Logistiek is vanzelfsprekend

Hoe beoordeelt het Nederlands publiek de sector transport en logistiek? Hoe kijken relaties bij overheid, politiek en andere organisaties aan tegen de bedrijfstak en TLN? Wat vinden de leden van TLN? En hebben verladers nog adviezen aan bedrijven in de logistieke sector?

Eind 2022 heeft TLN aan de Reputatiegroep in Utrecht gevraagd vier onderzoeken te doen om op deze vragen een onderbouwd antwoord te krijgen. Kort geleden zijn de resultaten gepresenteerd, aangevuld met adviezen. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. De conclusies zijn betrokken bij de opzet en invulling van de driejarige imagocampagne die in augustus 2023 van start is gegaan: ‘Het lukt alleen met logistiek’.

Nederlands publiek positief

De sector transport en logistiek krijgt van het Nederlands publiek een 7,3 als gemiddeld rapportcijfer. Bijna negentig procent van de ondervraagden vindt de sector belangrijk voor de Nederlandse economie en heeft geen bezwaar als de bedrijfstak verder groeit. De economische waarde wordt beoordeeld met een 8,0. Daar staan twee keer een 6,6 tegenover op de onderwerpen duurzaamheid en werkomgeving. Dat laatste is punt van aandacht, concludeert de Reputatiegroep. Slechts een op de drie Nederlanders zou bij de keuze voor een baan de transport en logistiek meenemen in de overwegingen.
Volgens de resultaten van het onderzoek, doen bedrijven er goed aan om:

  • Meer aandacht te geven aan verduurzaming, zoals schonere brandstoffen;
  • In te zetten op veilig rijgedrag op de weg en toe te zien op rij- en parkeergedrag;
  • Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te verbeteren;
  • Extra aandacht te besteden aan betere en betrouwbare service;
  • Bij te dragen aan vermindering van files door efficiëntere planning en samenwerking.

Uit de antwoorden blijkt onder meer dat het algemeen publiek bij transport en logistiek vooral denkt aan het wegvervoer. Eén van de doelen van de imagocampagne is meer duidelijkheid geven over de breedte van de sector. De Reputatiegroep heeft het imago vergeleken met dat van andere sectoren. Transport en logistiek scoort wat lager dan de technieksector, maar wat hoger dan de bouw, chemie en energie. Zeventig procent van de ondervraagden is positief over transport en logistiek, zes procent negatief en een kwart heeft een neutrale houding. Om de sector aantrekkelijker te maken om in te werken, noemt bijna 40 procent van het publiek het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.

Stakeholders willen grotere voortrekkersrol TLN

Transport en logistiek zijn van grote waarde voor de Nederlandse economie en samenleving. Daar is geen twijfel over mogelijk, vinden vertegenwoordigers bij overheden, politiek en andere relevante organisaties. De sector mag dat belang best wat meer uitdragen, geven ze TLN mee. De samenleving vindt die waarde vanzelfsprekend; men gaat het pas missen op het moment dat het er niet meer is of als er iets misgaat.

Ondanks de waardering, krijgt de sector als geheel toch slechts een 6,3 als rapportcijfer. Ruimte voor verbetering dus. De sector is zeer versnipperd, vinden de stakeholders, en loopt achter als het gaat om digitalisering en verduurzaming. Ze vragen zich ook af: wat is de strategische visie op de toekomst? Het is namelijk belangrijk om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen.
Als vertegenwoordiger van een bedrijfstak die ertoe doet, mag TLN een duidelijker voortrekkersrol spelen, oordelen de relaties. Ze verwachten meer visie en leiderschap. Zeker omdat zij TLN zien als een professionele, deskundige organisatie en prettige samenwerkingspartner. Belangenbehartiging betekent meedenken over oplossingen.

Leden geven TLN goed rapportcijfer

Leden geven TLN een 8,0 als rapportcijfer. Bij een vorig onderzoek in 2017 was dat een 7,5. Over het algemeen is er grote tevredenheid: 70 procent is trots op het lidmaatschap, 85 procent vindt dat de belangenbehartiging in goede handen is en eenzelfde percentage is vastbesloten lid te blijven. In alle gevallen is sprake van een verbetering ten opzichte van vijf jaar geleden.
De belangrijkste redenen voor het lidmaatschap zijn de beschikbaarheid van relevante informatie, de aanwezige kennis en het advies. Daarnaast zien leden dat je collectief meer voor elkaar krijgt dan als individueel bedrijf. Om goed te kunnen functioneren, vinden ze een goede cao belangrijk, naast samenwerking met ketenpartners en een duidelijke visie op de toekomst van de sector en het daarvoor noodzakelijke leiderschap.

Het kan altijd nog beter. Op basis van de onderzoeksresultaten, doet de Reputatiegroep enkele aanbevelingen aan TLN:

  • Vergroot de betrokkenheid met de leden door persoonlijk contact waarbij je actief luistert naar wat ze bezighoudt;
  • Leden willen een sterke belangenbehartiging waarbij TLN kritischer mag zijn op wet- en regelgeving die het ondernemerschap in de weg staan;
  • Pak proactiever grote dossiers op;
  • Heb oog voor alle leden: groot en klein en in alle deelmarkten en laat zien dat je er voor allemaal bent;
  • Werk aan meer begrip voor het belangrijke werk van de sector en de rol van TLN daarbij.

Gevraagd naar de thema’s die leden het meest belangrijk vinden, staat arbeidsmarkt duidelijk bovenaan, met duurzaamheid en digitalisering op de tweede en derde plaats.

TLN bedankt alle leden die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Omdat het anoniem was, kunnen we niet persoonlijk bedanken. Op basis van de resultaten wordt gewerkt aan verdere versterking van de organisatie en verbetering van de dienstverlening en belangenbehartiging. Zo kan TLN nog beter de rol vervullen die leden vragen: ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van de bedrijven in een veranderende toekomst.

Verladers zetten betrouwbaarheid bovenaan

De Reputatiegroep deed een vierde onderzoek onder verladers, leden van evofenedex. De groep was te klein om representatief voor deze bedrijfstak te zijn, maar de antwoorden zijn niettemin interessant. De ondervraagde bedrijven zijn tevreden over transport- en logistieke bedrijven, goed voor een rapportcijfer van 8,1. Hier staan onvoldoendes tegenover op thema’s als duurzaamheid, samenwerking en digitale veiligheid. Ketensamenwerking scoort een zesje. Op deze vlakken mag er wel een tandje bij, is de algemene conclusie. Ook is de sector niet erg aantrekkelijk om in te werken. Gevraagd naar het belangrijkste criterium om een vervoerder te selecteren, staat betrouwbaarheid op één, gevolgd door prijs en kwaliteit.

Meer informatie en de toolkit special voor TLN-leden vind je hier: Imagocampagne: 'Het lukt alleen met logistiek'.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.