Investeringen in infrastructuur en verduurzaming logistieke sector onduidelijk

Het kabinet stelt in het coalitieakkoord dat de transport- en logistieke sector van economisch belang is voor Nederland. Daar is Transport en Logistiek Nederland (TLN) positief over. Alleen zet de brancheorganisatie grote vraagtekens bij de financiële vertaling van dit belang. ‘Het kabinet trekt veel geld uit voor de diverse opgaven waar Nederland voor staat. Maar er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Het goede nieuws is dat het kabinet de herhaaldelijke waarschuwingen voor de grote, structurele budgettekorten voor het beheer en onderhoud van infrastructuur ter harte heeft genomen. Een investering van 1,25 miljard euro per jaar die het kabinet aankondigt voor beheer en onderhoud van infrastructuur, komt aardig in de richting van de budgetbehoefte van Rijkswaterstaat.

Bereikbaarheid en nieuwe infrastructuur
Om Nederland mobiel en bereikbaar te houden riep TLN het afgelopen jaar samen met de Mobiliteitsalliantie verschillende keren op om daarnaast structureel 3 miljard euro extra vrij te maken voor investeringen in nieuwe infrastructuur. Het kabinet wil tot 2030 negenhonderdduizend woningen bouwen, wat leidt tot een onvermijdelijke toename van het aantal verkeers- en vervoersbewegingen. Uit onderzoek blijkt dat ook zonder deze extra woningen de verkeersdrukte in 2025 al weer op het niveau van voor corona zal zijn, ook als hybride werken de nieuwe norm wordt. TLN ziet dat er nog veel onduidelijkheid is over de aanpak van de grote knelpunten die opnieuw gaan ontstaan en de financiering hiervan.

Rekeningrijden
Met de invoering van rekeningrijden zet het kabinet een belangrijke stap om de druk op onze mobiliteit te verminderen. Dit is een logische en noodzakelijke vervolgstap op de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens, die in 2026 in werking moet gaan treden. TLN benadrukt dat de invoering van een systeem van betalen naar gebruik voor automobilisten niet ten koste mag gaan van de terugsluis van de netto-opbrengsten uit de vrachtwagenheffing. ‘Die gelden heeft de transportsector keihard nodig om de komende jaren te verduurzamen. Daar zijn al in het vorige regeerakkoord en in het klimaatakkoord duidelijke afspraken over gemaakt’, zegt Post.

Energie-infrastructuur
Voor het slagen van de zero-emissie stadslogistiek vanaf 2025 is een snelle aanleg van publieke en private laadpunten voor vrachtverkeer essentieel. Dit vereist dat eerst het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. TLN is dan ook blij met de in het coalitieakkoord uitgesproken ambitie op dit gebied. ‘Het verzwaren van het elektriciteitsnet is een randvoorwaarde voor de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen’, reageert Post. ‘Maar om de overstap naar emissievrij transport te maken hebben transportondernemers bovenal duidelijkheid nodig. Zij willen weten waar en wanneer zij hun elektrische vrachtwagen kunnen opladen en concurrerend kunnen inzetten. Helaas blijft het onduidelijk hoeveel het kabinet wil investeren in verduurzaming van materieel en laadinfrastructuur voor de logistieke sector. Het is daarom zaak dat dit kabinet direct aan de slag gaat en zo snel mogelijk met concrete plannen komt om transporteurs te faciliteren in hun verduurzamingsopgave.’

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid