Aanpak knelpunten infrastructuur noodzakelijk

Het verkeer van goederen en personen in Nederland groeit de komende decennia nog flink door en dit heeft grote gevolgen voor het verkeer.

Zelfs als het huidige investeringsprogramma in infrastructuur in 2030 volledig is uitgevoerd, loopt het verkeer in 2040 op een fors aantal plaatsen structureel vast. ​De verlieskosten in de vorm van vertragingen zullen daarmee toenemen. Dit blijkt uit nieuwe verkeersanalyses en –prognoses die minister Schultz in de Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Samen met andere organisaties heeft TLN een dringend pleidooi richting informateur Edith Schippers gedaan om er werk van te maken deze problemen aan te pakken.

Extra investering infracapaciteit is nodig

TLN ziet in de nieuwe analyses een bevestiging dat het met de mobiliteit in ons land de verkeerde kant opgaat. Er is méér nodig dan het huidige investeringsprogramma van het rijk om Nederland in beweging te houden. Er is fors extra geld nodig voor investeringen in extra infracapaciteit, maar ook in slimme (digitale) oplossingen om de capaciteit beter te benutten.

Knelpunten op spoor, water en weg

Om de grootste knelpunten goed in beeld te brengen heeft het ministerie van Infrastructuur en & Milieu (I&M) gekeken naar de plaatsen waar de vertragingen door files de meeste economische schade opleveren. I&M koppelde deze methode aan prognoses voor verkeersstromen voor 2040. Zo nemen de knelpunten op het hoofdwegennet steeds verder toe naarmate de economische groei hoger is. ​Uit analyse van de vaarwegen blijkt dat de problemen vooral zitten bij een aantal sluizen en te lage brughoogtes. Op het spoorwegennet voor goederentreinen doen zich in 2040 vooral knelpunten voor in Duitsland, richting Bentheim via de Betuweroute.

Mobiliteitsalliantie

TLN is één van de initiatiefnemers voor de Mobiliteitsalliantie, een breed samenwerkingsverband van de ANWB, RAI Vereniging, NS, KNV, HTM, RET, GVB, Transdev, Qbuzz, Bovag, Fietsersbond, VNA, MKB Infra, VZR, FEHAC en Rover, met één gezamenlijk doel: De Nederlandse mobiliteit vooruit helpen. De alliantie vraagt tenminste één miljard euro aan extra financiële middelen per jaar voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur en doet voorstellen om mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger te maken. Deze alliantie heeft in een brief ​bij informateur Edith Schippers aangedrongen om binnen een jaar te komen tot een ‘mobiliteitsakkoord’ met het nieuwe kabinet.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid