloop naar de verkiezingen hebben we het manifest zowel digitaal als fysiek verspreid onder de kandidaten. Het manifest is hier te downloaden.

Tijdens de campagneperiode hebben we de politieke partijen actief opgezocht om gesprekken te voeren met de lijsttrekkers en de overige kandidaten. Tijdens deze bezoeken, al dan niet bij TLN-leden, bespraken we de belangrijkste thema’s. Nu de portefeuillehouders bekend zijn zoeken we hen weer op voor een nieuwe gespreksronde of nodigen we de politici uit bij TLN-leden.

Aan tafel bij de formerende partijen

Na de Statenverkiezingen startten de onderhandelingen om tot de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten te komen. Ook het bedrijfsleven werd hierbij betrokken. Samen met verschillende stakeholders sprak TLN bijvoorbeeld met de formerende partijen van Noord-Holland over het thema ‘Wonen en Mobiliteit’

De punten die wij via ons provinciale verkiezingsmanifest hebben gecommuniceerd konden we nu met voorbeelden uit de provincie op de onderhandelingstafel leggen. Soortgelijke acties en kennismakingen zijn er ook geweest in de andere provincies, niet alleen met politici, maar ook met de provinciale ambtenaren die zich met de TLN-thema’s bezighouden. Zo organiseren we door het hele land bedrijfsbezoeken voor de ambtenaren met verantwoordelijkheid binnen het dossier Ruimtelijke Ordening.

Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector per regio:

 • Regio Randstad
 • Regio Zuid
 • Regio Noord
 • Regio Oost

Regio Randstad

Zuid-Holland: coalitie BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA. Titel: Krachtig Zuid-Holland.
Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Bereikbaarheid en infrastructuur:

 • De sterke bereikbaarheidspositie staat onder druk. Economische groei, een groeiende bevolking en een trek naar de stad zorgen voor toenemende drukte op de bestaande infrastructuur, zowel wat betreft goederen- als personenvervoer.
 • Investeren in alle vormen van vervoer, waarbij we per locatie kijken welke mix het meest passend is. Uitgangspunt voor ons is het benutten en verbeteren van de bestaande infrastructuur.
 • Bij nieuwe investeringen houden we in onze provinciale financiën rekening met de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging.
 • Aanleg, beheer en onderhoud houden we boven het aansprakelijkheidsniveau en laten we zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. We doen dit op een manier met zo min mogelijk kosten, uitstoot en overlast voor de vaarweg- en weggebruiker en omgeving. Waarbij we tijdens de werkzaamheden het belang van de fietser en voetganger zwaar laten meewegen.
 • Voor de N207 Zuid-Verlengde Bentwoudlaan worden op dit moment de laatste planologische werkzaamheden afgerond. In de loop van 2024 start de aanleg in overeenstemming met eerdere besluitvorming.
 • Het veranderend Rijksbeleid voor infrastructuur met de focus op beheer en onderhoud heeft de Bodegravenboog binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe verder uit beeld gebracht. We laten de ambitie om het betreffende gebied beter bereikbaar te maken niet los. Wij zetten onze middelen anders in. De provincie richt zich nu op de realisatie van het fiets- en waterprogramma uit het maatregelenpakket.
 • Betaalbaar openbaar vervoer heeft onze prioriteit. We zetten innovaties in om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen.
 • We gaan in gesprek met het Rijk over het verminderen en op termijn weren van het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door de Drechtsteden.

Ruimte en bedrijventerreinen:

 • Streven is om tot en met 2030 ruim 230.000 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen.
 • Zuid-Holland bouwt zoveel als mogelijk binnenstedelijk, om landbouw, natuur en recreatie te ontzien en omdat in de stad al voorzieningen en infrastructuur aanwezig zijn. Dit betreft ongeveer 85% van de nieuwbouw, zoals nu is vastgelegd in de bestaande bouwplannen.
 • Stimuleren wonen nabij voorzieningen en ov.
 • Zuid-Holland is een belangrijk internationaal transportknooppunt. De druk op deze goederen infrastructuur neemt toe. Verduurzamen en optimaliseren van goederenstromen is nodig voor een gezonde ruimtelijke en economische ontwikkeling in Zuid-Holland. Distributiecentra clusteren we zoveel mogelijk op bestaande plekken. Daarbij stimuleren we dubbel ruimtegebruik en vergroening van zo’n gebied.
 • De ruimte voor bedrijventerreinen is schaars. Ondernemers bepalen mede onze concurrentiekracht, daarom blijven we ruimte bieden voor ondernemers.
 • We zetten in op het beter benutten en duurzaam functioneren van bedrijventerreinen. We stimuleren meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Waar mogelijk passen we functiemenging toe en mengen we bedrijven met een lage milieucategorie met woningbouw.
 • We zetten in op het behoud van voldoende ruimte voor bedrijven in hoge milieucategorieën, milieuzones en watergebonden bedrijven.
 • We stimuleren de verduurzaming van bedrijventerreinen door eigen duurzame opwekking en de realisatie van lokale warmtenetten. Ook kunnen deze terreinen bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en recreatie.
 • We gaan met gemeenten in gesprek over hoe pakketpunten, bezorghubs en stadslogistiek kunnen leiden tot minder busjes en bezorgmomenten in steden en straten.
 • Het prioriteren én mengen van ruimtevragers is onvermijdelijk. We stellen een nieuw ruimtelijk toekomstperspectief op dat het kader vormt voor wat ruimtelijk wel en niet kan in Zuid-Holland.
 • We pakken onze rol in de regie op de ruimtelijke ordening van Zuid-Holland en werken samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen.
 • Met onze partners werken we in gezamenlijkheid in het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) en onder andere de NOVEX-gebieden aan de ontwikkeling van ‘integrale toekomstperspectieven’ per gebied.
 • We sturen op de juiste functie op de juiste plek.

Duurzaamheid en energie:

 • We stellen een visie op voor een (snel)laadinfrastructuur voor busvervoer en goederentransport.
 • We onderzoeken de instelling van milieuzones op provinciale wegen nabij Natura 2000-gebieden en/of nabij gemeentelijke milieuzones.
 • We faciliteren en stimuleren de verschuiving van lading – de modal shift – naar relatief duurzame vervoerwijzen, zoals binnenvaart, buisleidingen en spoor. We zetten in op hubs voor goederenvervoer en op een goederentransport met kwantitatieve en kwalitatieve waarde voor de Zuid-Hollandse economie.
 • De energie-infrastructuur is de slagader van het toekomstige duurzame energiesysteem. We zetten - onder meer via het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) - in op versnelling en maatschappelijk verantwoorde keuzes voor ontwikkeling en ruimtelijke inpassing van elektriciteits-, waterstof- en warmtenetten.
 • De provincie vervult binnen de RES’en diverse rollen. Allereerst die van presterende overheid. We staan aan de lat om het verhogen van duurzame energieproductie mogelijk te maken. Daarnaast hebben wij als provincie een coördinerende en faciliterende rol.
 • Het plaatsen van zonnepanelen op daken, parkeerplaatsen en andere geschikte plekken, langs wegen en spoorlijnen en bij realisatie van nieuwe bedrijventerreinen.
 • Het versterken van de energie-infrastructuur voor diverse energiebronnen en -dragers is essentieel. Samen met de netbeheerders en in afstemming met gemeenten stellen wij een 2-jaarlijkse actualisatie van het Provinciaal Meerjaren Investeringsprogramma voor Energie en Klimaat (PMIEK) op, waarin we de energie-infraprojecten prioriteren in de regio.
 • Congestie op het elektriciteitsnetwerk doet zich ook in onze provincie in toenemende mate voor. De netbeheerders zijn aan zet om hierin investeringen te plegen.
 • Ons uitgangspunt is dat wij het net zoveel mogelijk ontzien. Opslag van schone energie is een manier om de disbalans tussen opwek en gebruik op te lossen. Wij zetten in op een optimale mix van opwektechnieken en vraagsturing.
 • Haven-industrieel complex: wij stimuleren de transitie in dit industrieel cluster door in te zetten op energie-efficiency, vernieuwing van energiesysteem (waterstofhub) en vernieuwing van het grondstoffen systeem (circulair).
 • Via het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) worden de doelen op het gebied van natuurherstel, water, klimaat en stikstof als uitgangspunt genomen.

Economie:

 • Lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om meer zelfvoorzienend te worden op energie en/of nieuwe verdienmodellen te kunnen ontwikkelen op het gebied van energietransitie.
 • Wij ondersteunen planologisch de doorontwikkeling van de vers-logistiek, met name in de Dutch Freshport en Greenport Westland.
 • Wij verbinden de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheden (triple helix) en stimuleren samenwerking tussen deze partijen. Een succesvol orgaan voor deze ‘triple helix’ samenwerking is de Economic Board Zuid-Holland (EBZ).
 • Onze ambitie is een beroepsbevolking die past bij de economie van de toekomst door her- bij- en omscholing van 55.000 werknemers en flexwerkers.

Noord-Holland: coalitie BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Titel: Verbindend vooruit.
Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Bereikbaarheid en infrastructuur:

 • Wij zorgen ervoor dat het onderhoud van onze infrastructuur op orde is en investeren waar nodig in nieuwe infrastructuur en goede OV-voorzieningen. Om de groei van de mobiliteit de komende jaren op te vangen zetten we daarnaast in op slimme en schone alternatieven.
 • Centrale en goed bereikbare OV-locaties worden steeds belangrijker voor de woningbouwopgave, bereikbaarheid en werkgelegenheid.
 • De groei van de bevolking en een toename van het aantal arbeidsplaatsen zorgen voor een sterke groei van de mobiliteit. Daarnaast heeft de provincie te maken met een grote vervangingsopgave. Omdat alles duurder wordt en grondstoffen en personeel schaars zijn, is de opgave groot.
 • Voor de verkeersveiligheid en de doorstroming is een goed beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur een belangrijke voorwaarde. Wij zorgen daarom dat de basis op orde is en dat de hoogwaardige kwaliteit die we hebben, behouden blijft. Hiervoor trekken we extra geld uit.
 • Het verminderen is gericht op het dichter bij elkaar brengen van wonen, werken en voorzieningen. Het veranderen heeft tot doel om te voorkomen dat door de verkeerstoename de druk op de leefbaarheid en de schaarse ruimte verder toeneemt. En het verbeteren richt zich op het beter benutten van de netwerken, het verkeersveiliger maken en verduurzamen van de mobiliteit in onze provincie.
 • Wij dringen bij het Rijk aan op verkeersveiligheid en goede doorstroming van rijkswegen, specifiek op de N9. We zetten ons ook in voor de doorstroming op de ring Alkmaar. Verder blijven wij ons de komende periode inzetten voor lopende projecten, zoals het aanleggen van de afrit A9 bij Heiloo, een goede ontsluiting van het WFO-terrein in West-Friesland en de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland. In de regio Zaanstreek-Waterland zetten we ons, voor de leefbaarheid en de doorstroming bij Broek in Waterland, in voor de onderdoorgang met 2 maal 2 banen (waarvan 2 maal een busbaan)
 • A8-A9: We willen de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in de omgeving van Krommenie en Assendelft verbeteren. De inwoners hebben al vele jaren te lijden onder de overlast. Aan die overlast willen wij een einde maken. Daarom doorlopen we het volledige proces en werken we de komende periode door aan het verkrijgen van financiering bij het Rijk en andere partners. Omdat financiering onzeker is en er voor de genoemde problemen van dit gebied in deze coalitieperiode een oplossing moet komen, onderzoeken en werken we tegelijkertijd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan een robuust alternatief.
 • We stimuleren het goederenvervoer over water, omdat dit als onderdeel van een bredere vervoersketen bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot en verkeersdrukte op de weg.

Ruimte en bedrijventerreinen:

 • Wij vullen onze ruimtelijke regiefunctie daadkrachtig in.
 • Samen met gemeenten, onze partners in de regio en het Rijk staan we voor de enorme uitdaging tot en met 2030 184.000 woningen in onze provincie te realiseren.
 • Bij het invullen van onze rol op het gebied van ruimtelijke ordening zullen we dan ook zorgen voor een duidelijke koers met een heldere onderbouwing, zodat mensen en bedrijven langjarige zekerheid hebben. Vanwege de schaarse ruimte zullen we slim omgaan met het combineren van functies.
 • Bedrijventerreinen klimaatbestendig en natuurinclusief worden ingericht.
 • Eén van de keuzes die we aan zien komen is die tussen het behoud van ruimte voor bedrijven, ook in de zware milieucategorieën, en ruimte voor woningbouw. Vanuit onze ruimtelijke regiefunctie zullen we dan ook toezien op deze balans.
 • Datacenters en verdozing landschap: We zien dat de grote hallen van distributiecentra en datacenters een enorme impact hebben op het landschap. In korte tijd kan zo de beleving van een (woon)omgeving volledig veranderen. We gaan met de bestaande bedrijven in gesprek over verduurzaming, zoals de aanleg van zonnepanelen op het dak, het beperken van nachtelijke verlichting, en groene inpassing om de impact op het landschap te verkleinen. Voor de kleinere datacenters en de overige “dozen” gekoppeld aan met name distributie stellen we een “verdozingsstrategie” op in lijn met de datacenterstrategie. In de strategie nemen we voorwaarden op over locaties, ontsluiting, landschappelijke inpassing, duurzaamheid, watergebruik en eigen energieopwekking. Hier pakken we nadrukkelijk onze rol als ruimtelijk regisseur.

Duurzaamheid en energie:

 • Samen met onze partners in MRA-E werken we aan de uitrol van meer laadpalen en de ontwikkeling van een slimme laadinfrastructuur. De komende periode werken we samen met onze partners in de logistieke sector verder aan de agenda Slimme en Schone Logistiek.
 • We gaan ook meer aandacht geven aan de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen, waarbij slimme samenwerking op het gebied van energie, het gebruik van water, natuurinclusiviteit en ruimtelijke kwaliteit belangrijke aandachtspunten zijn. Hier zullen we onder andere de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) voor inzetten.
 • In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) brengen we de opgaven samen voor natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie.
 • Stikstofdeposities beperken ook de stikstofruimte voor economische activiteiten, zoals woningbouw en de aanleg van infrastructuur. In 5 gebiedsprogramma’s werken we samen met onze partners aan oplossingen.
 • Bedrijven kunnen een deel van hun stikstofruimte tijdelijk inperken en beschikbaar stellen aan anderen om provinciale doelstellingen te realiseren. Wij willen deze vorm van extern salderen mogelijk maken.
 • Wanneer geschikte daken beter benut worden voor zonne-energie en vaker dubbel ruimtegebruik plaatsvindt (zoals zonnepanelen op parkeerterreinen met elektrische laadpalen), is het niet nodig om grootschalige zonneweides in het buitengebied in te richten.
 • We stimuleren de ontwikkeling van waterstof.
 • Energiecongestie is een enorm probleem. Het zet de provincie op slot. Vanuit onze rol als ruimtelijke regisseur maken we ruimte voor de infrastructuur, waaronder transformatorstations, aanlanding van windenergie en het waterstofnetwerk. Ook zetten we in op het versnellen van procedures.
 • We maken ons hard voor het verlenen van voorrang bij energie-aansluitingen aan organisaties met een groot maatschappelijk belang, zoals ziekenhuizen en bedrijven die serieuze stappen zetten om te verduurzamen. We stimuleren innovatieve oplossingen.

Economie:

 • Wij versterken het vestigingsklimaat. Samen met bedrijven en kennisinstellingen zetten wij ons in voor goede infrastructurele en digitale verbindingen, voor kennis en innovatie, een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en goed werkgeverschap.
 • Om de aansluiting van het onderwijs op de (regionale) arbeidsmarkt te verbeteren brengen we scholen, bedrijven, sociale partners en kennisinstituten bij elkaar.

Utrecht: coalitie GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. Titel: Aan de slag voor Utrecht
Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Bereikbaarheid en infrastructuur:

 • Door de centrale ligging van Utrecht en de groei van de provincie wordt onze infrastructuur zwaar belast. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en veilige leefomgeving. Om bereikbaar te blijven, investeren we in vernieuwende en passende mobiliteitsoplossingen om de groeiende mobiliteitsbehoefte te faciliteren. Dat betekent een mobiliteitstransitie naar een gezonde en duurzame manier van vervoer en ander reisgedrag.
 • Recreatie en het aantal woningen en werklocaties nemen alsmaar toe. Hierdoor neemt ook de hoeveelheid verkeer toe, waarbij bereikbaarheid en veiligheid bij ons voorop staan. De infrastructuur wordt zwaar belast. We zetten in op nabijheid en zorgen dat het mobiliteitssysteem optimaal wordt benut.
 • We investeren meer in infrastructuur om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken.
 • We stimuleren duurzaam goederenvervoer en zetten in op logistieke hubs buiten de steden voor bevoorrading zowel over binnenwater als elektrisch. Dit doen we door afspraken te maken met retailers en vervoerders.
 • We voeren een stevige lobby bij het Rijk om het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water door en langs stedelijk gebied zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Samen met het Rijk en de regio’s zetten we ons blijvend in voor de realisatie van de MIRT-verkenning, waaronder de Rijnbrug, de Merwedelijn en de plannen in de regio Amersfoort. Voor de regio Amersfoort verwachten we dat de regio met een uitgewerkt voorstel komt. We zijn als provincie bereid onze bijdrage daaraan te leveren.
 • We werken samen met onze regiopartners aan een volwaardig alternatief voor het verbreden van de A27 ter hoogte van Amelisweerd, binnen de huidige bak. Daarvoor kijken we naar de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de Merwedelijn. We sluiten hierbij aan bij de plannen van de gemeente Utrecht, met een zoveel mogelijk verdiepte NRU, op zijn minst bij de drie grote kruisingen.
 • Autoverkeer: De knelpunten op het wegennet pakken we aan om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. We identificeren ook waar geïnvesteerd moet worden in voorzieningen en de laadinfrastructuur bij provinciale wegen.
 • Het beheer en onderhoud van het wegennet houden en brengen we op orde.

Ruimte en bedrijventerreinen:

 • Het Rijk vraagt van de provincies in de grote opgaven een (ruimtelijke) regierol, als (gebieds)regisseur.
 • We bevorderen functiecombinaties en zien geen ruimte voor grote datacentra en grote distributiecentra.
 • We kijken in de gebiedsprocessen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) hoe we bedrijvigheid kunnen creëren in vrijkomende agrarische bebouwing, waardoor we werkgelegenheid nabij de mensen realiseren.
 • Bij de inrichting van onze leefomgeving zoeken we ruimte voor verschillende functies. Wonen, werken, mobiliteit, natuur, landbouw, energie en recreatie bestaan naast elkaar en soms in combinatie met elkaar.
 • We bouwen vooral op goed bereikbare locaties in of nabij het stedelijk gebied, waar verschillende mobiliteitsvormen samenkomen.

Duurzaamheid en energie:

 • Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 83.500 woningen in de periode 2022 tot en met 2030.
 • Als provincie geven we het goede voorbeeld door onze eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken.
 • We maken een visie op het Utrechtse energiesysteem van de toekomst.
 • We onderzoeken hoe we grootverbruikers en het midden- en kleinbedrijf kunnen stimuleren tot verduurzaming.
 • Het oplossen van netcongestie is topprioriteit, en nodig om voldoende ruimte te bieden aan wonen en werken. Dit doen we door de energie-infrastructuur en ruimtelijke planning beter op elkaar aan te passen, netuitbreidingen te versnellen, projecten te faseren, te zorgen voor een goede mix in energievormen en de bestaande capaciteit slimmer te benutten.
 • Om bij te dragen aan de financiering van de uitbreidingen van het elektriciteitsnet wordt de provincie publiek aandeelhouder van Stedin zodat zij ook in de toekomst woningen en bedrijven op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.
 • We stimuleren onderzoek naar oplossingen voor de overbelasting van het elektriciteitsnet. We ondersteunen initiatieven om de druk op het net te verlagen. We werken toe naar meer flexibiliteit door lokale opslag, zoals bijvoorbeeld buurtbatterijen of waterstof. Ook stimuleren we het spreiden van energiegebruik en het delen van energie.
 • Autoverkeer: De provincie pakt een regierol in de realisatie van snelladers voor elektrisch vervoer en een goed dekkend netwerk van laadinfrastructuur. We volgen de ontwikkelingen in waterstofvoertuigen en zodra het aanbod daarvan toeneemt, breiden we het tanknetwerk hiervoor uit.

Economie:

 • We werken aan het werklandschap van de toekomst: groene, gezonde en goed bereikbare bedrijventerreinen waar het fijn werken is.
 • We brengen overheid, onderwijs- en kennisinstellingen, gezondheidsorganisaties en het bedrijfsleven samen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Flevoland: coalitie BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP. Titel: Toekomst voor het nieuwe land: Van, voor en door Flevolanders. Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Bereikbaarheid en infrastructuur:

 • Gezien de verwachte sterke stijging van het aantal inwoners en banen, zijn extra maatregelen nodig om ook in de toekomst een goede bereikbaarheid te kunnen garanderen.
 • Zonder IJmeer-verbinding geen verdere ontwikkeling van Almere Pampus.
 • Als de Lelylijn wordt gerealiseerd door middel van een tunnel, dan verwachten we dat het Rijk ook onderzoekt of er een tunnel voor het wegverkeer kan komen ter vervanging van de huidige Ketelbrug.
 • Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur is een belangrijke wettelijke taak die bij ons is neergelegd. Meer dan een kwart van de provinciale begroting bestaat uit uitgaven voor het verbeteren van de bereikbaarheid en het beheer en onderhoud van onze infrastructuur.
 • We handhaven het huidige onderhoudsniveau van onze wegen. Vanwege de gestegen onderhoudskosten verhogen we het structurele budget, indien mogelijk aangevuld met een incidentele bijdrage uit het rekeningresultaat.
 • Voor de benodigde vervanging van infrastructuur stellen we vanaf 2024 een structureel extra bedrag beschikbaar. Wanneer dit niet toereikend is om de benodigde investeringen te dekken, onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn van het aanpassen van de afschrijvingstermijnen in het programma Mobiliteit en ruimte.
 • We vinden de verbreding en het verkeersveilig maken van de N50 tussen Ramspol en knooppunt Hattemerbroek noodzakelijk.
 • We het doel hebben het uitgaande woon-werkverkeer te beperken.
 • Flevokust haven: De multimodale overslaghaven bij Lelystad heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk logistiek knooppunt in de regio. Ook zijn er plannen voor een gesloten energienetwerk in samenwerking met de Engie-centrale, waardoor Flevokust Haven een belangrijke schakel zou worden in de energietransitie. We bevorderen de verdere ontwikkeling van deze haven.

Ruimte en bedrijventerreinen:

 • Bouw van meer dan 100.000 woningen.
 • Als regionale overheden werken we aan een passende oplossing voor de ruimtelijke vraagstukken in onze regio.
 • Liever zien we dat op een creatieve manier wordt omgegaan met de ruimte. Welke mogelijkheden zijn er voor meervoudig grondgebruik?
 • Het zwaartepunt van de woningbouw (woningbouwopgave) ligt in het stedelijk gebied.
 • We onderschrijven het belang van het revitaliseren of transformeren van verouderde bedrijventerreinen om ze toekomst- en klimaatbestendig te maken. We helpen gemeenten bij planvorming en ondersteunen waar mogelijk.
 • We stellen beleid op ten aanzien van bedrijven met grote impact op de omgeving en nemen hierin randvoorwaarden op voor vestiging, zoals het gebruik van ruimte, energie en water.

Duurzaamheid en energie:

 • Om te voorkomen dat ontwikkelingen stagneren, is het van groot belang dat de netbeheerders de netwerkcapaciteit vergroten en innoveren. Dit moet minimaal gelijke tred houden met de groei van het aantal woningen en bedrijven, maar liever nog sneller. Daarvoor zullen we ons in de gesprekken met de netbeheerders nadrukkelijk inzetten.
 • De inzet van zogenaamde energiehubs wegen we zorgvuldig af tegen de ruimtelijke mogelijkheden en de impact op de leefomgeving.
 • We stimuleren een regeling ‘zon op daken van bedrijven’. We stimuleren in overeenstemming met afspraken het elektrificeren van het verkeer door het opvoeren van het aantal laadpunten en waterstoftankstations voor personenauto’s, vrachtauto’s, bussen en binnenvaartschepen. De provincie faciliteert voorzieningen voor elektrificatie en het opstellen van een visie op alternatieve brandstoffen.

Economie:

 • Via de mkb-schakelteams ondersteunen we de kleinere ondernemingen met advies over onder meer financieringsstromen, human resource management en verduurzaming.
 • De belangrijkste doelen zijn: Groei van de werkgelegenheid voor een betere woon-werk balans, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, bedrijven helpen toekomstbestendig te worden en goede regionale afstemming over de beschikbare ruimte voor economische ontwikkelingen.
 • We laten een analyse uitvoeren waarbij gezocht wordt naar het economisch profiel om de werkgelegenheid aan te passen op het arbeidspotentieel in Flevoland.

Regio Zuid

Limburg: coalitie BBB, VVD, CDA, PvdA, SP. Titel: Elke Limburger telt. Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Bereikbaarheid en infrastructuur:

 • Blijvende lobby-inzet op verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven en tussen Het Vonderen en Kerensheide en de verbetering van de aansluiting van de A73 op de A2, veiligheid A67 (parkeerplaatsen voor vrachtwagens), multimodale ontsluiting van de Limburgse binnenhavens.
 • Versterkte inzet voor het benutten van mogelijkheden uit rijksmiddelen en Europese fondsen voor Limburgse mobiliteitsopgaven van het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg. Blijvende inzet voor Limburgse projecten in het kader van het MIRT.
 • Stimuleren van multimodaal goederenvervoer.
 • Samen met gemeenten, Rijksoverheid én de logistieke sector zorgen voor voldoende veilige vrachtwagenparkeerplaatsen langs de snelweg.
 • We houden het huidige basisnetwerk voor logistieke stromen op orde. En maken het toekomstbestendig voor wat betreft laadinfrastructuur, duurzaamheid en zogenaamde modal shift, zodat we samen met het Rijk de ambities voor mobiliteit uit het Klimaatakkoord kunnen realiseren.
 • Het opstellen van een nieuwe Mobiliteitsvisie voor zowel de korte termijn (2023-2027) als een doorkijk naar de lange termijn (2028-2040).

Ruimte:

 • Geen verdozing van het landelijk gebied. We ontzien zoveel als mogelijk het landschap en continueren het huidige beleid van de inperking van grootschalige logistieke locaties (in overeenstemming met Amendement 112 Gewijzigd Schuuring c.s. ‘Grenzen aan verdozing’).
 • Als Provincie Limburg gaan wij een actiever grondbeleid voeren om invulling te geven aan de regierol bij het leggen van de ruimtelijke puzzel.

Energie:

 • Verdere verduurzaming (elektrificatie) van vervoer (uitrol elektrische laadinfrastructuur).
 • In 2027 is er gewerkt aan de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie.

Stikstof:

 • Wij committeren ons aan de wettelijke doelstellingen op het gebied van stikstofemissie. Dat is op dit moment 2035.
 • We continueren het huidige uitgangspunt van het provinciale stikstofbeleid dat alle sectoren in Limburg een evenredige bijdrage dienen te leveren aan het oplossen van de stikstofopgave. We zetten ons in om samen met het Rijk ook buurlanden te stimuleren minder stikstof uit te stoten die neerslaat op onze natuurgebieden.

Financiën:

 • We zetten ons in voor meer inhoudelijke en financiële structurele betrokkenheid van de rijksoverheid voor opgaven in Limburg.

Zeeland: coalitie BBB, SGP, VVD, CDA. Titel: Met Zeeland, voor Zeeland! Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Infrastructuur:

 • Een groot aantal kunstwerken (bruggen, viaducten) is aan het einde van de levensduur. De onderhoudskosten lopen zo op, dat renovatie of nieuwbouw netto goedkoper wordt.
 • Zeelandbrug: Met extra investeringen in onderhoud en mogelijk aanvullende maatregelen kan die hooguit nog zo’n vijftien jaar gebruikt worden. Een oplossing op langere termijn vraagt investeringen die te groot zijn voor Zeeland: daarvoor gaan we in overleg met het Rijk. Daarnaast ontwikkelen we een visie op de (gewenste) functie van de Zeelandbrug en de gehele Midden-Zeelandroute in het Zeeuwse wegennetwerk.
 • Deltaweg: In de vorige bestuursperiode is een pakket maatregelen opgesteld, dat bijdraagt aan verkeersveiligheid en doorstroming (o.a. mogelijkheid van een verdubbeling (2x2 rijstroken). Daarmee gaan we door.
 • We starten de uitvoering van de Zanddijk en de traverse Kapellebrug in de komende periode, evenals de rondweg Oud-Vossemeer. Ook werken we door aan het beëindigen van de tolheffing in de Westerscheldetunnel.

Stikstof:

 • Een té rigide focus op alléén de kritische depositiewaarde stikstof werkt verstikkend en verlammend. En mist ook zijn doel. Daarom willen wij dat de kritische depositiewaarde uit de wet gaat. Alle factoren die een rol spelen in de kwaliteit van de natuur moeten in beeld komen. Daar is stikstof een factor in, maar niet de enige.
 • Wij zijn tegen uitbreiding van Natura 2000-gebieden.

Energie:

 • Voor de regionale energie-infrastructuur stellen wij een Provinciaal Meerjaren Investeringsprogramma voor Energie en Klimaat (PMIEK) op.
 • Zeeland kan bij uitstek een proeftuin zijn voor experimenten rond duurzame energie (bijv. getijdenenergie of een grootschalige fabriek voor “groene” waterstof).
 • Wij zijn bereid mee te werken aan de oplossing die het Rijk ziet rond kernenergie, maar verbinden daar wel voorwaarden aan. De financiële risico’s van de huidige kerncentrale horen niet bij de regionale overheden te liggen. Nieuwbouw moet niet alleen een vraagstuk van het Rijk oplossen, maar een win-winsituatie voor Rijk én regio betekenen.

Havens en industrie:

 • Het Rijk heeft het North Sea Port district aangewezen als zogenoemd NOVEX-gebied. In een NOVEX-gebied komen allerlei landelijke opgaven (bijvoorbeeld energie, infrastructuur, landbouw en natuur) samen. Die krijgen speciale aandacht en middelen van het Rijk.

Logistiek, binnenvaart en spoor:

 • North Sea Port en andere bedrijventerreinen dienen goede aansluiting te hebben op de Europese goederencorridors. Samen met andere provincies en havens werken we daaraan in het samenwerkingsplatform Goederenvervoercorridor Zuid.
 • Uitvoeren plan van aanpak binnenvaart.
 • Inzet op realisatie goederenspoorlijn Zeeland-Antwerpen (VEZA-boog) en Gent-Terneuzen.

Financiën:

 • De financiële positie van de Provincie is gezond. Er is binnen zekere grenzen ruimte om nieuwe ambities op te pakken. Daarnaast schetst de jaarlijkse meicirculaire – die een prognose geeft voor het Provinciefonds in de komende jaren – een positief beeld.

De eerder vastgestelde strategieën blijven in stand; t.w. klimaatadaptatiestrategie, regionale energiestrategie, regionale mobiliteitsstrategie en de Omgevingsvisie.

Brabant: coalitie VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, Lokaal Brabant. Titel: Samen maken we Brabant! Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Economie:

 • In Brabant hebben we een innovatieve en internationaal concurrerende economie. Onze economie kenmerkt zich door sterke clusters van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van onder meer zeer hoogwaardige technologie, landbouw en voedsel, biomedische technologie, gezondheid, bouw, logistiek en energie.
 • Bedrijven en kennisinstellingen in deze sectoren dragen bij aan de maatschappelijke opgaven rond energietransitie en circulariteit, gezond ouder worden, landbouw en voedsel, schone en slimme mobiliteit en veiligheid.

Ruimte:

 • We maken meer mogelijkheden voor gecombineerd meervoudig ruimtegebruik door meer functies op één plek mogelijk te maken. Daarmee bieden we meer perspectief voor ruimtelijke afwegingen.
 • Via regionale samenwerking zetten wij in op een zorgvuldige en vraaggerichte ontwikkeling van werklocaties, campussen, innovatiedistrict en en fieldlabs. Wij stimuleren zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde stimuleren wij dat grond voor meerdere doelen gebruikt wordt (multifunctioneel ruimtegebruik).
 • Grootschalige XL-logistiek en distributiecentra staan wij alleen toe op die specifieke locaties waarover wij met gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. We willen enkel ruimte bieden aan grootschalige logistiek en distributiecentra wanneer deze een duidelijke toegevoegde waarde voor de Brabantse economie hebben. Wij clusteren deze centra op goed bereikbare plekken. Met het oog op multifunctioneel ruimtegebruik zorgen we dat deze centra maximaal benut worden voor het opwekken van duurzame energie. We zorgen dat ze zo goed mogelijk passen in het landschap en dat landschapsverlies gecompenseerd wordt. Ook gaan we in gesprek met betrokken bedrijven over arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken als social return en arbeidsmigratie.

Infrastructuur:

 • Infrastructurele projecten staan onder druk. De uitvoering komt mogelijk in gevaar door de uitstoot van stikstof, het tekort aan grondstoffen en stijgende kosten. Hierdoor komen wij ook budgettekort voor de projecten die nog op de planning staan. Daarom verlengen we het Spaar- en Infrafonds (SIF) met vier jaar tot en met 2034. In de komende bestuursperiode zullen wij scherpe keuzes moeten maken in wat wel en niet kan. We focussen ons op de projecten waar de grootste knelpunten ontstaan. Het gaat om de aanpak van de verkeers- en veiligheidsproblematiek van de N629. Ook stimuleren wij het Rijk om de Rijksweg N65/ Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zo snel mogelijk op te pakken. Tot slot wordt bij de ontwikkeling van de N279 een 2x2-variant in de afweging meegenomen.
 • We spannen ons in om onze infrastructurele projecten zoveel als mogelijk toch door te laten gaan door de vermindering van de stikstofuitstoot van projecten en zo nodig door aanpassingen. Daarbij is het wel essentieel dat projecten ook een beroepszaak bij de Raad van State kunnen doorstaan. Als het op korte termijn niet mogelijk is vergunningen te krijgen om grote aanpassingen aan de infrastructuur te doen of nieuwe infrastructuur aan te leggen, dan zetten we in op (grootschalig) onderhoud. Hiermee borgen wij de veiligheid van onze wegen en voorkomen wij verslechtering van ons wegennet.
 • We zetten in op het doorgang laten vinden van de noodzakelijke verbreding van de snelwegen (rijkswegen) en spoorprojecten, die onderdeel uitmaken van de programmering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De projecten die door het Rijk worden uitgesteld dienen zo snel mogelijk alsnog te worden gerealiseerd. We blijven er bij het Rijk op aandringen verantwoordelijkheid te nemen om samen met ons en de gemeenten Brabant zowel op de korte- als middellange termijn in beweging te houden door een zo groot mogelijk deel van de gereserveerde Rijksmiddelen in te zetten voor de Brabantse bereikbaarheid (onder andere via de multimodale bereikbaarheidspakketten).
 • We stimuleren vervoer over water als alternatief voor goederenvervoer over de weg en om de Brabantroute via het spoor te ontlasten. Ook bij vervoer over water vinden we schone mobiliteit belangrijk en zien we graag ontwikkelingen in elektrificatie en het gebruik van waterstof in de scheepvaart. We staan achter de initiatieven om te komen tot ‘Brabant Ports’: de samenwerking van acht binnenhavens in Brabant.

Energie:

 • Voor zonne-energie en de aanleg van nieuwe zonneparken wordt de ‘zonneladder’ gehanteerd. Bij de ontwikkeling en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen bevorderen we multifunctioneel ruimtegebruik - bijvoorbeeld door meer zon op dak - door voorwaarden te stellen aan de nieuwe bedrijven die zich daar vestigen. Hiermee geven ook deze bedrijven invulling aan de energie- en klimaattransitie.
 • Brabant heeft sinds 2022 te maken met netcongestie: een provincie breed tekort aan transportcapaciteit voor elektriciteit. Hoewel er veel extra inzet is en wordt geleverd, ook vanuit gemeenten, netbeheerders, de Autoriteit Consument & Markt en het Rijk, zal het energiesysteem komende decennia een begrenzing blijven vormen voor de energietransitie én voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Brabant. Samen met de netbeheerder en het Rijk werken we aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet voor Brabant. Hiervoor willen we een meer decentraal energienetwerk ontwikkelen
 • Vanwege de problemen rondom netcongestie zijn energiebesparing en energieopslag nóg belangrijker. We ondersteunen vernieuwingen voor de opslag van energie en warmte.

Stikstof:

 • Voor de vermindering van stikstofuitstoot vragen wij alle sectoren een naar verhouding gelijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Omdat de intensieve veehouderij een grote bijdrage levert aan de uitstoot van stikstof in Brabant, is een grote en diverse omslag in deze sector erg belangrijk.
 • We vernieuwen uiterlijk het 1e kwartaal 2024 de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. We zetten in op kansrijke projecten uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof op onder meer de thema’s landbouw, verkeer en vervoer, industrie en bouwsector.

We versnellen de verduurzaming van infrastructuur en bouwprojecten door in te zetten op het bouwen en aanleggen van wegen en woningen zonder dat schadelijke (stikstof-)gassen worden uitgestoten. Hiervoor ontwikkelen we de nodige kennis, netwerken en acties, bijvoorbeeld via het bestaande initiatief INDUSA.

Regio Noord

Groningen: coalitie BBB, PvdA, ChristenUnie, Groninger Belang. Titel: Veur Mekoar. Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Ruimte:

 • In een open landschap zien wij geen ruimte voor grootschalige datacenters en distributiecentra. Daken van industriepanden bieden mooie kansen voor meervoudig ruimtegebruik en het opwekken van hernieuwbare energie.
 • De verdozing in onze provincie willen wij tegengaan.
 • Wij hebben nu vijf economische kernzones. Voordat we nieuwe industriegebieden laten ontwikkelen, kijken we of we onbenutte bedrijventerreinen kunnen aanpassen of hergebruiken.

Bereikbaarheid:

 • In Groningen werken we veel aan de weg, fietspad en spoor. Nu en in de toekomst, Want nieuwe infrastructuur is belangrijk! Ook het onderhouden van wegen en kanalen en het verbeteren van de verkeersveiligheid en het aanpakken van verkeersknelpunten vinden we belangrijk. Bestaande projecten voeren we uit, ook als de kosten stijgen.
 • Wij zorgen dat de zuidelijke ringweg goed wordt afgebouwd. Verkeersknelpunten, zoals de Blauwe Roos in Win­schoten, pakken we aan. We willen de doorstroming op de provinciale weg tussen Groningen en de Friese grens (N355) snel verbeteren en gaan aan de slag om de N33 tot aan de Eemshaven te verdubbelen. Onze provinciale wegen blijven veilig door regelmatig te onderhouden. We verzetten ons tegen vormen van rekeningrijden die de automobilist in Groningen oneerlijk behandelt.
 • Samen met het Rijk zorgen wij dat de vaarwegen in Groningen goed bevaarbaar zijn voor de binnenvaart, de recrea­tievaart en vanaf de scheepswerven. We werken aan de toegankelijkheid van onze zeehavens en gaan door met de lobby voor Zeesluis Delfzijl en de vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Energie en klimaat:

 • Bedrijven kunnen ook veel energie besparen. Daarom stimuleren we de verduurzaming van bedrijventerreinen en zien we erop toe dat bedrijven maatregelen nemen om energie te besparen. Samen met de waterschappen en grondeigenaren zetten we ons in om verdere veenoxidatie zoveel mogelijk te beperken.

Economie:

 • We formuleren een nieuwe economische visie. Daarin hebben we aandacht voor de ontwikkeling en bloei van de agrarische sector, vrijetijdseconomie, health-sector, innovatieve en groene industrie, maakindustrie, transport, onze industrieterreinen en winkelkernen.

Drenthe: coalitie BBB, PvdA, VVD, CDA. Titel: Samen bouwen we Drenthe! Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Bestuur en samenwerken:

 • Lobby is een vast onderdeel op de GS-agenda (ministeries, Tweede kamer, samenwerkingsverbanden, Europese instanties, regio Groningen-Assen, regio Zwolle).

Wonen:

 • Er komt een nieuwe omgevingsvisie in 2025

Regionale economie en werkgelegenheid:

 • Er komt een heldere en realistische strategie voor vestiging/acquisitie van bedrijven.
 • De provincie helpt bestaande bedrijventerreinen bereikbaar (fysiek en digitaal), veilig, gezond, energie-efficiënt en klimaatbestendig te maken. Onder andere door te investeren in ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Waar nodig ondersteunen we gemeenten.

Mobiliteit en bereikbaarheid:

 • De auto blijft een belangrijk vervoermiddel in Drenthe, waardoor de infrastructuur op orde moet zijn.
 • Wegen en vaarwegen. Het verkeersplein Gieten blijft onze prioriteit. Op basis van de uitkomsten van de MER nemen we een besluit over de variant voor de verbetering van het verkeersplein en de daaraan gekoppelde gedeeltelijke verdubbeling van de N34.
 • Het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, fietspaden, viaducten, bruggen en sluizen houden we, ondanks kostenstijgingen, op peil.
 • Veiligheid heeft onze bijzondere aandacht. We werken met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.
 • De infrastructuur van tankpunten voor niet-fossiele brandstoffen en laadpalen wordt uitgebreid.
 • We experimenteren met en staan open voor technologische ontwikkelingen als zelfrijdende (vracht)auto’s, slimme mobiliteit en nieuwe vormen van verlichting.

Klimaat en energie:

 • Voor verduurzaming van de industrie en andere grootverbruikers is onze energie-infrastructuur een bepalende randvoorwaarde. Door netcongestie, overbelasting van het energienet aan de vraag- en de aanbodkant, kunnen op dit moment tientallen bedrijven niet op zon- en windprojecten worden aangesloten. Dit vraagt extra actie langs drie sporen: sneller bouwen, sterker sturen en het vergroten van de flexibele capaciteit.
 • Netcongestie: we helpen praktische, tussentijdse problemen met de energie-infrastructuur zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door besluitvorming, eenvoudiger vergunningsprocedures en versnellingsteams vanuit overheden en netbeheerders.
 • Sterker sturen: het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek) wordt de basis voor nieuwe netuitbreidingen en krijgt daarmee een sturende werking op ruimtelijke ontwikkelingen die energie vragen, produceren of opslaan.
 • Flexibele capaciteit opbouwen: we stimuleren projecten die pieken in de energievraag voorkomen. We zetten hierbij ook in op een bijdrage vanuit het Rijk. Ontwikkelingen als batterijopslag en de ruimtelijke inpassing daarvan hebben onze aandacht.

Friesland: coalitie BBB, CDA, FNP, ChristenUnie. Titel: Oparbeidzje foar Fryslân. Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

In dit bestuurdersakkoord geeft de coalitie aan: “Wij voeden met dit akkoord het politieke en publieke debat. Het geeft volgens ons voldoende ruimte aan partijen binnen en buiten de coalitie en aan betrokkenen buiten het Provinciehuis om met eigen initiatieven en voorstellen te komen”

Investeren in landbouw en natuur:

 • In de uitvoering van het stikstofbeleid van de provincie komt er bij de term ‘stikstof’ een duidelijk onderscheid tussen ‘ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx)’.

Investeren in de woonomgeving:

 • Wij spreken het Rijk aan op zijn verantwoordelijkheden voor de Rijksinfrastructuur in Fryslân. Daaronder valt bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de Waddeneilanden. En ook de staat van de bruggen en aquaducten van het Prinses Margrietkanaal. Inciden­ten zoals rondom het aquaduct in de A7 tussen Joure en Sneek en bij de hefbrug van de pier bij Holwert mogen niet weer voorkomen.
 • Gedeputeerde Staten komen met een integrale Friese havenvisie. Waarbij wij infrastructuur en economie samen laten optrekken. De genomen besluiten over de vaarwegen naar Drachten en Heerenveen blijven staan. Wij blijven ons inzetten voor het opwaarderen van het Van Harinxmakanaal.
 • Bruggen en vaargeulen. Er zijn meerdere Rijkskunstwerken die van groot belang zijn voor de Friese samenleving. Denk aan de bruggen bij Kootstertille en Skûlenboarch en het aquaduct Kruiswater bij Bolsward. En aan de vaargeulen Boontjes en bij Ameland. Vanuit de provincie voeren wij de druk op het Rijk op, steunen wij de lobby en waar nodig (lokaal) onderzoek.

Investeren in schone energie:

 • De subsidieregelingen op energiegebied maken wij eenvoudiger. Voor inwoners, bedrijven en organisaties. Waar mogelijk geven wij juridische en financiële hulp bij energieprojecten. Of het nu gaat om het isoleren van een woning, de activiteiten van een lokale energiecoöperatie of het vergroenen van bedrijven. Er komt samen met gemeenten één provinciaal loket waar iedereen terecht kan. Met informatie over gemeentelijke subsidieregelingen op energiegebied. Provinciale teams geven energie­adviezen.
 • Verzwaring van het elektriciteitsnet is nodig. Het net loopt nu tegen zijn grenzen aan. Dat zet niet alleen de rem op de opwekking van meer schone energie. Maar ook op de uitbreiding van bedrijven. Vandaar dat wij bedrijven en agrariërs mogelijkheden bieden meer energie op te wekken en op te slaan. Dit laatste kan met hulp van energiehubs.
 • Op bepaalde bedrijventerreinen zijn specifieke problemen met de energievoorziening. Wij houden ons de mogelijkheid voor om hiervoor met een oplossing op maat te komen.

Investeren in werkgelegenheid:

 • In de economische agenda krijgt circulaire economie een prominente rol. Helemaal richting 2025. Dat willen wij als het jaar van de circulaire economie bestempelen. Wij behouden als Fryslân onze koppositie op dit terrein en dragen dit beter uit. Wij gaan ons hier verder in ontwikkelen. Met als wens dat er geen afval overblijft. Als provinciale organisatie horen wij het goede voorbeeld te geven. Laten zien hoe wij verantwoord omgaan met mensen en materialen. Zodat anderen dit ook gaan doen. Met hulp van nieuwe technieken die in de praktijk te gebruiken zijn. Dat levert ook nog eens banen op.
 • Bij de circulaire economie kan het herverkavelen van bedrijventerreinen horen. Dit voorkomt leegstand. Het kan zorgen voor minder energieverbruik en groenere bedrijventerreinen
 • Aansluitend op ons beleid voor het Rijk en Europa maken wij een agenda voor economische samenwerking met Duitsland. Dat is onze belangrijkste internationale handelspartner. Wij gaan hierdoor de internationalisering en export bevorderen.
 • Aantrekken van bedrijven. De provincie vernieuwt samen met de gemeenten het beleid om bedrijven aan te trekken. Dit stemt ze af met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

Regio Oost

Overijssel: coalitie BBB, VVD, PvdA, GroenLinks, SGP. Titel: Schouder aan schouder. Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Infrastructuur:

 • We streven naar een betere en verkeersveiligere hoofdwegenstructuur. Het is de verantwoordelijkheid van het rijk om te investeren in Rijkswegen (N35, N36,N50) Samen met regionale partners gaan ze zich hard maken dat het rijk zich houdt aan bestaande afspraken en blijft investeren in verbetering van wegen.
 • Er wordt ingezet op een veilige weginrichting op de eigen provinciale wegen. Goed beheer en onderhoud van onze (vaar)wegen is hiervoor essentieel. Er wordt gestreefd naar een minimaal niveau voor beheer en onderhoud. Er worden aanvullende middelen gereserveerd om de prijsstijgingen door inflatie op te vangen om voldoende budget te houden voor onderhoud en beheer.

Bereikbaarheid:

 • Provincie wil duurzame mobiliteit en gaat uit van het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten, Personenauto) andere vormen van mobiliteit stimuleren dan het gebruik van de auto. Dus meer auto’s van de weg om de doorstroming te verbeteren.
 • Er wordt ingezet op mobiliteitshubs voor reizigers, in heel Overijssel.

Ruimte:

 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor Overijssel.
 • Niet alles kan en past binnen de provincie. Daarom moeten er ruimtelijke keuzes gemaakt worden.
 • We geven ondernemers graag de ruimte om te ontwikkelen en te groeien in stad en op het platteland. Overijssel wil een goed vestigingsklimaat.
 • De regionale afspraken over programmering bedrijventerreinen zijn de basis voor uitbreiding en verbetering. Overijssel wil waken voor verdozing van het landschap. Uitbreiding of verplaatsing voor lokaal gewortelde bedrijvigheid blijft mogelijk.
 • Bedrijven die zich willen vestigen wordt er gekeken naar de bijdragen aan de regionale economie van Overijssel.

Economie:

 • Overijssel wil de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland zijn. Ze willen een Overijsselse regionale economie die bijdraagt aan de welvaart en welzijn van de inwoners en samenleving. Die bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals energie, biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid.
 • Logistiek; We hebben goed bereikbare werklocaties op strategische knooppunten aan (inter)nationale routes. Deze sterke logistieke positie willen we nog beter benutten. Onder de vlag van Logistics Overijssel werken we aan een toekomstbestendige sector. Via de Ports of Deventer, Twente en Zwolle en de 4 (inter)nationale hoofdas­sen (stimuleren we de duurzame transitie van goederenvervoer. Op die manier blijft Overijssel een krachtige schakel in het (inter)nationale netwerk en blijven wijken en werklocaties leefbaar en toekomstbestendig
 • De provincie ondersteund de steden die ZE Zones in gaan voeren; Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede. De provincie stimuleert de bundeling van vervoerstromen naar de centra en ondersteunt gemeenten en bedrijfsleven bij verduurzaming van het transport en het wagenpark.

Energie:

 • Het realiseren van de energietransitie is urgent. Er komt een energievisie voor de periode na 2030. Tot die tijd houden we ons aan de gemaakte afspraken en doelen voor de realisatie van duurzame energie voor 2030.
 • Overijssel wil dat inwoners meeprofiteren van de opwek van duurzame energie in de buurt.

Financiën:

 • De sterk gestegen kosten voor onderhoud en beheer van infrastructuur wordt opgevangen door extra middelen te reserveren.
 • Extra middelen van €307 miljoen wordt de komende periode in overleg uitgegeven. Er staat €40 miljoen voor water en energiesysteem, €138 miljoen voor woningen en bereikbaarheid en ruimte en €48 miljoen voor economie. De rest gaat naar andere doelen.

Gelderland : coalitie BBB, CDA, ChristenUnie, SGP. Titel: Gewoon doen. Hieronder lees je de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord die relevant zijn voor de transport- en logistieke sector. Onderstaande punten zijn direct geciteerd uit de coalitieakkoorden.

Infrastructuur:

 • De auto is veruit het meest gebruikte vervoermiddel. We willen meer vooruitkijken en zorgen dat geïnvesteerd wordt in veilige wegen, rails en fietspaden zodat Gelderland ook op langere termijn goed bereikbaar is en blijft
 • Het blijft belangrijk om files tegen te gaan. Niet alleen voor onze inwoners en economie, maar ook om de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof te verminderen.

We maken onderstaande projecten waar we aan begonnen zijn af en vragen dat ook van anderen:

 • Doortrekking A15 afronden als gepland, inclusief verbreding A12.
 • Rijnbrug
 • RegioExpres
 • N18/A18.
 • Project Beter Bereikbaar Wageningen.

We vragen oplossingen voor de huidige knelpunten en de knelpunten die we aan zien komen vanwege de grote verstedelijking de komende jaren. We intensiveren de lobby op:

 • A1/A30 (in combinatie met A1/A28)
 • A2 bij Deil – A50 Bankhoef tussen Nijmegen en Oss
 • A15 Deil-Valburg (dit zien we als nieuw knelpunt)
 • Doorstroming A325
 • Valleilijn ook richting Apeldoorn en Arnhem
 • Snelle intercity Arnhem-Berlijn (Europees netwerk (TEN) behouden)
 • Intercitystation Harderwijk inclusief keervoorziening

Onze lijn hierbij is “geen nieuwe cofinanciering van Rijksinfrastructuur met provinciaal geld”. Waar de cofinanciering al wel is afgesproken en geregeld, houden we ons aan die afspraken

 • In het kader van verkeersveiligheid gaat de provincie de 20 meest onveilige plekken aanpakken. De gemeenten, Fietsersbond, Veilig Verkeer, scholen en inwoners worden hierbij betrokken.
 • Er moeten voldoende laadmogelijkheden zijn voor nieuwe, duurzame vormen van vervoer, elektrisch of met waterstof.
 • De aanleg van de Railterminal Gelderland is in voorbereiding. De aanbesteding loopt. Als er geen exploitant komt, dan stoppen we ermee. Er komt, zoals ook al eerder besloten, geen extra provinciale bijdrage voor de aanleg of exploitatie.

Economie:

 • We gaan voor een economie waar bedrijven zich graag vestigen en blijven investeren. In een provincie die het meest mkb-vriendelijk is, omdat daar de veerkracht zit van onze economie.
 • Er moeten genoeg bereikbare bedrijventerreinen en werklocaties zijn. Bestaande locaties moeten voorbereid zijn op de toekomst, met een betrouwbaar energienet
 • Er moeten genoeg bereikbare bedrijventerreinen en werklocaties zijn. Bestaande locaties moeten voorbereid zijn op de toekomst, met een betrouwbaar energienet.
 • Logistiek is de bloedsomloop van de economie. Niet alleen voor bevoorrading van bedrijven en bijvoorbeeld ziekenhuizen, maar ook voor de pakketjes die we zelf bestellen en de boodschappen die thuis en in de winkel worden gebracht. Met onze ligging tussen de mainports Rotterdam en Schiphol en Duitsland is Gelderland spil in de logistiek van Nederland. Dat biedt economische kansen. Maar deze sector staat onder druk. Niet alles kan overal.
 • We ondersteunen de verwachte innovatie en kennisontwikkeling rondom logistiek zodat het slimmer en schoner kan. Logistics Valley ondersteunt de logistieke economie in Gelderland.
 • Speciale aandacht voor netcongestie. De vraag naar transport van elektriciteit is groter dan wat het net aankan (netcongestie). Netcongestie is een groeiend probleem en daaraan verbonden de mismatch tussen vraag en aanbod en de stijgende kosten. Daar gaan wij als provincie niet zelf over, daarvoor is het Rijk verantwoordelijk. Toch is het verzwaren van het elektriciteitsnet noodzakelijk, waarbij we als provincie regie nemen om alle betrokkenen tot hun recht te laten komen. We nemen onze verantwoordelijkheid om snel ruimte te bieden voor uitbreiding van het netwerk.
 • De bedrijven waar arbeidsmigranten werken, hebben wat ons betreft een verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze werknemers een plek hebben om te verblijven.
 • We stemmen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen af. Daarbij houden we rekening met energievoorziening, bereikbaarheid en beschikbaarheid van water.

Stikstof:

 • We voeren de Gelderse Maatregelen Stikstof uit en die manier van werken zetten we door.
 • Geen gedwongen uitkoop, innovatie en alle sectoren dragen bij.
 • De scheiding tussen NH3 en NOx zien wij als wenselijk.
 • We willen perspectief bieden en stabiliteit op lange termijn voor onze boeren en tuinders. Daarbij past in ieder geval geen gedwongen uitkoop. We gaan door met de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof en houden vast aan het wettelijk vastgestelde jaar 2035 waarin de doelen bereikt moeten worden.

Financiën:

 • Vertrekpunt voor dit coalitieakkoord is het geld dat jaar in jaar uit (structureel) beschikbaar is, aangevuld met geld dat we eenmalig beschikbaar stellen (incidenteel) voor de komende periode: €528 miljoen structureel per jaar en €400 miljoen incidenteel voor de hele periode.