Europese verkiezingen: Tom Berendsen (CDA) aan het woord

Op 6 juni 2024 gaat Nederland naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. Bij deze verkiezingen verdeelt Nederland 31 zetels in het Europees Parlement. Voor de transport- en logistieke sector zijn deze verkiezingen uiteraard van groot belang. In aanloop naar 6 juni interviewen we verschillende kandidaat-Europarlementariërs. In gesprek met de nummer #1 van het CDA: Tom Berendsen.

Kan je jezelf kort voorstellen?
'
Mijn naam is Tom Berendsen, geboren en getogen in Breda. Hier woon ik nog steeds met mijn vrouw en twee kinderen. Sinds 2019 ben ik lid van het Europees Parlement met onder meer transport en industrie in mijn portefeuille en voor de komende Europese verkiezingen ben ik lijsttrekker van het CDA.'

Waarom hou jij je als Europarlementariër bezig met de transport- en logistieke sector?
'
Zonder transport en logistiek staat de Europese economie stil. Het is dus een zeer belangrijke sector voor Europa. Daar komt nog bovenop dat Nederland een logistieke draaischijf is en we van oudsher een sterke transportsector hebben. Al met al genoeg reden om me hier vanuit het Europees Parlement mee bezig te houden.'

Waarom vond je het belangrijk om zitting te nemen in de transportcommissie?
'
Zoals gezegd is het een erg waardevolle sector voor Europa en voor Nederland in het bijzonder. De transportcommissie is bovendien een plaats waar dagelijks wordt gewerkt aan het wegnemen van grenzen en belemmeringen tussen lidstaten. Dat gaat natuurlijk in de eerste plaats om het aanleggen en verbeteren van grensoverschrijdende verbindingen per weg, spoor of over het water. Daarnaast zijn er ook tal van verschillen en beletsels in regelgeving tussen verschillende lidstaten die logistieke processen nodeloos ingewikkeld maken. Als je op beide terreinen vooruitgang wil boeken, is er geen betere plek te bedenken dan de transportcommissie van het Europees Parlement.'

Als je terugkijkt naar de afgelopen vijf jaar, wat is dan het belangrijkste wat jullie als commissie hebben bereikt?
'
Er zijn de afgelopen jaren veel belangrijke zaken gerealiseerd, van het vergroten van de verkeersveiligheid door een betere gegevensuitwisseling tot het verduurzamen van zware voertuigen. Als ik er dan een onderwerp uit moet lichten, zou ik kiezen voor de recente herziening van het Trans-Europees Transportnetwerk. Niet alleen omdat ik daar, samen met Nederlandse en Duitse collega's in de transportcommissie, de Lelylijn op de toekomstige Europese spoorkaart heb kunnen zetten, maar ook omdat dit plan de ruggengraat is van het Europese transportnetwerk voor de komende tientallen jaren. Uitvoering van deze afspraken is de beste garantie dat de transport- en logistieksector ook op langere termijn in staat blijft om bij te dragen aan een goed draaiende economie en aan het versterken van de Europese interne markt.'

Wat is er niet gelukt, maar had je graag gerealiseerd willen zien? 
'
Dan zou ik iets willen noemen dat nog niet gelukt is, maar waar ik me de komende periode vol voor wil blijven inzetten. Dat betreft de introductie van een Europese havenstrategie. De afgelopen jaren zijn meer en meer havens in handen gekomen van niet-Europese partijen, met name uit China. Daarmee hebben we controle en invloed uit handen gegeven over cruciale punten in onze logistieke processen en daarmee in onze economie als geheel. We zijn hierdoor erg kwetsbaar voor chantage en spionage, nog los van het feit dat we hiermee opnieuw economisch afhankelijk worden van autoritaire landen. Afzonderlijke havens of lidstaten kunnen hier onmogelijk alleen tegen optreden. Als Nederland het voor de haven van Rotterdam moeilijker maakt om Chinese investeringen aan te nemen en die investeringen verplaatst worden naar Hamburg of Antwerpen, heeft dat direct invloed op de concurrentiepositie van Rotterdam. Daarom zijn afspraken op Europese schaal vereist. Begin dit jaar heeft het Europees Parlement zich met een overgrote meerderheid achter mijn oproep aan de Europese Commissie geschaard om hier werk van te maken. Met die oproep in de hand wil ik de nieuwe Europese Commissie graag aan het werk zetten.'

Wat moet er de komende vijf jaar gebeuren volgens jou om de transport- en logistieke sector te versterken?
'Naast het uitvoeren van de eerdergenoemde afspraken in het kader van TEN-T, moet al het beleid dat de afgelopen vijf jaar is vastgelegd voor de verduurzaming van het wegvervoer, de scheepvaart en de luchtvaart op een consequente manier worden uitgevoerd. Dat betekent dat de transportsector duidelijkheid moet houden over de afgesproken ambities en moet worden geholpen om deze doelen te halen. Dat vraagt in de eerste plaats om stabiliteit vanuit de politiek en dat vraagt om het inzetten van het innovatieve vermogen van transport en logistiek. Met deze samenwerking heb ik er alle vertrouwen in dat dat moet kunnen lukken.'

In jullie verkiezingsprogramma vragen jullie extra investeringen voor het versterken van multimodale knooppunten in Europa. Hoe zie je de EU hierin de regie pakken?
'
In de eerste plaats door lidstaten te houden aan hetgeen er is afgesproken over het Trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T). Als lidstaten uitvoeren wat ze hebben beloofd, komen we al een heel eind. De EU moet lidstaten hierin stimuleren en aanmoedigen. Tegelijkertijd kan de EU een belangrijke rol spelen om grensoverschrijdend spoorvervoer aantrekkelijker te maken, zowel door het realiseren van fysieke verbindingen als door het gelijkmaken van het speelveld in het goederenvervoer per spoor binnen de EU. Daar is nu nog teveel sprake van een lappendeken van 27 markten met eigen belangen en bijzonderheden.'

Welke vraag heb je nu niet beantwoord, maar zou je wel willen beantwoorden?
'
Dat zou de volgende vraag zijn: 'Welke rol kan de sector zelf pakken?' Transport en logistiek zijn enorm in beweging. Op het gebied van verduurzaming, digitalisering en concurrentiekracht gaat de wereld snel. Blijf ons als (Europese) politici voeden met kansen en problemen die jullie zien in de eigen sector. Het is aan ons in het Europees Parlement om te beoordelen of de voorgestelde wetgeving ook werkt in Nederland. Daarvoor hebben we de inzichten van de sector zelf hard nodig. Rapporten, lobbyisten, werkbezoeken en goede gesprekken helpen daar allemaal bij. Die contacten hebben we de afgelopen jaren goed benut en daar ga ik graag mee door.'

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs