Leden praten over toekomst TLN

Dezer dagen buigen TLN-leden zich op verschillende plaatsen in Nederland over de toekomst van hun vereniging. Centrale vraag: welk karakter moet de vereniging krijgen om bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen en economisch gezond de toekomst te laten ingaan? Later in september krijgen alle leden de mogelijkheid zich over TLN uit te spreken.

Adviesbureau Berenschot helpt TLN bij een duidelijker positionering van de vereniging. Die is nodig om goed te kunnen inspelen op de toekomst. Gesprekken met groepen leden (en enkele niet-leden) op verschillende plaatsen in het land maken onderdeel uit van het project. In de tweede week van september waren er bijeenkomsten in Oostzaan en Ugchelen, medio september zijn ze in Drachten, Tilburg en Amersfoort.

Analyse van ontwikkelingen
Onder leiding van Berenschot wordt aanwezigen gevraagd naar hun wensen en verwachtingen over een effectieve branchevereniging. Dat gebeurt tegen de achtergrond van een grondige analyse van de ontwikkelingen die op de sector afkomen. Daarvoor heeft Berenschot, naast het bestuderen van relevante documentatie, onder meer gesprekken gevoerd met ondernemers en experts in transport en logistiek en met deskundige buitenstaanders.

Bij de samenstelling van de uitnodigingenlijsten is gezorgd voor een goede afspiegeling van de ledenkring van TLN, zoals leden die actief betrokken zijn bij de vereniging, maar juist ook mensen op grotere afstand. Er is verder gekeken naar een spreiding over deelmarkten en bedrijfsgroottes. Speciaal voor de kleinere transportondernemers (KTO’ers) is er een bijeenkomst op zaterdag, zodat ook zij hun wensen richting TLN expliciet kunnen maken zonder verlies aan arbeidsuren.

Onderzoek onder alle leden
Op 25 september 2020 krijgen alle leden van TLN de gelegenheid zich uit te spreken over de gewenste dienstverlening en belangenbehartiging. Dat kan via een online-enquête waarover ze een e-mail ontvangen. In aanloop naar 25 september roept de vereniging iedereen op hiervoor een kwartier vrij te maken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden laten weten welke rol zij zien weggelegd voor TLN en hoe ze de dienstverlening en belangenbehartiging op dit moment waarderen. Een hoge respons is gewenst, mede vanwege de grote diversiteit binnen de achterban van de vereniging.

Bestuur trekt conclusies
Berenschot bundelt en analyseert alle opgehaalde gegevens, meningen en visies. Dat leidt tot keuzes en aanbevelingen die het adviesbureau voorlegt aan het TLN-bestuur. Op basis hiervan trekt het bestuur conclusies over de strategie, het gewenste karakter van de vereniging en de structuur die daar het beste bij past. Eind oktober is er een eerste bespreking met de Ledenraad. Eind van het jaar vindt besluitvorming plaats. Er zullen antwoorden komen op vragen als: wat is de maatschappelijke positie van TLN? Welke rol speelt de vereniging bij de ontwikkeling van de bedrijfstak? Hoe kan TLN de bedrijven het beste ondersteunen? En welke bedrijven zijn dat dan? Waarin steken besturen en bureauorganisatie tijd en energie?

Aanleiding voor het onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek zijn de veranderende omstandigheden waarmee bedrijven in transport en logistiek komende jaren te maken krijgen. Hun vereniging zal moeten inspelen op de snelle opkomst van digitalisering, de maatschappelijke druk tot verduurzaming en de veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben bedrijven op de kortere termijn te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Die heeft leden verschillend geraakt. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, wil het bestuur een duidelijker en scherper profiel van de vereniging. Zo kan TLN het beste invulling geven aan de door leden gewenste taken.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers