Disclaimer

Onder ‘Website’ wordt verstaan: www.tln.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Deze disclaimer en in aanvulling hierop de Algemene Voorwaarden van Transport en Logistiek Nederland (hier te lezen en te downloaden) zijn van toepassing op alle bezoekers en op elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en diensten die TLN op of door middel van de Website aanbiedt, hierna: “Informatie”.

Inhoud Website

TLN betracht de nodige zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze Website. TLN heeft het recht de Informatie op de Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen, zonder de bezoeker hierop te attenderen.

TLN garandeert niet dat de Informatie juist, betrouwbaar of compleet is, noch dat de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Daarnaast kan TLN niet garanderen dat de Website te allen tijde beschikbaar is en vrij is van virussen, malware, ransomware of andere bedreigingen.

Aansprakelijkheid

Hoewel de nodige zorgvuldigheid is en wordt betracht bij het samenstellen van de Website is TLN niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de Website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de Informatie op de Website die bezoekers/ gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via de Website aan derden worden doorgeven.

TLN is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit bedreigingen (zoals virussen, malware, ransomware etc.), de inhoud of andere elementen van websites waarnaar op de Website wordt verwezen (al dan niet door middel van een hyperlink), of de onjuiste en/of niet tijdige werking van de Website en/of de Informatie.

Geen enkele beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing in geval van schade veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur (zoals bedoeld in artikel 37 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) of het managementteam zelf.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Website en de Informatie, berusten bij TLN of de rechthebbende derde.

De op deze Website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van TLN.

Recht- en forumkeuze

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Alle rechten voorbehouden – TLN