Indringend gesprek met minister over afsluiting Julianakanaal

Er heeft op donderdag 28 maart een indringend gesprek plaatsgevonden tussen minister Harbers van I&W en de partijen die bij de voorgenomen afsluiting van het Julianakanaal betrokken zijn. Elisabeth Post was hier namens TLN bij aanwezig en vertegenwoordigde tevens de Logistieke Alliantie. In het gesprek zijn expliciet de zorgen over de consequenties van het droogzetten van het Julianakanaal aan de orde gesteld.

De belangrijke vervoersader gaat vanaf oktober dit jaar dicht vanwege onderhoud en het afmaken van het verbreden en verdiepen van het kanaal. Deze werken hebben impact op de scheepvaart en het wegtransport, omdat schepen tijdens de afsluiting van het kanaal zullen moeten omvaren. Ook ontstaat er daardoor mogelijk meer druk op de weg.

Risicoanalyse en vervolg

De minister heeft in het gesprek met de belanghebbende partijen aangegeven dat hij alles op alles zet om de beschikbaarheid van de omvaarroutes zoveel mogelijk te garanderen. Hiervoor wordt vooraf een risicoanalyse uitgevoerd om potentiële knelpunten in kaart te brengen en de benodigde maatregelen te treffen. Rijkswaterstaat en de betrokken aannemer gaan onderzoeken hoe de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk kan worden gehouden. In het gesprek gaf de minister tevens aan bereid te zijn in overleg met de betrokken sectoren nader te kijken naar de huidige nadeelcompensatieregeling. Tenslotte is afgesproken om ook in het vervolg met elkaar om tafel te blijven zitten. Dit om de volgende stappen zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te kunnen nemen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.