Mobiliteitsdebat: meer investeren en Nederland bereikbaar houden

Meer aandacht voor bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties, flexibilisering van onder meer reis en werktijden en vergroten van de verkeersveiligheid in en rondom steden. Dat waren enkele belangrijke thema’s in het Mobiliteitsdebat dat gisteren plaatsvond.

Onder leiding van Rens de Jong debatteerden Tweede Kamerleden van de acht grootste partijen met elkaar over de toekomst van mobiliteit. In lijn met de doorrekeningen van de planbureaus lieten alle aanwezige politieke partijen vandaag zien dat ze stevig willen investeren in mobiliteit. Gastheer van het debat was de Mobiliteitsalliantie; het samenwerkingsverband van 25 mobiliteitspartijen, waaronder TLN.

De terugkeer van files, vol OV en een dichtslibbende infrastructuur was een ander belangrijk thema. Spreiding van werk- en schooltijden kan daarvoor een oplossing bieden. “Files voorkomen is afspraken maken met werkgevers én reizigers verleiden om gespreid te rijden”, aldus Mark Harbers (VVD). Wytske de Pater-Postma (CDA) sluit zich hierbij aan: “De overheid moet concrete afspraken maken met werkgevers over flexibel werken in tijd en plaats”. Raoul Boucke (D66) ziet in betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit, ook een oplossing voor het verminderen van files: “Rekeningrijden is een van de meest effectieve manieren om spreiding te organiseren.” Daarnaast wijst hij op het belang van mobiliteitshubs aan de stadsrand en de ontsluiting met slimme apps.

Investeren voor veiligheid
Zowel de PVV als de SGP zien investeringen in infrastructuur, met name in de N-wegen, als oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Roy van Aalst (PVV): “Investeringen in infrastructuur hebben veel te lang stilgelegen. Vooral de N-wegen geven verkeersdoden en dat moet worden aangepakt”. Chris Stoffer (SGP) wijst erop dat er al een Strategisch Plan Verkeersveiligheid ligt, maar dat daarvoor meer geld nodig is. Frank Visser (CU) vindt juist dat er meer geld moet naar de fietsers: “Met de opkomst van de e-bikes, moeten gemeenten meer geld krijgen om fietspaden te verbreden, om zo de veiligheid van fietsers te garanderen”. Ook GroenLinks wil investeren in meer veiligheid van fietsers: “We moeten de bebouwde kom zo inrichten dat het veilig wordt voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers”, aldus Suzanne Kröger (GroenLinks).

Bereikbaarheid van nieuwe woningen
“Investeringen in infrastructuur moeten aansluiten op investeringen in woningbouw”, aldus Kröger (GroenLinks). De gigantische uitdagingen op het gebied van woningbouw, klimaat en stikstof vragen volgens haar om flinke investeringen in onder andere OV. Op dat laatste punt vielen ChristenUnie, VVD en PvdA haar bij: ook zij hebben lightrailplannen. Van Aalst (PVV) wijst erop dat we de auto niet moeten vergeten. Ook Harbers (VVD) wijst erop dat de auto voor velen toch het voorkeurs-vervoersmiddel is: “We moeten zorgen voor een goede ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties op korte termijn. Die locaties kunnen niet autoluw, want de auto blijft voor velen toch het voorkeurs-vervoermiddel. Je hebt niets aan een woning waar je niet kunt komen.” De Mobiliteitsalliantie heeft berekend dat er 3 miljard euro per jaar nodig is voor een schaal- en kwaliteitssprong in de Nederlandse infrastructuur.

Onderhoud is hard nodig
Volgens de Mobiliteitsalliantie is er nu een jaarlijks tekort van 1 miljard euro voor het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. Visser (CU) geeft aan weg te willen blijven van de aanleg van nieuwe wegen en dat geld te investeren in onderhoud. Kathmann (PvdA) pleit voor extra investering in het openbaar vervoer, en het benutten van de stikstofruimte voor vervoersmiddelen die stikstofreductie opleveren.

Mobiliteit staat voor bewegingsvrijheid
De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. “Een debat met als thema mobiliteit, zo op de vooravond van de verkiezingen, is erg belangrijk,” aldus Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, “Wij vinden dat mobiliteit een centrale plek moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Investeren in mobiliteit draagt namelijk bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van wonen, verduurzaming en economische groei. Om die reden presenteerden wij voorafgaand aan het debat onze conceptpassage voor het Regeerakkoord. Een plan dat zo overgenomen kan worden door een volgend kabinet en inspeelt op het belang om vol in te zetten op mobiliteit voor de reiziger en ondernemer.”

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs