Koeriers- en Expresbedrijven (VKE)

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op koeriers- en expresbedrijven.

Koeriers- en expresbedrijven houden zich vooral bezig met gespecialiseerd vervoer van (inter)nationale zendingen met een spoedeisend karakter.

Wat doet de deelmarkt Koeriers- en Expresbedrijven voor jou?

De deelmarkt Koeriers- en Expresbedrijven (VKE) richt zich op de volgende speerpunten:

1. Professionalisering koeriersbranche

Iedereen die een onderneming wil starten in het beroepsgoederenvervoer moet in beginsel beschikken over een vergunning. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg en is geregeld in de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet de ondernemer niet alleen kunnen beschikken over een reële vestiging (geen postbusfirma), maar moet hij tevens voldoen aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

Een groot aantal (startende) ondernemers in de koeriersbranche beschikt echter niet over een vergunning beroepsgoederenvervoer. Deze ondernemers hebben dan veelal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto’s/kleine bussen) door de RDW te laten terugkeuren tot onder de vergunningrens van 500 kg laadvermogen.

Voor veel startende ondernemers is dit een aantrekkelijke optie om kosten te besparen en om snel en gemakkelijk in de branche actief te zijn. Een branche die bovendien aantrekkelijk lijkt vanwege de enorme groei van het aantal internetbestellingen en de daarmee gepaard gaande toename in pakketbezorging. De keerzijde van de medaille is echter dat 80% van de startende ondernemingen zonder vergunning binnen een jaar alweer van de markt verdwenen is.

Het ontbreken van een toetredingsdrempel heeft derhalve voor de koeriersbranche overwegend negatieve economische en sociale gevolgen zoals faillissementen, ontslagen e.d.

Versterken ondernemerschap

Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen heeft de deelmarkt tal van initiatieven ontplooid gericht op het versterken van onder meer het ondernemerschap. Zo zijn er voor de voor de ondernemer diverse cursussen ontwikkeld op het terrein van financiën (kostprijsberekening), personeelszaken (houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken) en veiligheid (introductie van een safety culture/schadepreventieprojecten). Voor de koerier/chauffeur is bijvoorbeeld een koeriersopleiding en een cursus Het Nieuwe Rijden voor bestelauto ontwikkeld.

Deze inspanningen hebben vooralsnog niet geleid tot de noodzakelijke professionalisering van de koeriersbranche. Het belang hiervan is echter alleen maar groter geworden door de substantiële toename van e-commerce. De deelmarkt VKE /TLN pleit daarom voor uitbreiding van de werkingssfeer van de Wwg. Dit betekent dat iedere beroepsgoederenvervoerder met voertuigen tot 3.5 ton totaal gewicht over een vergunning zou moeten beschikken en aan (aangepaste) eisen moet voldoen.

Beter voorbereid

Een wettelijke vergunningplicht zorgt ervoor dat iedere ondernemer beter is voorbereid op de uitdagingen in deze concurrerende markt en meer kansen heeft om zijn onderneming duurzaam te continueren. De vergunningplicht heeft tevens als voordeel dat iedere ondernemer in de keten door registratie zichtbaar wordt. Toezicht en handhaving van de wettelijke regels wordt daarmee voor instanties zoals de NIWO en IL&T beter mogelijk.

In toenemende mate pleiten ook buitenlandse organisaties voor regels voor alle beroepsvervoerders met lichte voertuigen. De Europese commissie zal binnen afzienbare tijd nagaan of de Europese regels voor toegang tot het beroep aanpassing behoeven.

2. Eerlijke concurrentie

De VKE houdt zich al jaren bezig met het onderwerp eerlijke concurrentie. Een van de dossiers is de structurele inzet van particulieren die (chauffeurs)werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers tegen de fiscaal onbelaste onkostenvergoeding.

De VKE is van mening dat de inzet van particulieren voor het verrichten van beroepsvervoer op basis van de onbelaste kilometervergoeding ongewenste economische, fiscale, sociale en maatschappelijke gevolgen heeft. Een van de (sociale) negatieve gevolgen is dat het aantal reguliere werknemers in de branche verder afneemt en de werkingssfeer van de cao voor het beroepsgoederenvervoer wordt omzeild. Particulieren staan kosteloos stand-by om koerierswerkzaamheden te verrichten, terwijl bedrijven met cao-personeel zich dat niet kunnen veroorloven.

De zorg over de inzet van particulieren in het beroepsvervoer is de laatste tijd toegenomen door het optreden van internationale partijen die met behulp van moderne technologie particulieren mobiliseren voor het verrichten van vervoersdiensten. Onder het mom van innovatie proberen deze partijen bestaande wet- en regelgeving te omzeilen.

3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat de ondernemer streeft naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. De deelmarkt VKE stimuleert het MVO door mede zorg te dragen voor veilig, efficiënt en schoon bestelverkeer.

In het beroepsvervoer zijn het met name koeriersbedrijven die bij de uitoefening van hun werkzaamheden bestelauto’s inzetten. De VKE onderstreept de noodzaak om bijvoorbeeld het aantal ongevallen met bestelauto’s verder te reduceren en probeert haar leden bewust te maken van de noodzaak om een zogenaamde veiligheidscultuur binnen de onderneming te creëren.

Onafhankelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat dit de meest effectieve maatregel is om het aantal doden en gewonden in het verkeer te verminderen. Binnen een veiligheidscultuur passen ook zaken als schadepreventiebeleid en het verbeteren van de verzekerbaarheid van bestelauto’s van koeriersbedrijven.

Code verantwoord tillen

Pakketvervoerders, verenigd binnen TLN, hebben het initiatief genomen tot het opstellen van een Code verantwoord tillen. De ondertekenaars willen stimuleren dat extra aandacht wordt geven aan het verminderen van fysieke belasting en zijn ook bereid hun kennis daaromtrent te delen middels praktijkvoorbeelden. De ondertekenaars hanteren allemaal minimaal dezelfde principes om invulling te geven aan het terugdringen van fysieke belasting.

4. Internationaliseren

In het kader van internationale samenwerking richt de deelmarkt VKE haar blik ook op het buitenland. Zo onderhoudt de VKE regelmatig contact met de Europese koepel voor koeriers- en expresbedrijven, de European Express Association (EEA).

Belangrijke internationale dossiers voor de expresindustrie worden door de EEA gevolgd en waar nodig met de aangesloten branches waaronder de VKE afgestemd. De EEA is vooral actief op het terrein van douane, security, luchtvaart en markttoegang.

5. Belangenbehartiging/ stimuleren ledengroei

Het aantal (startende) koeriersbedrijven is de laatste jaren explosief gegroeid als gevolg van de toename van e-commerce (online verkopen). Voor een goede afspiegeling van de sector is het noodzakelijk dat de deelmarkt eveneens groeit.

Samen met het deelmarktbestuur, secretariaat, relatiebeheerders en de leden worden diverse initiatieven ontplooid om in gezamenlijkheid de belangenbehartiging van de koeriersbedrijven te optimaliseren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de ledenbetrokkenheid wordt vergroot en een deel van de nieuwkomers zich eveneens bij de deelmarkt/TLN aansluit.

Bestuur

Het bestuur van de deelmarkt Koeriers- en Expresbedrijven (VKE) bestaat uit:

  • De heer H.E. Ouwehand (JBM Koeriers B.V.) – voorzitter
  • De heer W.C.A. Beukhof (V.O.F. B&M (Koel) Koeriers) – vice-voorzitter
  • De heer P.W.C. Bouwmeester (BK Sneltransport B.V.)
  • De heer R.M. van Dop (ELS-Logistics BV)
  • De heer J.C. Geerligs (J.C. Geerligs Transport)
  • De heer E.H.J. Luijten (I&L Logistiek B.V.)
  • De heer R.M. Nijenbrinks (A7 Logistics)
  • De heer C.P. Vanhoegaerden (United Parcel Service Nederland BV)
  • Saskia Kraaijenoord- secretaris

Lid worden

Meer informatie over het lidmaatschap? Bel dan met Saskia Kraaijenoord, 088 45 67 287 of stuur een e-mail naar vke@tln.nl