TLN Distributie maakt werk van papierloos transport

De digitale gegevensuitwisseling van transportopdrachten, facturen en vrachtbrieven biedt ook voor distributeurs kansen om efficiënter in ketens te opereren.

Een onlangs afgerond pilotproject, mede mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit de Topsector Logistiek, in de deelmarkt TLN Distributie laat zien dat de ontwikkelde TLN-standaarden hiervoor goed bruikbaar zijn.

Voordelen

De voordelen van papierloos transport zijn evident; het bespaart zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer veel administratieve lasten door een minder handmatige invoer, minder fouten, een betere datakwaliteit en meer mogelijkheden om processen te automatiseren en optimaliseren.

Volgende fase

Met het oog op dit evidente voordeel, heeft TLN in een eerder stadium standaarden ontwikkeld die ondernemers, klein en groot, in staat stellen om gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen. Inmiddels is de volgende fase aangebroken: de uitrol van papierloos transport, aan de hand van genoemde standaarden, in verschillende deelmarkten. De deelmarkt TLN Distributie is een van de deelmarkten die actief met de TLN-standaard voor transportopdrachten aan de slag zijn gegaan.

Vliegwieleffect

In eerste instantie kwam de implementatie van de TLN-standaard voor transportopdrachten in de TLN Distributie-deelmarkt om meerdere redenen langzaam op gang. Complexe documentatie, een afwachtende houding bij ICT-leveranciers, veel klantspecifieke maatwerkkoppelingen en deelmarktspecifieke vereisten stonden een definitieve doorbraak langere tijd in de weg. Inmiddels is echter sprake van een vliegwieleffect, met inmiddels zevenentwintig distributeurs (en nog een aantal op de ‘wachtlijst’) die gebruik maken van de TLN-standaarden om in hun keten te komen tot een papierloze en dus efficiënte uitwisseling van transportopdrachten.

Succes continueren

Taak is nu om het behaalde succes in de deelmarkt TLN Distributie te continueren. Dit lukt enerzijds door de opgedane ervaringen praktisch te vertalen naar andere distributeurs en ICT-leveranciers die aan de slag willen met de TLN-standaarden. En anderzijds door aansluiting te zoeken met de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC), die het verdere beheer en de ontwikkeling van standaarden in de sector gaat stimuleren en coördineren.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur