Meer vertraging voor bouw- en infraprojecten door opheffen bouwvrijstelling

TLN maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het besluit van de Raad van State die woensdag 2 november een streep heeft gehaald door de bouwvrijstelling voor stikstof. Dit heeft grote gevolgen voor de uitbreiding en renovatie van de infrastructuur en brengt de doorstroming op de Nederlandse wegen in gevaar. Het besluit treft bovendien veel transportondernemingen die actief zijn in de bouw.

De Raad van State concludeert dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Daarom mag deze niet langer gebruikt worden bij bouwprojecten. De bouwvrijstelling houdt in dat de tijdelijke stikstofuitstoot in de sloop- en bouwfase niet meetelt in de totale stikstofuitstoot van een bouwproject. Vanaf nu moeten nieuwe projecten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd laten zien dat de uitstoot binnen de regels is.

TLN vreest dat deze uitspraak leidt tot verdere vertraging voor de vele bouwopgaves die in Nederland bestaan. ‘Niet alleen grote woningbouwprojecten lopen nu gevaar – en daarmee het werk van veel transportondernemingen die in de bouw actief zijn – maar ook de noodzakelijke uitbreiding van de infrastructuur wordt nog verder naar achteren geschoven. Waarschijnlijk kunnen zelfs de vele broodnodige renovatieprojecten aan bruggen of viaducten forse vertraging oplopen. Dat vormt een gevaar voor de doorstroming op de Nederlandse wegen die toch al kwetsbaar is’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

TLN vindt dat Nederland van het slot moet en niet verder op slot moet raken. De branchevereniging voor transport en logistiek verwacht dat het kabinet werk maakt van de aanpak van de stikstofproblematiek. ‘Johan Remkes heeft hiervoor een maand geleden gerichte aanbevelingen gedaan’, aldus Post. ‘Er is onderhand al drie jaar lang geen vooruitgang geboekt op dit dossier. Het kabinet moet nu eindelijk de verantwoordelijkheid nemen en noodzakelijke stappen maken om ons land zo snel mogelijk uit de stikstofimpasse te halen.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.