Beleid groot logistiek vastgoed kleine stap verder

Maandag 3 april stuurde minister Adriaansens (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) een brief naar de Tweede Kamer over ‘Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen’. In deze brief gaat ze in op het proces en worden de contouren van een landelijke beleidslijn geschetst. Deze wordt samen met de provincies uitgewerkt en is uiterlijk eind 2023 gereed. Het is de bedoeling dat deze beleidslijn ervoor gaat zorgen dat er voldoende geschikte ruimte met kwaliteit gereserveerd wordt voor grootschalige vestigingen van bedrijven.

In de brief, die minister Adriaansens mede namens de ministers Harbers (IenW) en De Jonge (VRO) heeft gestuurd, ontbreekt het eerder aangekondigde afweegkader over de vestiging van grootschalig logistiek vastgoed. Een afweegkader is een reeks van factoren waar bestuurders rekening mee moeten houden bij het nemen van besluiten.

Uitgangspunten

De ministers hebben met de provincies vijf uitgangspunten voor de beleidslijn benoemd:

  1. Het genereren van meerwaarde;
  2. Optimale benutting van bedrijventerreinen;
  3. Clustering van toekomstige groei van grootschalige bedrijfsvestigingen;
  4. Maximale ruimtelijke kwaliteit bij herinrichting, hergebruik en aanleg van bedrijventerreinen;
  5. Periodieke monitoring van de werking van de beleidslijn door het Rijk en de provincies.

Logistiek is essentieel voor de maatschappij

Provincies hebben een coördinerende rol bij de planning van bedrijventerreinen en bepalen ook waar gemeenten bedrijventerreinen mogen toevoegen. De provincies nemen nu het initiatief tot verdere uitwerking van de afspraken met het Rijk.

Logistiek moet bekeken worden vanuit de ketens die veelal een nationaal of zelfs internationaal karakter hebben. Tussen A en B vindt er een verfijnd proces plaats van opslag, sortering, labeling en verspreiding, waarbij efficiëntie en duurzaamheid centraal staan. Suboptimale locaties of zelfs het ontbreken van logistieke hubs leiden tot een verstoring van dit proces en daarmee extra wegkilometers. TLN juicht samenwerking tussen provincies daarom toe.

TLN blijft in gesprek met Rijk en provincies

Samen met de partners binnen de Logistieke Alliantie werkt TLN aan inbreng in landelijk en regionaal beleid. Hierbij worden onderdelen als meervoudig ruimtegebruik en verduurzaming van het vastgoed meegenomen. In de Kamerbrief wordt aangegeven dat het Rijk en de provincies zowel gemeenten als het bedrijfsleven zullen betrekken bij het maken van afspraken over uitwerking van de beleidslijn. TLN neemt deze uitnodiging aan en maakt zich sterk voor beleid dat recht doet aan de essentiële maatschappelijke en economische functie van logistieke processen in ons land.

Leestip: Greenport Venlo: groene én logistieke hotspot

Meer weten?

Contact de expert

Cees Pille

Clustermanager logistiek

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.