Q&A Detachering

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over detachering. 

Detachering

Er is sprake van detachering als voor het werk dat wordt verricht een nauwe band bestaat tussen de verrichte arbeid en de lidstaat van ontvangst. Dit is volgens de richtlijn in ieder geval zo bij cabotage en bij derdelandenvervoer.

Er is geen sprake van detachering bij transitovervoer of bij bilaterale ritten. Tijdens bilaterale ritten mogen ook onder voorwaarden extra activiteiten uitgevoerd worden zonder dat dit ertoe leidt dat er sprake is van detachering. Deze extra activiteiten kunnen laad- en/of losactiviteiten zijn. Er zijn twee varianten toegestaan, namelijk 1 laad- en/ of losactiviteit op de heenweg en 1 op de terugweg, of 0 laad- en/of losactiviteiten op de heenweg en 2 op de terugweg, waarbij deze activiteiten natuurlijk niet in hetzelfde land mogen plaatsvinden.

De regels uit de richtlijn zijn niet volledig waterdicht, er blijven grijze gebieden. Daarom zijn er vragen aan de Europese Commissie gesteld over de toepassing van de richtlijn in de praktijk. Deze Q&A is hier te vinden.

Nee, deze richtlijn geldt niet voor zzp’ers. Er is voor hen ook geen meldplicht in IMI. Het staat lidstaten wel vrij om van zzp’ers, die op hun grondgebied arbeid verrichten, te verlangen een melding daarvan te doen in de nationale meldsystemen, zoals het meldloket. Op dit moment is nog niet bekend welke lidstaten deze verplichting hanteren.

Cabotage binnen de Benelux is vrijgesteld voor vervoerders die binnen de Benelux gevestigd zijn. De chauffeurs die deze ritten uitvoeren zijn echter wel gedetacheerd, voor hen moet een melding gedaan worden in IMI.

De informatie over de arbeidsvoorwaarden per EU-land is te vinden op youreurope.eu: https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-workers/drivers/index_nl.htm

Een zuivere detachering moet worden aangemeld in IMI*. Er is sprake van zuivere detachering als een bedrijf op basis van een (vervoers)overeenkomst een dienst of rit uitvoert voor een opdrachtgever in het buitenland en daarvoor een werknemer inzet die in dienst is bij het eigen bedrijf.

Voorbeeld: een transportbedrijf gevestigd in Duitsland sluit een vervoersovereenkomst met een opdrachtgever in Spanje. De overeenkomst is voor een cabotagerit in Spanje. De chauffeur in dienst van het Duitse bedrijf voert deze rit uit. Er is in dit geval sprake van zuivere detachering.

*IMI is het uitwisselingssysteem voor gegevens tussen de EU-lidstaten. Via dit systeem kunnen werkgevers detacheringsverklaringen indienen. Onderweg moet de gedetacheerde chauffeur deze verklaring kunnen overleggen, digitaal of op papier. Daarnaast moet de chauffeur inzage geven in de tachograafgegevens en de (digitale) vrachtbrieven. Daarnaast kunnen handhavende instanties indien gewenst via IMI aanvullende gegevens opvragen over de detachering. Het gaat dan om de vrachtbrief, tachograafgegevens, de arbeidsovereenkomst, gegevens over arbeidsvoorwaarden, gewerkte uren en een bewijs van betaling van het loon. Een instructie over het gebruik van IMI vind je in deze PDF. Ook is er een korte video beschikbaar met instructies voor het gebruik van IMI.

Intraconcern detachering of uitzending zijn geen ‘zuivere detachering’ en kunnen niet in IMI gemeld worden. Deze vormen van detachering vallen namelijk buiten de scope van richtlijn 1057/2020. Lidstaten kunnen er wel voor kiezen om deze vormen van detachering in hun eigen landelijke systeem (bijv. meldloket, Sipsi) te laten registreren. Welke lidstaten hiervoor kiezen is nog niet bekend. Wij adviseren op dit moment om dergelijke detacheringen wel in de nationale systemen te registreren.

IMI-portal

Nee, deze chauffeurs hoeven sinds 2 februari 2022 niet meer te worden ingevoerd in andere systemen. De IMI registratie volstaat.

Via deze link kom je bij de inlogpagina van de IMI-portal. Let op: om in te kunnen loggen in de IMI-portal heb je een EU-inlog nodig. Een EU-inlog vraag je op deze pagina aan.

TLN heeft exclusief voor leden een korte video gemaakt waarin we uitleggen hoe de IMI-portal werkt en hoe je een detacheringsverklaring verstuurt. Voor leden is ook een schriftelijke uitleg over de IMI-portal beschikbaar. Die vind je in deze PDF

Via IMI kan o.a. het volgende geregeld worden:

  • Ondernemers kunnen detacheringsverklaringen indienen per chauffeur.

  • Ondernemers kunnen detacheringsverklaringen e-mailen aan chauffeurs.

  • Overheden kunnen via een eigen module aanvullende gegevens van autoriteiten opvragen van lidstaten waar je chauffeur gedetacheerd is geweest.

Arbeidsvoorwaarden

De chauffeur heeft recht op de arbeidsvoorwaarden uit het land waarnaar hij gedetacheerd is, voor zover deze beter zijn dan de arbeidsvoorwaarden waar hij vanuit zijn normale werkland recht op heeft. Onder arbeidsvoorwaarden wordt verstaan:

a. maximale werk- en minimale rustperioden;
b. minimumaantal betaalde vakantiedagen;
c. minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk;
d. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
e. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, van kinderen en jongeren;
f. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

Voor onderdelen a, b en c geldt dat uitgangspunt hiervoor de algemeen verbindend verklaarde cao is. Is deze er niet, dan gelden de wettelijke minimumbepalingen. Via de website www.youreurope.eu zijn te zijner tijd links te vinden naar de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in de verschillende lidstaten.

Detachering naar het Verenigd Koninkrijk

Dit is juist, chauffeurs van wie de werkgevers in de EU zijn gevestigd, zijn alleen in het VK gedetacheerd wanneer zij cabotageritten uitvoeren op het grondgebied van het VK.

Ja, dit klopt. 

Ja, dit klopt. 

De in de vraag bedoelde verrichtingen zijn niet onderworpen aan detacheringsregels uit de handels- en samenwerkingsovereenkomst. Er is geen sprake van detachering en er hoeft geen melding in IMI gedaan te worden.