Check uw informatieplicht energieverbruik

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. In dat geval dient u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen als impuls voor CO₂-reductie in Nederland.

Ondernemers kunnen voor de informatieplicht uitgaan van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de Wetchecker energiebesparing kunt u nagaan of uw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht.

Informatieplicht

Na de eerste rapportage in 2019 geldt een informatieplicht om het bevoegd gezag elke 4 jaar te informeren over de genomen maatregelen in uw bedrijf. Om te voldoen aan de informatieplicht rapporteer u via het eLoket.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én de informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw bedrijf is gevestigd of de omgevingsdienst waaraan toezicht en handhaving zijn uitbesteed.

De actuele lijst Erkende Maatregelen energiebesparing is (binnenkort) beschikbaar op Kenniscentrum Infomil. Voor transport en logistiek zijn met name de bedrijfstakken 10 (mobiliteitsbranche) en 18 (bedrijfshallen) relevant.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs