Logistieke bedrijvigheid in de provincie

Binnenkort mag je weer stemmen. Dit keer voor de provinciale staten in jouw provincie. Om straks de gekozen bestuurders te helpen de provincie te besturen heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) een manifest gemaakt. Hierin staan aandachtspunten en oplossingen om de maatschappelijke opgaven in jouw provincie te helpen oplossen. Met elkaar op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.

Een bedrijvige provincie, dat is één van de drie onderwerpen in ons manifest. De ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Denk aan de enorme woningbouwopgave waar we voor staan de komende jaren. Maar mensen moeten niet alleen een geschikte woning kunnen vinden, ze willen ook een geschikte baan. De logistieke sector is één van die sectoren die essentieel is voor deze banen. In 2020 zijn er circa 875.000 mensen werkzaam in logistieke functies. Dit komt neer op circa 10% van het totaal aantal banen in Nederland.

Logistieke bedrijvigheid

De vraag naar logistieke diensten is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Hierdoor neemt ook de vraag naar ruimte voor logistieke bedrijvigheid en vastgoed de komende jaren verder toe. Deze groei wordt veroorzaakt door onze bevolkingsgroei, de toegenomen welvaart, het online shoppen en de zo gewenste transitie naar een circulaire economie.

In de praktijk blijken gemeenten echter niet altijd open te staan voor verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen met veel logistieke bedrijvigheid omdat deze niet altijd even fraai zijn. Maar als gemeenten uitbreiding of nieuwbouw van logistieke bedrijvigheid gaan weren, kan aan onze vraag naar goederen niet worden voldaan. TLN vraagt de provincie dit te vermijden door een coördinerende rol te vervullen en een goede onderlinge afstemming tussen gemeenten te waarborgen.

Uiteraard zullen de negatieve effecten zoveel mogelijk beperkt dienen te blijven. Bij nieuwe (grootschalige) logistieke ontwikkelingen (de zogeheten XXL DC’s) kan gekeken worden naar clustering, slim en meervoudig ruimtegebruik, herontwikkeling van bestaande terreinen, inpassingsmaatregelen en duurzaamheidseisen aan de gebouwen. De provincie kan hier samen met de logistieke sector een actieve rol in spelen.

Wij roepen daarom de provincie op deze rol op te pakken, zodat het er naast prettig wonen en recreëren ook fijn werken is voor haar inwoners !

Onze volledige inbreng voor de Provinciale Statenverkiezingen vind je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.