Voorkom boetes: zorg voor een volledig en juist ingevulde vrachtbrief

De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komen steeds vaker chauffeurs tegen met een verkeerd of onvolledig ingevulde vrachtbrief. Voorheen ontbrak hiervoor een strafbaarstelling. Met de recente wijziging van de Wet wegvervoer goederen (WWG) en de Regeling wegvervoer goederen is daarin verandering gekomen.

Tot 1 januari 2021

Voorheen was in Nederland volgens artikel 2.13 Wet Wegvervoer Goederen enkel het ontbreken van de vrachtbrief verboden. In artikel 15 Regeling Wegvervoer Goederen staat opgesomd wat er in een vrachtbrief vermeld moet worden. De vermelding van de laad- en losplaats was niet verplicht. Door het leeglaten van de losplaats bleef in sommige gevallen bij de leverancier onbekend waar de goederen naartoe gaan.

Vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is het verboden om beroepsvervoer te verrichten of te doen verrichten zonder vrachtbrief of zonder een volledig en juist ingevulde vrachtbrief.

De vervoerder dient te zorgen dat:

– Er een vrachtbrief is opgemaakt

– De naam en het adres van de vervoerder juist vermeld zijn

– De vrachtbrief getoond kan worden bij eerste vordering

De afzender dient ervoor te zorgen dat de volgende gegevens op de vrachtbrief vermeld staan:

– De naam en het adres van de afzender

– De naam en het adres van de geadresseerde

– De gebruikelijke aanduiding van de aard van de goederen

– Het brutogewicht (of andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen)

Bij grensoverschrijdend beroepsvervoer dienen (ook) de volgende gegevens op de vrachtbrief vermeld te worden:

– De naam en het adres van de afzender

– De plaats en datum van inontvangstneming van de goederen en de plaats bestemd voor de aflevering van de goederen

– Het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers

– De voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten nodige instructies

Wat nu?

Los van de gegevens die voorheen op de vrachtbrief vermeld dienden te worden bij nationaal vervoer, dien je er extra bedachtzaam op te zijn dat bij grensoverschrijdend vervoer ook in Nederland boetes opgelegd kunnen worden voor het ontbreken van de hierboven genoemde gegevens. Advies is dan ook hier extra alert op te zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Team juridisch

TLN juristen en advocaten