Veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2022

Met ingang van het nieuwe jaar verandert altijd het nodige in wet- en regelgeving. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je op een rij gezet.

Loontabellen
Het wettelijk minimum loon voor personen van 21 jaar en ouder wordt per 1 januari 2022 € 1.725,00 bruto per maand. De overzichten van het minimumloon voor onze cao, de loontabellen, de jeugdlonen, de mintreden, de verblijfkosten, de bruto lonen en de bruto toeslagen per 1 januari 2022 vind je hier.

Maximum transitievergoeding
De maximum transitievergoeding is in 2022 € 86.000. Is het loon over 12 maanden hoger dan genoemd bedrag, dan geldt dat hogere loon als maximum.

WW-premie
Binnen het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf; dit fonds financiert de WW-uitkeringen van private werkgevers) bestaan twee premietarieven: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief voor 2022 is 2,70%, het hoge 7,70%.

In 2021 was vanwege de coronacrisis geen hoge WW-premie verschuldigd voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken. Deze tijdelijke regeling vervalt per 1 januari 2022.

AOW-leeftijd
De AOW-gerechtigde leeftijd gaat, zoals is afgesproken in het Pensioenakkoord van 2019, naar 66 jaar en 7 maanden. Dit is onder andere van belang voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die op basis van de cao Beroepsgoederenvervoer per die leeftijd van rechtswege eindigen.

Betaald ouderschapsverlof
Het duurt nog even maar ouders hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op betaald ouderschapsverlof gedurende negen weken. Voorwaarde is dat zij deze negen weken verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. De hoogte van de uitkering (verzorgd door het UWV) bedraagt 50% van het dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). In het coalitieakkoord is opgenomen dat het betaald ouderschapsverlof uitgebreid wordt tot 70%.

Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Inmiddels bestaan er 6 NOW-regelingen. Het aanvragen van NOW over regelingen 1 tot en met 4 (maart 2020 tot en met september 2021) is niet meer mogelijk. Wel is het tot en met 31 januari 2022 mogelijk subsidie aan te vragen voor NOW-5. NOW-5 heeft betrekking op de maanden november en december 2021.

Over de maanden januari tot en met maart 2022 kan gebruik worden gemaakt van NOW-6. Om aanspraak te kunnen maken op NOW-6-subsidie moeten bedrijven tenminste 20% omzetverlies hebben. Zij kunnen dan een vergoeding ontvangen van maximaal 85% van de loonkosten. De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies bedraagt 80%. Dus ook al is er sprake van meer omzetverlies. Aanvragen van NOW-6 is waarschijnlijk mogelijk vanaf de tweede helft van februari 2022.

Na de aanvraag, op basis waarvan het voorschot vastgesteld wordt, moet er nog een definitieve aanvraag worden ingediend. Dat moet gebeuren in deze perioden:
NOW-1: t/m 9 januari 2022 (werkgevers zijn benaderd)
NOW-2: t/m 31 maart 2022
NOW-3.1: t/m 22 februari 2023
NOW-3.2 en 3.3: 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
NOW-4: 31 maart 2022 t/m 22 februari 2023
NOW-5: 1 juni 2022 t/m 22 februari 2023
NOW-6: nog niet bekend

Toeslag Vaste Lasten (TVL)
De TVL over het 4e kwartaal van 2021 kan worden aangevraagd tot vrijdag 28 januari 2022, 17:00 uur. Ondernemers moeten over dat kwartaal minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Verder gelden er aanvullende voorwaarden.

Ook over het eerste kwartaal van 2022 wordt het mogelijk TVL aan te vragen. Wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend, wordt later bekend gemaakt. De voorwaarden wijzigen niet.

Belastingen
Het ministerie van Financiën heeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022 opgesteld. Hierin staat o.a.:

> Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310 en deze wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

> De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 245.000 naar € 395.000 in 2022. Deze schijfverlenging was onderdeel van het pakket Belastingplan 2021. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

> De steunpercentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden per 2022 verhoogd. De (MIA) biedt ondernemers de mogelijkheid via een extra aftrek (wordt in 2022 45%,36% of 27%) de belastbare winst te verlagen waardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.

> Overzicht brandstofaccijns: Accijnstarief in € per liter, excl. btw en excl. voorraadheffing

Jaar 2019 2020 2021 2022

Diesel 0,49569 0,50362 0,52168 0,52846

LPG (1 liter = 0,54 kg) 0,18583 0,18881 0,19182 0,19432

Voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) geldt hetzelfde accijnstarief als voor LPG.

> Wat betreft eurovignet en motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens geldt:
De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (het eurovignet) worden per 1 januari 2022 niet gewijzigd.
De tarieven van de motorrijtuigenbelasting gaan op 1 januari omhoog met 1,3%.

Exit rookruimtes
Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes in bedrijven – dat wil zeggen alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden verrichten of plegen te verrichten – niet meer toegestaan.

Wet op de ondernemingsraden
Per 1 januari 2022 wijzigen de termijnen die gelden voor werknemers die zich verkiesbaar willen stellen voor de Ondernemingsraad en voor werknemers die mogen kiezen. Drie maanden nadat een werknemer begint met werken, mag hij stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij verkiezingen voor de ondernemingsraad. Tot 1 januari 2022 is dat 6 maanden voor actief kiesrecht en 12 maanden voor passief kiesrecht.

Daarnaast gaat gelden dat uitzendkrachten voortaan vanaf 15 maanden meetellen als ‘in de onderneming werkzame personen’. Hierdoor hebben zij vanaf 1 januari 2022 na 18 maanden bij de inlener werkzaam te zijn actief en passief kiesrecht.

Blijft gelden dat de Ondernemingsraad in zijn reglement kan afwijken van de hiervoor genoemde termijnen van 3 maanden, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden in de onderneming.

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie
We kenden vroeger de Arbeidsinspectie. Later wijzigde de naam van die instantie in Inspectie SZW. Per 1 januari 2022 gaat de instantie weer anders heten namelijk Nederlandse Arbeidsinspectie. De naamwijziging heeft geen gevolgen voor de taken van de instantie.

Brexit
Per 1 januari 2022 is een een belangrijke datum in het Brexitproces met twee belangrijke veranderingen:
1. De volledige Britse douaneformaliteiten worden van kracht
2. Een prenotificatie is vereist voor alle levensmiddelen en landbouwgoederen
Voor alle actuele informatie rondom de Brexit, zie hier.

Milieuzones
Per 1 januari 2022 alleen nog Euro 6 (of zero emissie) toegestaan in steden met een milieuzone.

Afvalstoffenbelasting
De milieubelasting op storten en verbranden van afvalstoffen wordt per 1 januari 2022 € 33,58 per ton. Dit geldt voor bedrijven in Nederland met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats en voor bedrijven die afvalstoffen naar het buitenland overbrengen om ze daar te laten storten of verbranden.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs