Achterstanden UWV inzake Wia-keuringen en beëindiging arbeidsovereenkomst

De laatste tijd worden verschillende leden geconfronteerd met het feit dat het erg lang duurt voordat het UWV werknemers kan keuren ten behoeve van de Wia. Een wachttijd van circa 6 maanden schijnt inmiddels heel ‘gewoon’ te zijn. Maar hoe zit dat dan met de loondoorbetaling en het einde van het dienstverband?

Loondoorbetaling

Zoals bekend hebben werknemers bij ziekte gedurende maximaal twee jaar recht op loondoorbetaling. Na die twee jaar eindigt de loondoorbetaling. Het feit of wel of geen Wia-uitkering is toegekend óf er zelfs nog geen beslissing over de Wia is genomen, maakt hierbij niet uit.

Wel zien we dat het UWV regelmatig een voorschot op de Wia-uitkering toekent, maar dat voorschot zal dan betrekking hebben op de periode na de twee jaar loonbetaling.

Beëindiging dienstverband

Na twee jaar ziekte, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. En op het moment dat er op korte termijn geen uitzicht is op herstel en herplaatsing in ander werk ook niet mogelijk is, kan overwogen worden het dienstverband te beëindigen. De gemakkelijkste manier om dat te doen is met een beëindigingsovereenkomst. De ervaring leert echter dat zolang er geen beslissing is met betrekking tot de Wia-uitkering veel werknemers daaraan niet mee willen werken.

Er rest dan niets anders dan het UWV om toestemming te vragen de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Het UWV toetst in die procedure het volgende:

– of de werknemer 104 weken ziek is;

– of de werknemer niet binnen 26 weken gaat herstellen;

– of de werknemer binnen 26 weken de arbeid niet in aangepaste vorm kan verrichten.

Om het bovenstaande aan te tonen zal er een verklaring van de bedrijfsarts met de aanvraag meegestuurd moeten worden waaruit blijkt dat aan bovenstaande punten is voldaan. Die verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Is die verklaring er niet, dan zal die er alsnog moeten komen en dat zal waarschijnlijk betekenen dat de bedrijfsarts de werknemer moet uitnodigen om die beoordeling te kunnen maken. De bedrijfsarts moet hierin ook uitdrukkelijk ingaan op de belastbaarheid bij werknemer.

Oftewel, ook al is er nog geen Wia-beslissing, dan kan er toch een ontslagaanvraag bij het UWV worden ingediend.

Voor meer informatie over de ontslagaanvraag bij het UWV zie: Ontslagaanvraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid | UWV | Werkgevers

Na de toestemming

Heb je de toestemming van het UWV ontvangen, dan moet er vervolgens opgezegd worden. Let daarbij op de opzegtermijn, de dag waartegen opgezegd kan worden en de duur van de UWV-procedure, die op de opzegtermijn in mindering mag worden gebracht, waarbij er wel minstens een maand aan opzegtermijn moet resteren.

Verder heeft de werknemer uiteraard recht op afwikkeling van het dienstverband, denk met name aan het vakantiegeld (en een eventuele verrekening van het teveel betaalde) en het openstaande tegoed aan vakantiedagen, maar ook aan de transitievergoeding. Voor een berekeningstool voor dat laatste, zie de TLN-site.

Meer weten?

Wil je meer weten of zit je met een concrete vraag, neem dan contact op met de helpdesk of met een van de adviseurs van sociaal advies.

Meer weten?

Contact de expert

Team juridisch

TLN juristen en advocaten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.