Extra geld voor infrastructuur, maar te eenzijdig voor spoor

Het kabinet besteedt extra geld aan onderhoud en vervanging van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Als de economie weer aantrekt, moet de infrastructuur zijn verbeterd. Van de investering gaat echter het overgrote deel naar het spoor. Het is zeer de vraag of het wegvervoer voldoende kan profiteren van de extra middelen voor infrastructuur. Datzelfde geldt voor het Investeringsfonds.

Nieuwsfeit
Het kabinet wil 1,9 miljard euro extra uittrekken voor onderhoud en vervanging de rijksinfrastructuur. Het gaat daarbij om wegen, het spoor, vaarwegen en dijken. Er is ruim een half miljard beschikbaar om onderhoud eerder uit te voeren dan eerder was gepland. Dit bedrag komt boven op de 265 miljoen voor onderhoud waarover eerder was besloten. Door versnellen van de werkzaamheden moet oponthoud bij bruggen en sluizen verminderen. Concreet gaat het onder meer over groot onderhoud van de N18 en A50 in Oost-Nederland.

Gevolgen voor transportondernemer
Bijna driekwart van het extra geld gaat naar versneld onderhoud en vervanging van het spoor. TLN vindt dit geen verstandige keuze: de verhoudingen lijken zoek. Juist het wegvervoer ervaart de gevolgen van achterstallig onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten. Dat bleek eerder dit jaar, toen op vijf plaatsen in het land voor het vrachtvervoer beperkende maatregelen werden genomen. TLN vreest dat het uitgetrokken geld voor versneld onderhoud onvoldoende is voor de ongehinderde doorstroming van het vrachtverkeer en zal dit komende tijd bij de politiek nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

Inzet TLN
Het rijksinvesteringsprogramma voor infrastructuur – het MIRT – moet onverkort worden uitgevoerd, vindt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.
Voor het komende jaar betekent dat:

  • Uitvoering van de projecten A16 Rotterdam, A1 Apeldoorn – Azelo, A9 Badhoevedorp – Holendrecht en Blankenburgverbinding.
  • Het nader uitwerken van plannen voor de A1/A30 en de A2 Deil – ’s Hertogenbosch – Vught.
  • Besluitvorming over het project A15 Papendrecht – Gorinchem en A58 Tilburg – Breda.

Investeringsfonds: heeft goederenvervoer er baat bij?
Het kabinet wil komen tot een investeringsfonds om het verdienmodel van Nederland te vergroten. Het gaat om extra investeringen in kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Voor infrastructuur is tot 2025 € 6,7 miljard beschikbaar. Concrete voorstellen zijn er echter nog niet. Een onafhankelijke commissie gaat investeringsvoorstellen beoordelen en het kabinet adviseren.
TLN is niet enthousiast over deze werkwijze. Er zijn nogal wat criteria waaraan voorstellen moeten voldoen om voor financiering in aanmerking te komen. Het is zeer de vraag of het goederenvervoer voldoende kan profiteren van het fonds.

Onvoldoende aandacht voor veilig parkeren
Nederland profileert zich als “gateway to Europe”. Om dat blijvend waar te maken is veiligheid van het goederenvervoer een belangrijk thema. Er zijn op dit moment te weinig veilige parkeerplaatsen voor het vrachtvervoer. TLN had meer aandacht verwacht voor het veiliger maken van het goederenvervoer met de toepassing van technologische oplossingen zoals “sensing” (slimme camera’s en inzet sensornetwerk). Dergelijke toepassingen op het hoofdwegennet en verzorgingsplaatsen langs de belangrijkste goederencorridors leveren een substantiële bijdrage aan de veiligheid.

Kabinet wil meer goederenvervoer per spoor en via water
Het kabinet zet in op uitbreiding van het goederenvervoer per spoor en via het water. Het spreekt over multimodale oplossingen om ‘de druk op overbelaste netwerken te beperken en de ruimte op andere netwerken beter te benutten’. Via een zogeheten Maatregelpakket Spoorgoederenvervoer stimuleert de overheid vervoer van goederen via het spoor. Daarnaast komt er geld voor een stimuleringsregeling voor het verplaatsen van containervervoer van de weg naar de binnenvaart. Ook is voorzien in verbetering van de bereikbaarheid van multimodale knooppunten. Het doel van dit alles: beperking van het aantal vrachtwagen op de weg.

Wel vrachtwagenheffing, geen woord over personenvervoer
In 2024 moet de Vrachtwagenheffing van kracht zijn. Dat was al bekend. Opvallend in de Prinsjesdagstukken is het ontbreken van het thema ‘betalen naar gebruik’ door personenauto’s. Eerder werd namelijk gesproken over een onderzoek naar ten minste drie varianten.
TLN is groot voorstander van een kilometerheffing voor alle weggebruikers. Een heffing voor alleen vrachtwagens zal niets verbeteren aan de bereikbaarheid en de doorstroming op de wegen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid