Brexit-onderhandelingen geïntensiveerd en introductie douane-ingroeimodel

Nu het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU dichterbij de deadline voor verlenging van de huidige transitieperiode komen (1 juli), hebben de onderhandelaars aangegeven de besprekingen te willen intensiveren. Tot eind juli vinden er wekelijks gesprekken plaats, om te pogen tot een handelsdeal te komen. Grootste struikelblokken liggen nu op het gebied van toegang tot de Britse visgronden en bestuur.

Eerder al had het VK aangegeven niets te voelen voor het verlengen van de huidige transitieperiode met 1 of 2 jaar. Hoewel met de Brexit tot nu toe nooit iets 100 procent zeker is, lijkt het er nu toch wel op dat 31 december 2020 het einde van de transitieperiode betekent. Wat dat exact gaat inhouden, hangt weer af van of en zo ja wat voor handelsdeal er gesloten gaat worden. Als er een deal komt, hebben de EU en het VK nog zeker 2 maanden nodig om de deal door de Brusselse instituties te loodsen. Dus als het goed is, weten we in oktober waar we aan toe zijn.

Douanezorgen

Ook op douanegebied verlopen de onderhandelingen niet gemakkelijk. Een aantal zaken is wel uitonderhandeld, maar op andere gebieden bestaat nog grote onzekerheid, zoals het toepassen van de oorsprongsregels en de wederzijdse erkenning van de vergunning voor Authorised Economic Operator (AEO). De Nederlandse douane maakt zich dan ook zorgen over de voorbereidingen aan Britse kant. Ook omdat er naar verwachting niet op tijd genoeg Britse douanebeambten beschikbaar zijn en omdat er een groot tekort aan douanedeclaranten in het VK is. Ook de Britse industrie heeft haar zorgen hierover geuit. De overheid heeft daarom een ‘support package’ van 50 miljoen pond toegezegd voor het aantrekken van 50.000 douanedeclaranten per 2021.

Brits ingroeimodel

Om de Britse industrie tegemoet te komen, hebben de Britten een fasering van controles en douaneprocedures aangekondigd; een soort ingroeimodel.

In de eerste fase (tot april 2021) krijgen bedrijven (afhankelijk van productsoorten) maximaal 6 maanden de tijd om hun douaneformaliteiten af te ronden. Controles vinden in beginsel alleen plaats op goederen met een hoog risico (de zogenoemde ‘controlled goods’) zoals onder andere accijnsgoederen als alcohol en tabak. Bedrijven moeten zelf bepalen volgens welke methode zij btw bij invoer gaan betalen.

In de tweede fase (vanaf april 2021) moeten alle producten van dierlijke oorsprong, waaronder ook melk, eierproducten en honing en alle planten en plantaardige producten vooraf worden aangemeld en de relevante gezondheidscertificaten moeten worden aangeleverd.

In de derde fase (vanaf juli 2021) moet bij binnenkomst voor alle goederen aangifte worden gedaan en moeten alle veiligheidsgegevens worden aangeleverd. Ook worden vanaf dat moment de fysieke controles op landbouwgoederen opgevoerd en worden er monsters genomen.

Deze maatregelen zijn een versoepeling voor de Britse importeurs, maar bieden voor de exporteurs vanuit Nederland weinig soelaas. Immers, zodra de transitieperiode over is, zijn er vanwege de douaneafspraken in de EU voor de export naar het VK per direct douanedocumenten (exportdocumenten) en douaneformaliteiten vereist.

Nadere uitleg stappenplan

TLN heeft bij de Britse overheid om nadere uitleg gevraagd bij het bovengenoemde stappenplan.

Fase 1: btw vraagstuk
Btw bij invoer wordt normaal gesproken berekend en betaald op de aangifte ten invoer. Aangezien bedrijven 6 maanden uitstel voor het doen van invoeraangiften krijgen, was de vraag hoe de btw moet worden voldaan. Voor btw-geregistreerde bedrijven die direct aangifte ten invoer doen (vanaf 1 januari 2021), is het mogelijk om ‘postponed accounting’ toe te passen. Dat wil zeggen dat de btw wordt verantwoord in de reguliere btw-teruggave (normaal gesproken per kwartaal).

Importeurs die niet direct aangifte doen, kunnen – ook voor de btw – 6 maanden uitstel krijgen na het moment van invoer. Deze bedrijven moeten een correcte administratie bijhouden van hun importen in het VK en na 6 maanden een aanvullende aangifte doen. Hierbij kan dan eveneens gebruik worden gemaakt van ‘postponed accounting’.

Welke goederen vallen precies onder controlled goods?

Het VK zal binnenkort een lijst publiceren met de productcategorieën die onder controlled goods vallen. Hieronder vallen in ieder geval accijnsgoederen, maar ook hoog risico SPS (sanitary, phytosanitary) goederen. Het VK zal aan de grens gerichte controles op het gebied van veiligheid uitvoeren. Primair is een doorstroming van goederen van groot belang.

Hoe zal worden omgegaan met Transit en andere aangiftes voor douanevervoer?

Het VK werkt aan de aansluiting op de regeling voor het gemeenschappelijk douanevervoer en aan een uitbreiding van het aantal douanekantoren van vertrek en van bestemming voor het openen en aanzuiveren van Transit aangiftes.

Fase 2

Er is aangekondigd dat vanaf 1 april 2021 voor import van dierlijke en plantaardige goederen gezondheidscertificaten moeten worden aangeleverd. Deze goederen moeten dan ook worden voorgemeld. Om goederen in de EU te importeren, zal echter vanaf 1 januari 2021 de Europese wet- en regelgeving moeten worden nageleefd. Dat wil zeggen dat voor alle dierlijke en plantaardige goederen direct de vereiste certificaten aanwezig dienen te zijn en eventuele keuringen direct plaats moeten vinden. Het VK is hiervan op de hoogte en stelt dat aan de EU-wetgeving zal worden voldaan.

In Rotterdam zal vanaf 1 januari geen keurpunt voor levende dieren zijn ingericht. Levende dieren kunnen vanaf dat moment niet via Rotterdam in de EU worden geïmporteerd.

Fase 3

Vanaf deze fase moet volledig aangifte worden gedaan bij binnenkomst en dienen ook veiligheidsaangiftes te worden gedaan. Onduidelijk is nog op welke manier en door wie de veiligheidsaangifte moet worden ingediend. Na deze datum zullen controles op landbouwgoederen worden opgevoerd. Het VK is bezig met de inrichting van zogenaamde BCP’s (border control points) om deze controles mogelijk te maken.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports