Ledenraad

Gezocht: leden voor ledenraad TLN

De afgelopen periode is de nieuwe strategie van TLN geformuleerd. In vervolg daarop is de interne structuur van de vereniging aangepast en zijn de clusters ingesteld. De statuten van onze vereniging zijn in lijn gebracht met de nieuwe structuur. Ook zijn de statuten in overeenstemming gebracht met de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), een nieuwe wet met verplichte maatregelen om het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. In juni 2022 heeft de ledenraad de statuten vastgesteld. De ledenraad wordt met deze statuten (nieuwe structuur en WBTR) anders samengesteld.

Sinds 1 juli heeft TLN een nieuwe ledenraad. De nieuwe ledenraad moest er komen omdat in de nieuwe verenigingsstructuur de ledenraad anders is samengesteld. Dit is ook vastgesteld in de nieuwe statuten van TLN. Op dinsdag 4 juli kwamen de nieuwe ledenraadsleden bijeen voor een informatiebijeenkomst in Zoetermeer. Lees hier het hele bericht.

Wat doet de ledenraad?

  • Vergadert twee keer per jaar;
  • Stelt de begroting vast;
  • Keurt de jaarrekening goed;
  • Belangrijke controlerende taak;
  • Toetst achteraf het vastgestelde beleid aan het doel van de vereniging;
  • Verantwoordelijk voor benoeming bestuur TLN.

Wie heeft zitting in de ledenraad?

De nieuwe ledenraad bestaat uit 37 personen. De ledenraad bestaat uit 20 leden die gekozen worden door de leden vanuit vier contributie categorieën (per categorie verdeeld over de vijf regio’s). Daarnaast zijn er 17 ledenraadsleden die door de deelmarkten worden benoemd (één per deelmarkt).

Bekijk hier de huidige samenstelling van de ledenraad.

Voorwaarden deelnemers ledenraad

  • Is bestuurder van een TLN-lid;
  • Beschikt over relevante ervaring binnen transport en logistiek;
  • Is geen clusterlid;
  • Maakt geen deel uit van een regiobestuur of bestuur van TLN.

Huidige leden van de ledenraad kunnen herbenoemd worden mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zij kunnen dan bijvoorbeeld geen lid meer zijn van het regiobestuur. Ook mogen zij per 1 juli 2023 niet langer dan vijf jaar in de ledenraad gezeten hebben.