Geen extra stikstofmaatregelen wegvervoer

Het Adviescollege Stikstofproblematiek stelt dat de stikstofuitstoot tussen 2019 en 2030 gehalveerd moet worden om natuurherstel mogelijk te maken. Het adviescollege geeft het kabinet hiervoor tal van adviezen voor verschillende sectoren. Het wegvervoer kan de verlangde reductie realiseren op grond van de bestaande, Europese afspraken. Daardoor zijn er voor het goederenvervoer geen extra maatregelen nodig zijn, aldus het adviescollege.

Het adviescollege onder leiding van Johan Remkes maakt in haar eindrapport ‘Niet alles kan overal’ duidelijk dat de huidige aanpak van het kabinet onvoldoende is om de stikstofproblematiek duurzaam op te lossen. Vooral in de landbouw moet er veel veranderen. Om in 2022 stikstofuitstoot nauwkeurig te meten en te volgen, moet de overheid nu krachtig optreden, concludeert het college.

Goederenvervoer

Hoewel het rapport geen extra maatregelen benoemt voor het wegvervoer, adviseert het adviescollege wél om over te gaan tot gerichte handhaving op defecte en gemanipuleerde AdBlue-systemen van vrachtwagens. Daarnaast acht het adviescollege het wenselijk dat verladers en vervoerders samen werken aan meer efficiency in de keten om zo het aantal vervoersbewegingen terug te dringen. Voor de zee- en binnenvaart vermeldt het rapport diverse maatregelen om tot een halvering van de stikstofemissies te komen. Voor de luchtvaart blijft het adviescollege bij haar eerdere inzicht en verwijst naar het eerder uitgebrachte deelrapport hierover.

Bouwlogistiek

Het adviescollege stelt verder dat de bouwsector cruciaal is om de economie te herstellen. Tegelijkertijd is de impact van de stikstofproblematiek op de bouwsector erg groot. Remkes adviseert daarom de tijdelijke emissies van bouwmachines en de bouwlogistiek van permanente emissies te scheiden. Bij de aanvraag van een nieuwe bouwvergunning is een gedetailleerdere depositieberekening van tijdelijke emissies dan niet meer nodig. Dat voorstel zou de aanvraag van nieuwe bouwprojecten aanzienlijk vereenvoudigen.

Landbouw

Het adviescollege zet volop in op de hervorming van de landbouw, omdat in die sector de grootste stikstofreductie te behalen is. Nieuw overheidsbeleid in combinatie met maatwerk op regionaal niveau moet dat mogelijk maken. Verschillende maatregelen komen samen in de ‘Afrekenbare Stoffenbalans’, een meet- en volgsysteem van stikstofemissie. Daarnaast adviseert Remkes de invoering van een langjarig en consistent overheidsbeleid dat niet onderhevig is aan veranderende politieke inzichten.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs