Nog geen nieuwe cao wegvervoer

Vakbonden en werkgevers hebben vandaag opnieuw onderhandeld over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en het verticaal transport. Er is nog geen overeenstemming bereikt, al is wel in constructieve sfeer overlegd. De vakbonden zullen komende week met hun achterban overleggen.

De werkgeversdelegatie had de intentie om tijdens dit overleg tot een akkoord te komen. Dat is aan het begin van de onderhandelingen nadrukkelijk uitgesproken. Daartoe zijn concrete voorstellen gedaan. Afgesproken is op donderdagmiddag 27 mei a.s. verder te onderhandelen. Tot de volgende onderhandelingsronde zijn de acties in de sector opgeschort.

Voorstellen

Tijdens de onderhandelingen hebben de werkgevers voorgesteld een cao voor twee jaar af te sluiten, ingaande op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2022. Er is een loonsverhoging geboden van 3% op 1 juli 2021 en van 3% op 1 januari 2022. Daarnaast is aangeboden samen met de bonden een plan te ontwikkelen voor vervroegde uittreding (dus eerder dan de AOW-leeftijd) van medewerkers die zwaar werk verrichten. Er is bereidheid uitgesproken hiervoor middelen vrij te maken via een heffing op de loonsom van 0,5%, te betalen door werkgevers.

Op punten met betrekking tot arbeidsomstandigheden – zoals het uitrusten van vrachtauto’s met een standairco en standkachel alsmede een onderzoek naar de fysieke belasting door het gebruik van rolcontainers – leken partijen elkaar dicht genaderd te zijn. Datzelfde geldt voor het afschaffen van de verplichte bedrijfstakbrede regeling voor een Persoonlijk Keuze Budget. Werkgevers hebben voorgesteld dat hierover binnen de ondernemingen afspraken kunnen worden gemaakt.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs