APK-regelgeving ondergaat aantal veranderingen

De APK-wetgeving kent vanaf 20 mei een aantal wijzigingen. De wijzigingen hebben zowel betrekking op de voertuigeisen als de meetapparatuur.

Deze zijn deels het gevolg van een nieuwe Europese APK-richtlijn en van veranderingen in de techniek van voertuigen.

Controle nieuwe veiligheidssystemen

Op het gebied van de voertuigeisen is er een aantal nieuwe veiligheidssystemen bij gekomen die tijdens de APK gecontroleerd moeten worden. Dat betreft onder meer het ESP-systeem, de bandenspanningssystemen en elektronische remsystemen (EBS). De controle betreft een check van het waarschuwingssysteem, meestal een controlelampje. Als dit na het starten van de motor blijft branden, betekent dat een defect en volgt afhankelijk van de datum van registratie een reparatieadviespunt of afkeur. Er zijn ook wat kleine wijzigingen op het gebied van verlichting en bij de controle van de voertuigafmetingen. Bij controle van de kopstraal van opleggers pakken de veranderingen gunstig uit. Bepaalde voorzieningen, zoals de bevestiging van dekzeil en de afscherming, hoeven straks niet meer te worden gemeten. Ook de maximale toegestane afstand tussen het breedste punt van het voertuig en de zijdelingse afscherming wordt verruimd. Dat was 12 cm en dat wordt 15 cm. Voor trekkers is er goed nieuws voor wat betreft de controle op onvlakheid van de koppelingsplaat. Dat zorgde bij de APK vaak voor problemen. De waarde hiervoor wordt verruimd van 3,5 naar 5 mm.

LNG en waterstof

Er komen ook nieuwe keuringseisen voor voertuigen met een LNG- of waterstofinstallatie. De eisen voor een LNG-installatie worden gelijkgesteld aan die voor CNG-installaties. De nieuwe keuringseisen voor waterstofinstallaties komen daar in grote lijnen mee overeen.

Controle aanwezigheid roetfilter

Op milieugebied zijn enkele belangrijke wijzigingen te melden. De maximale roetuitstoot bij de roetmeting wordt verlaagd en de eis voor olielekkage wordt aangescherpt. En voor wat betreft het roetfilter: vooral bij oudere voertuigen wordt dit nog wel eens verwijderd. Verwijdering is wettelijk al sinds eind vorig jaar verboden, maar dit wordt vanaf 20 mei ook een controlepunt bij de APK. Als uit de gegevens van de RDW blijkt dat een auto over een roetfilter moet beschikken, moet de keurmeester controleren of dit ook aanwezig is en werkt. Anders volgt afkeur. Voor vrachtauto’s geldt deze bepaling voor Euro 6-voertuigen die zijn geregistreerd na 31 december 2013.

Maximale overgangstermijn

Voor bedrijven die APK-1 keuringen mogen uitvoeren, komen er strengere eisen voor wat betreft de meetapparatuur. Belangrijkste verandering is de aanwezigheid van een spelingsdetector om de wielophanging te controleren. Dit kan voor werkplaatsen een forse investering betekenen. TLN heeft er voor gepleit om voor de invoering een maximale overgangstermijn te hanteren. Met succes, want voor bestaande keuringsstations geldt de verplichting met ingang van 20 mei 2023. Een minder grote investering vergt de aanschaf van een apparaat waarmee LPG-, CNG- of LNG-gaslekkages zijn op te sporen. Alle keuringsstations moeten daar straks over beschikken. Goed nieuws is er voor de geldigheid van keuringscertificaten voor meetmiddelen. Deze gaat voor manometers, pedaalkrachtmeters en de rollentestbank naar 2 jaar, als dit vanuit de typegoedkeuring mogelijk is.

Controle langs de weg

Naast de Europese APK-richtlijn is er ook een Europese richtlijn die landen verplicht om jaarlijks een aantal voertuigcontroles voor het zwaar verkeer langs de weg uit te voeren. Tegelijk met de APK-richtlijn is ook deze richtlijn vernieuwd. De ingangsdatum is eveneens op 20 mei aanstaande. De belangrijkste verandering betreft een toename van het aantal te controleren voertuigen. De EU-landen moeten jaarlijks 5% van de zware voertuigen langs snelwegen controleren. In het kader van de nieuwe eisen moet er ook gekeken worden naar ladingzekering. De controles worden in Nederland uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de RDW.

EU-richtlijn

De verplichting om voertuigen periodiek te keuren, is vastgelegd in een Europese richtlijn. Deze schrijft voor welke voertuigen gekeurd moeten worden, hoe vaak dat moet gebeuren en welke aspecten beoordeeld moeten worden. De APK-richtlijn is in 2014 op veel punten gewijzigd. De nieuwe voorschriften moeten door alle EU-landen in de nationale regelgeving worden verwerkt en op 20 mei 2018 in werking treden. De aanpassing van de bestaande APK-eisen heeft in Nederland in goed overleg tussen RDW, ministeries en betreffende organisaties plaatsgevonden. TLN is daar nauw bij betrokken geweest.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.