Saveetra (veevervoer)

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op vervoer in het veetransport, het advies komt van de branchevereniging voor de beroepsvervoerders in het veetransport (SAVEETRA).

Saveetra is dé branchevereniging voor beroepsvervoerders in het veetransport en zet zich in om voor haar leden zowel op nationaal als op Europees niveau de regelgeving werkbaar en uitvoerbaar te houden.

Saveetra

Dierenwelzijn en preventie van dierziekten zijn belangrijke aspecten binnen het veevervoer. Het vervoer van landbouwhuisdieren stelt hoge eisen aan mens en materieel. Leden van SAVEETRA (Samenwerkende VeeTransporteurs) beschikken over de juiste kennis en ervaring om zorgvuldig met de dieren om te gaan.

Hulp nodig?

LEDENDESK: 088-4567567

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Saveetra:

 • Behartigt de belangen van de aangesloten veetransporteurs;
 • Treedt op als gesprekspartner en voert regelmatig overleg met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, NVWA en andere ketenpartners zoals LTO, POV, V&L en COV;
 • Informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen en adviseert leden met individuele vragen;
 • Ontwikkelt in samenspraak met haar leden een eigen strategie.

Wat speelt er in de deelmarkt?

De actuele onderwerpen die in deze deelmarkt spelen zijn:

Nieuwe Transportverordening (dierenwelzijn)

De Europese Transportverordening bevat voorschriften gericht op dierenwelzijn tijdens transport. Hierbij valt te denken aan eisen aan het voertuig, opleiding van chauffeur, maximale reistijden, juiste uitvoering van het transport, etc. De huidige Transportverordening is in 2005 ingevoerd en word aangepast. De nieuwe Transportverordening gaat naar verwachting in 2026 ingevoerd worden.

Saveetra oefent op nationaal en Europees niveau invloed uit voor goede en werkbare voorschriften. Voor Saveetra staat daarbij kwaliteit van transport altijd voorop.

Transport op hete dagen

Dierentransporteurs beoordelen dag in – dag uit de omstandigheden om een transport juist uit te kunnen voeren. Op hete dagen is extra alertheid op zijn plaats om dieren correct te kunnen vervoeren. Daarom is Saveetra mede-initiatiefnemer van het hitteprotocol dat op hete dagen van kracht is. Het protocol bevat richtlijnen, zoals bijvoorbeeld het vervroegen van transporten en minder dieren laden.

Diergezondheid

Via Nederlandse regelgeving en de Europese Animal Health Law (AHL) worden beperkingen en voorwaarden opgelegd aan dierbewegingen, om de verspreiding van eventueel aanwezige dierziekten te voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om het aantal locaties dat op 1 rit aangedaan mag worden, te nemen maatregelen in gebieden / landen waar een besmettelijke dierziekte is geconstateerd en Reinigen en Ontsmetten van veewagens (R&O), na ieder transport.

Een goed uitgevoerde R&O is belangrijk om dierziektes buiten de deur te houden.

Saveetra-leden krijgen kosteloos ‘R&O-boekjes’ voor de wettelijk verplichte registratie.

Kennis van zaken

Chauffeurs hebben een belangrijke taak bij dierentransport; zij dienen voorafgaand aan het transport al vast te stellen of de dieren ‘fit for transport’ zijn (niet ziek of gewond), hebben de verantwoordelijkheid goed om te gaan met dieren (correct opdrijven – laden en lossen, een rustige rijstijl aan te houden, e.d.), etc.. Dit alles in het kader van dierenwelzijn om het transport met zo min mogelijk hinder voor de dieren uit te voeren.

Beroepschauffeurs dienen te beschikken over een getuigschrift waarvoor zij minimaal iedere 5 jaar een opleiding gevolgd moet worden. Hierin komen alle relevante aspecten aan bod die relevant zijn voor veetransport en/of pluimveetransport.

Vervoerders die zich zorgen maken over eventuele verminderde zorg bij landbouwhuisdieren kunnen vragen of meldingen richten aan het VERTROUWENSLOKET welzijn landbouwhuisdieren.

Leden en bestuur

De deelmarkt telt ongeveer 70 TLN-leden. Dit zijn specialisten die het vervoer verzorgen van uiteenlopende diersoorten (van kuikens tot paarden) met een diversiteit aan bestemmingen.

De deelmarkt Saveetra heeft een eigen bestuur, bestaande uit leden van de deelmarkt.

De bestuursleden:

 • De heer E. Mandersloot (Mantrans B.V.) – voorzitter
 • De heer H.W.T. Kamphof – vicevoorzitter (Kamphof Veetransport B.V.)
 • De heer P. van Hal (Gloudemans Transporten Vinkel B.V.).
 • De heer M. Hazeleger (Chickliner Int. Transport B.V.)
 • De heer S. van der Klocht (Groot Zevert Livestock)
 • De heer A. Poll (Gebr. Poll B.V.)
 • De heer A. Schaap (V.O.F. J. Schaap en Zoon)
 • De heer R. van Vlastuin (VlasTrans B.V.)
 • De heer F.J.J. van den Eijnden – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden van de deelmarkt?

Voor het SAVEETRA-lidmaatschap is een deelmarktbijdrage van toepassing. Meer informatie is beschikbaar via het secretariaat van SAVEETRA. Bel met Frank van den Eijnden, tel. 088-45 67 195 of stuur een e-mail naar saveetra@tln.nl.