TLN: Toekomstig kabinet moet logistieke belangen omarmen

TLN feliciteert de winnende partijen van de Tweede Kamerverkiezingen. We nodigen ze uit om verder te praten over de belangrijkste logistieke opgaven. Bij de start van de onderhandelingen informeren we de partijen over onze standpunten om zo de belangen van de transport- en logistieke sector een goede plek te geven in het nieuwe regeerakkoord. TLN zet in op voldoende geld voor beheer en onderhoud van infrastructuur, duidelijkheid over de vrachtwagenheffing, ruimte voor logistiek en een doortastende aanpak van de netcongestie zodat onze ondernemers zich kunnen inzetten voor een verdere verduurzaming.

Mogelijke coalities

Nu nagenoeg alle stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn geteld, ziet de zetelverdeling er als volgt uit:

  • PVV: 37
  • GroenLinks-PvdA: 25
  • VVD: 24
  • NSC: 20
  • D66: 9
  • BBB: 7

Op basis van de uitslagen is de meest voor de hand liggende coalitie over rechts, met PVV, VVD, NSC en BBB (88 zetels). Een alternatief kabinet door het midden zou bestaan uit GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en D66 (78 zetels). Beide coalities hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, wat de besluitvorming over wetgeving bemoeilijkt. Beide coalities moeten dus per geval naar meerderheden zoeken in de Eerste Kamer.

Hoe nu verder?

Vrijdag 24 november worden alle lijsttrekkers die één zetel of meer hebben behaald, ontvangen door de huidige voorzitter van de Tweede Kamer en wordt er een verkenner aangewezen die gaat kijken hoe alle partijen tegen de kabinetsformatie aankijken. Op vrijdag 1 december stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing vast en woensdag 6 december wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Een dag later voeren de partijen het debat over de verkiezingsuitslag en het rapport van de verkenner. Daarna wordt een informateur aangewezen die onderzoekt op welke wijze een nieuw kabinet gevormd kan worden. TLN roept de politiek op om niet te lang over de kabinetsformatie te doen. De grote opgaven als stikstof, verduurzaming en bereikbaarheid wachten niet en ondernemers hebben duidelijkheid nodig.

Inzet coalitieonderhandelingen

Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s van de vier hoofdrolspelers bij de komende kabinetsformatie komen onderstaande punten zeker voorbij tijdens de onderhandelingen.

PVV

Bereikbaarheid: aanleg van meer wegen, verhoging maximumsnelheid naar 140 km/h, geen rekeningrijden en ruim baan voor Schiphol.

Duurzaamheid: terugtrekking uit het VN-Klimaatakkoord, intrekking van de Klimaatwet, schrappen van het Klimaatfonds, geen verbod op de verkoop van brandstofauto’s, verlaging van de brandstofaccijns, schrappen van alle milieuzones en verlaging van de energiebelasting en de btw op energie.

GroenLinks-PvdA

Duurzaamheid: nadruk op duurzame mobiliteit met investeringen in het openbaar vervoer, differentiatie van tarieven voor automobilisten en bestelbusjes, zwaarder belasten van vrachtverkeer via de vrachtwagenheffing, krimp van het vliegverkeer op korte afstanden, verzwaren van de netcapaciteit en het voorrang geven aan partijen die een maatschappelijk belang dienen, zoals de logistieke sector.

Arbeidsmarkt: verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten in de distributie- en transportsector en het aanpakken van schijnconstructies, streven naar een duurzame logistiek door het beperken van concurrentie van online winkels en het stellen van strenge eisen aan logistieke centra.

VVD

Bereikbaarheid: extra investering in het onderhoud, het verbeteren en het aanleggen van infrastructuur, doorgaan met het aanleggen van truckparkings en oog houden voor de toekomst van Schiphol en haar vrachtvluchten.

Duurzaamheid: gerichte hardheidsclausule voor ondernemers die met een gegronde reden niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van de zero-emissiezones, verplaatsing van goederenvervoer zoveel mogelijk van de weg naar het spoor en het water, ter verduurzaming van schepen de binnenvaart en zeevaart meer dan nu toegang tot het Klimaatfonds en handhaving van het verbod op varend ontgassen op korte termijn, versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnet en het stimuleren van slim en flexibel gebruik, waarmee van het ontlasten van het stroomnet een verdienmodel wordt gemaakt.

NSC

Bereikbaarheid: binnen de beschikbare budgetten voor wegenbouw prioriteit geven aan groot onderhoud en het verbeteren van verkeersonveilige wegen, tegen de kilometerheffing, pleidooi om het goederenvervoer via de binnenvaart, short sea en spoor te bevorderen en het landelijk netwerk van binnenhavens en overslagfaciliteiten te versterken, meer prioriteit geven aan het beheer en onderhoud van vaarwegen, bruggen en sluizen.

Ruimte: grote nieuwe distributiecentra worden alleen nog toegestaan op een beperkt aantal locaties in Nederland.

Duurzaamheid: het energienetwerk moet worden verzwaard. Ook de binnenvaart moet een aandeel leveren in het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en wordt hiervoor samen met de sector een ambitieus maar realistisch transitiepad opgesteld.

Nieuw regeerakkoord, het lukt alleen met logistiek

Transport en logistiek faciliteren de economie en zijn onmisbaar voor het waarmaken van maatschappelijke ambities in een nieuw regeerakkoord. Het lukt alleen met logistiek. De onderhandelende partijen moeten de logistieke belangen dus omarmen. De sector en TLN hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord om Nederland en het beroepsgoederenvervoer te vergroenen. Als sector zijn we dagelijks volop bezig ons land draaiende te houden, maar we kijken ook naar de toekomst en werken flink aan een duurzaam Nederland.

Dat kunnen we niet alleen: de logistieke sector heeft hiervoor de overheid nodig. Dat kan op verschillende manieren, zoals meer laadcapaciteit voor ondernemers met elektrische trucks, het begroten van voldoende middelen voor beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur, ruimte voor logistiek en een éénduidige aanpak op ondermijnende criminaliteit te voeren. Belangrijke onderwerpen die ook op de onderhandelingstafel van een nieuwe coalitie besproken zullen worden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.