Cao-partijen bespreken voorlopige uitgangspunten nieuwe pensioenregeling

In het kader van het nieuwe pensioenstelsel moeten keuzes gemaakt worden. Een eerste stap hierin is een voorlopige keuze maken voor het pensioensysteem en een voorlopige keuze van de te hanteren uitgangspunten bij dit systeem. Daarover zijn o.a. TLN en de vakbonden in overleg.

Vanuit TLN is de voorlopige keuze gevallen op het nieuwe pensioencontract (inmiddels het ’solidaire contract’ genoemd). Voor wat betreft de voorlopige uitgangspunten, blijft TLN de punten van het huidige pensioencontract onderschrijven. Daaraan heeft TLN wel toegevoegd dat zoveel mogelijk van de te innen pensioenpremie ten goede moet komen aan de opbouw van ouderdomspensioen.

Verder moet in het transitieplan, waar o.a. gesproken zal worden over compensatie van groepen deelnemers, kostenneutraliteit voor werkgevers gelden. Vakbonden hebben eveneens een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire regeling maar tegelijkertijd aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het bespreken van de uitgangspunten. In de loop van 2022 zullen sociale partners het gesprek over de nieuwe pensioenregeling voortzetten.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.