Evofenedex en TLN committeren zich aan uitvoering klimaatafspraken logistiek

Evofenedex en TLN hebben hun akkoord gegeven aan de opgave op het gebied van logistiek uit het Klimaatakkoord. Dat hebben voorzitters Elisabeth Post (TLN) en Steven Lak (evofenedex) vandaag aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, laten weten.

Het deze zomer gepresenteerde Klimaatakkoord van het kabinet heeft de maatregelen die tijdens de onderhandelingen aan de mobiliteitstafel tot stand zijn gekomen voor het grootste gedeelte overgenomen. Het verzoek van de heer Nijpels daarbij was of de onderhandelende partijen de maatregelen waarbij beide organisaties direct betrokken zijn ondersteunen. Na consultatie met hun achterban zijn TLN en evofenedex daar toe bereid. ‘De voorliggende afspraken uit het klimaatakkoord om de logistiek te verduurzamen zijn reëel en onze organisaties zijn nauw betrokken bij de nadere invulling om te komen tot effectieve en efficiënte uitvoering’, aldus Steven Lak, voorzitter van evofenedex.

240 miljo​en

Om de logistiek te verduurzamen, zijn afspraken gemaakt over het realiseren van zero emissie stadslogistiek in 30 tot 40 gemeenten, waarbij een stimuleringsfonds voor emissieloze vracht- en bestelauto’s van 279 miljoen euro is overeengekomen. De overheid kondigt een verkenning naar het inzetten van duurzaam gecertificeerde biobrandstoffen in het achterlandtransport aan. Daarnaast nemen TLN en evofenedex gezamenlijk het initiatief om logistieke ketens verder te optimaliseren.

Reken​ingrijden

Handels, productie- en transportbedrijven leveren ook een stevige bijdrage aan de klimaatopgave. Zo wordt de accijns op diesel met 1 cent verhoogd en de MRB-korting op bestelauto’s versoberd. Ook worden de betrokken partijen buiten het klimaatakkoord om al geconfronteerd met de invoering van de vrachtwagenheffing. Positief daarbij is dat in het gepresenteerde akkoord al concretere invulling is gegeven aan het mogelijk maken van rekeningrijden voor iedereen. Iets wat in een eerder stadium politiek niet mogelijk bleek. ‘De invoering van rekeningrijden voor iedereen levert uiteindelijk niet alleen klimaatwinst op, het zorgt ook voor het beperken van economische schade door files’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Uitvoeri​​​ngsagenda

Om de CO2 reductiedoelstelling per 2030 te kunnen realiseren, wordt momenteel door alle betrokkenen gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Om de CO2 reductiedoelstelling te realiseren en het draagvlak voor de voorgenomen plannen te behouden, zal veel afhangen van het vormgeven van deze afspraken in de uitvoeringsagenda’s, waarvan in de komende maanden de eerste contouren zichtbaar zullen worden. 

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs