Flexwerk wordt duurder in 2020

In de Rijksbegroting 2020 staan maatregelen die werkgevers op kosten kunnen jagen. Flexibele arbeidskrachten worden duurder en als werkgever moet u rekening houden met hogere kosten door transitievergoedingen bij ontslag.

​​​Per 1 januari 2020 treden onderdelen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een werkgever betaalt voor een werknemer met een flexibel contract een hogere WW-premie dan voor een werknemer met een vast contract. Het lage tarief wordt voorlopig 2,94 procent voor vaste contracten en het hoge tarief op 7,94 procent voor flexibele contracten (ook tijdelijke contracten). Nu is het nog zo dat een werkgever een algemene WW-premie betaalt van 3,6 procent en een sectorpremie van 0,23 procent. De lasten voor werkgevers die relatief veel flexibele arbeidskrachten in dienst hebben, stijgen daardoor.

Transitievergoeding

Een ander kostenverhogende maatregel die vanaf 2020 voortvloeit uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans is dat een werkgever aan élke werknemer die hij ontslaat of van wie hij het contract niet verlengt een transitievergoeding moet betalen. De werknemer hoeft niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn. Ook deze wetswijziging zal werkgevers met een grote flexibele schil harder raken.

Compensatie

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij moeten betalen bij ontslag vanwege langdurig ziekte. Ook voor de transitievergoeding die zij in het kader van ontslag wegens langdurig ziekte hebben betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 kunnen zij compensatie aanvragen. De termijn hiervoor is zes maanden. De financiering van de compensatie vindt plaats door een structurele verhoging van de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 kunnen partners één week geboorteverlof opnemen met behoud van loon. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verder aangevuld. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering van 70 procent van het loon tot maximum dagloon.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs