Voorwaarden

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

Alle dienstverlening geschiedt volgens de Algemene voorwaarden TLN. ​ De voorwaarden bevatten een beperking van onze aansprakelijkheid. Op verzoek zenden wij deze voorwaarden kosteloos toe.

TLN Opleidingen

TLN doet haar uiterste best om alle door haar aangeboden opleidingen op hoge kwaliteit te verzorgen. Als je ontevreden bent over de uitvoering van één van onze opleidingen, laat het ons dan gerust weten.

Je kunt je klacht indienen bij onze medewerkers van TLN Opleidingen. Zij zijn te bereiken via opleidingen@tln.nl of via 088 – 4567 567. Zij zullen hun uiterste best doen om je binnen 2 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Mocht dit desondanks niet lukken, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van je klacht, dan ontvang je binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Als we samen geen passende oplossing vinden, kun je gebruik maken van de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving je biedt. Alle klachten worden door TLN geanonimiseerd geregistreerd ten behoeve van het monitoren en verbeteren van haar dienstverlening. Hierbij wordt tevens vermeld hoe de klacht is afgehandeld. ​​

De rechtsverhouding tussen TLN en iedere derde is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Voorwaarden Platformgebruik TLN (TLN Community)

Artikel 1 – Voorwaarden / gebruik Platform

 1. Deze voorwaarden (de "Platformvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de website tln.nl (het "Platform") en op alle diensten die door TLN ("TLN") kunnen worden aangeboden. Door gebruik te maken van het Platform en/of de aangeboden diensten aanvaardt u deze Platformvoorwaarden zoals ze op dat moment gelden.
 2. TLN adviseert een ieder die gebruik maakt van het Platform (een "Gebruiker") deze Platformvoorwaarden te lezen. TLN behoudt zicht het recht voor om deze Platformvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. Een Gebruiker kan op het Platform producten, digitale inhoud en (digitale) diensten aanbieden of zoeken, zowel gratis als tegen betaling aan een andere Gebruiker. Dit gebeurt door het aanmaken van een advertentie op het Platform (de "Advertentie"). Een Gebruiker die een Advertentie plaatst wordt aangeduid als "Adverteerder".

Artikel 2 – Rol TLN

 1. TLN is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen en zelf afspraken te maken over (eventuele) betalingen. TLN staat niet in voor de kwaliteit of conformiteit van via het Platform verhandelde producten en diensten en geeft daarover geen garantie. TLN treedt uitsluitend op als facilitator van het Platform en daarom uitdrukkelijk niet als aanbieder, koper, verkoper, vertegenwoordiger, etc.
 2. Het Platform kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks of banners). TLN heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van de betreffende websiteaanbieder.

Artikel 3 – Gebruiksrestricties Platform

 1. De inhoud van het Platform mag (met uitzondering van eigen Advertenties) nooit worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of openbaar worden gemaakt.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Adverteerders (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
 3. Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van TLN. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 4. Het is niet toegestaan om Advertenties op het Platform te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze anders dan via het Platform zelf op de daartoe aangewezen weg. Het is eveneens niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.
 5. Alle Adverteerders dienen hun hoedanigheid en persoonlijke (contact)gegevens of bedrijfsgegevens correct door te geven en ervoor te zorgen dat deze juist en actueel zijn. Zijn er wettelijke (informatie)verplichtingen van toepassing, dan moet de Adverteerder zich daaraan houden.

Artikel 4 – Meldingsprocedure, Maatregelen & Aansprakelijkheid TLN

 1. Bij het gebruik van het Platform moet iedere Gebruiker zich houden aan de wet en de Platformvoorwaarden.
 2. Voor het melden van illegale en inbreukmakende Advertenties alsmede (vormen van en pogingen tot) oplichting, beledigende inhoud en andere problemen verzoekt TLN de Gebruiker contact op te nemen met info@tln.nl o.v.v. ‘klacht Platform’ onder globale omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de meldende Gebruiker.
 3. Als TLN klachten van Gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of deze voorwaarden dan kan TLN onder meer de onderstaande maatregelen, ter vrije beoordeling van TLN, treffen. TLN kan deze maatregelen ook treffen indien een Gebruiker op onredelijke wijze gebruik maakt van het Platform (bijvoorbeeld door hinder of schade te veroorzaken) en zonder de Gebruiker vooraf te informeren over de maatregel. TLN kan:
 4. de desbetreffende Gebruiker (al dan niet tijdelijk) uitsluiten van het Platform en/of;
 5. een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen;
 6. zelfstandig aangifte doen bij de politie, al dan niet onder overlegging van bewijsstukken in de meest brede zin van het woord.
 7. TLN garandeert niet dat het Platform voldoet aan de verwachtingen, dat het Platform altijd (foutloos) functioneert en dat een Gebruiker altijd toegang heeft tot het Platform.
 8. TLN is niet aansprakelijk voor de schade (direct en/of indirect, hoe ook genaamd en/of omschreven) die een Gebruiker lijdt of zal lijden, ongeacht de oorzaak van de schade of de aangevoerde rechtsgrond, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het management van TLN.
 9. Indien TLN, om wat voor reden dan ook, toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot uitsluitend de directe schade en voorts tot een bedrag van € 1.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het management van TLN.
 10. Een Gebruiker vrijwaart TLN voor alle aanspraken van derden (niet zijnde Gebruiker(s) en/of Adverteerder(s)) die verband houden met het schenden van deze voorwaarden door die Gebruiker.
 11. Indien een Gebruiker in strijd handelt met deze voorwaarden en TLN daardoor schade lijdt, behoudt TLN zich het recht voor om deze schade te verhalen op de bewuste Gebruiker.

Artikel 5 – Richtlijnen voor Advertentie-inhoud

 1. De verkoop en aankoop van objecten en diensten via het Platform is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Mag een object of dienst offline worden verkocht, dan is het uitgangspunt dat dit ook online is toegestaan.
 2. Advertenties die een Adverteerder op het Platform plaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
 3. teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld en niet misleidend of onnauwkeurig zijn;
 4. teksten moeten informatief van aard zijn waarbij geldt dat die informatie moet worden medegedeeld waarvan de Adverteerder weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die voor een Gebruiker van belang kan zijn;
 5. de prijs moet, bij voorkeur, inclusief bijkomende kosten zijn, tenzij deze bijkomende kosten in woord of getal zo duidelijk als haalbaar, zijn omschreven.
 6. het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op het Platform online geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op het Platform aan te bieden;
 7. een Advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende, haatzaaiende en/of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en/of persoonsgegevens van derden bevatten.
 8. het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 9. het is niet toegestaan producten en/of diensten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarin de handel is verboden.
 10. Gebruikers dienen zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst te kennen. TLN raadt Gebruikers aan om, bij twijfel, nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.
 11. het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden. Het is daarom (onder meer) niet toegestaan om een product aan te bieden dat inbreuk maakt op het auteursrecht (teksten, foto’s, etc.) het merkrecht of modelrecht van een andere partij.

Artikel 6 – Niet bindend karakter van biedingen

Een ontvangen bod op een product of dienst in een Advertentie is niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

Artikel 7 – Beperkingen en voorwaarden voor gebruikers binnen de EU

 1. Het Platform is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers die zijn gevestigd in de EU. Indien een Adverteerder van het Platform gebruik maakt, bevestigt de Adverteerder daarmee dat hij in de EU gevestigd is.
 2. Via het Platform mogen uitsluitend goederen worden verkocht die zich op het grondgebied van de EU bevinden. Indien de Adverteerder goederen verkoopt via het Platform, bevestigt hij dat de goederen zich op het grondgebied van de EU bevinden voordat deze worden verzonden of vervoerd naar de kopende Gebruiker.

Artikel 8 – Rechts- en forumkeuze

 1. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van TLN worden beheerst door Nederlands recht.
 2. In geval van een geschil is uitsluitend de rechtbank Den Haag bevoegd om hier kennis van te nemen, behalve als dwingendrechtelijke competentieregels tot een andere keuze zouden leiden.