Ledenraad

Gezocht: leden voor ledenraad TLN

De afgelopen periode is de nieuwe strategie van TLN geformuleerd. In vervolg daarop is de interne structuur van de vereniging aangepast en zijn de clusters ingesteld. De statuten van onze vereniging zijn in lijn gebracht met de nieuwe structuur. Ook zijn de statuten in overeenstemming gebracht met de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), een nieuwe wet met verplichte maatregelen om het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. In juni 2022 heeft de ledenraad de statuten vastgesteld.

De ledenraad wordt met deze statuten (nieuwe structuur en WBTR) anders samengesteld. Er is een overgangstermijn tot 1 juli 2023. Dat betekent dat de huidige ledenraad uiterlijk per 1 juli van dit jaar stopt en er een nieuwe ledenraad moet zijn.

Wat doet de ledenraad?

  • Vergadert twee keer per jaar;
  • Stelt de begroting vast;
  • Keurt de jaarrekening goed;
  • Belangrijke controlerende taak;
  • Toetst achteraf het vastgestelde beleid aan het doel van de vereniging;
  • Verantwoordelijk voor benoeming bestuur TLN.

Wie heeft zitting in de ledenraad?

De nieuwe ledenraad bestaat uit 37 personen. De ledenraad bestaat uit 20 leden die gekozen worden door de leden vanuit vier contributie categorieën (per categorie verdeeld over de vijf regio’s). Daarnaast zijn er maximaal 17 ledenraadsleden die door de deelmarkten worden benoemd (één per deelmarkt).

Bekijk hier de huidige samenstelling van de ledenraad.

Voorwaarden deelnemers ledenraad

  • Is bestuurder van een TLN-lid;
  • Beschikt over relevante ervaring binnen de logistiek;
  • Is geen clusterlid;
  • Maakt geen deel uit van een regiobestuur of bestuur van TLN.

Huidige leden van de ledenraad kunnen herbenoemd worden mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zij kunnen dan bijvoorbeeld geen lid meer zijn van het regiobestuur. Ook mogen zij per 1 juli 2023 niet langer dan vijf jaar in de ledenraad gezeten hebben.

Tijdpad

De statuten zijn al vastgesteld. Begin april starten we de procedure voor de verkiezingen per contributiecategorie en voor de benoeming door deelmarktbesturen. Eind juni moet alles afgerond zijn.

Communicatie

Vanzelfsprekend is goede communicatie naar alle betrokkenen toe van het grootste belang. Het is best een ingewikkeld proces waarbij het belangrijk is dat alle betrokkenen op het juiste moment de juiste informatie krijgen. We zullen via berichten in de HUB, TLN-nieuwsbrieven en iedereen persoonlijk informeren. Voor vragen kan je contact opnemen met verenigingssecretaris Hanny van den Berg (jvdberg@tln.nl).

Meer informatie over het aanmelden volgt spoedig.