Nieuwe vrijstellingsregeling voor elektrische bestelauto’s start 1 juli 2023

Er komt een nieuwe vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s tot 4250 kg. De voorwaarden voor de nieuwe regeling zijn in grote lijnen gelijk aan die van de huidige proefregeling. Wel gaat er wat veranderen op het gebied van de rijopleiding. TLN is blij met de komst van de nieuwe regeling. Deze is ook hard nodig om aan de doelstellingen van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) te voldoen.

De huidige proefregeling is in mei 2019 met toestemming van de Europese Commissie gestart. Op basis hiervan mogen zware, volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer tot een GVW van maximaal 4250 kg, onder voorwaarden, met een B-rijbewijs worden bestuurd. Het proefproject had als doel om de inzet van volledig elektrische bestelauto’s in stedelijke gebieden te versnellen.

1 juli 2023

De einddatum voor de proef is vastgesteld op 31 december 2022. Dat er een vervolgtraject zou komen was min of meer bekend. De invoering van de derde Europese Rijbewijsrichtlijn maakt dat ook mogelijk. Deze richtlijn biedt EU-landen de mogelijkheid om met een B-rijbewijs elektrische bestelauto’s tot een maximum gewicht van 4250 kg te besturen.

TLN heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erop aangedrongen om snel tot meer duidelijkheid te komen. Er is overleg geweest en inmiddels is bekend dat de huidige proefregeling wordt vervangen door een wettelijke regeling. De gewenste ingangsdatum van 1 januari 2023 bleek om meerdere redenen niet haalbaar. Dat wordt nu 1 juli 2023. Voor de periode tussen 1 januari en 1 juli komt een soort van overbruggingsperiode.

Niet werkbaar

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling betreft de gewichtgrens. Deze bedraagt nu 4250 kg en de sector wil dat dit zo blijft. Op basis van de EU-rijbewijsrichtlijn geldt de verhoging boven de 3500 kg formeel alleen voor het extra gewicht van het accupakket. Die uitleg is onwenselijk en ook niet werkbaar. TLN heeft samen met evofenedex en RAI Vereniging, en met steun van de RDW, erop aangedrongen om de huidige grenswaarde van 4250 kg in stand te houden. Het ministerie van IenW lijkt daarmee in te stemmen.

Rijopleiding

Een andere discussiepunt betrof de rijopleiding. Voor de huidige regeling is een vijf uur durende rijopleiding verplicht. De rijbewijsrichtlijn stelt dat bestuurders minstens 2 jaar over een rijbewijs moeten beschikken. Het voorstel van de sector om voor de nieuwe regeling beide voorwaarden (of/of) toe te staan, bleek niet haalbaar. Het betekent dat bestuurders die na 1 juli van de regeling gebruik willen maken, minimaal 2 jaar hun rijbewijs moeten hebben. De opzet voor de overgangsperiode is dat bestuurders die in de periode 1 januari tot 1 juli starten, de keuze hebben tussen de bestaande rijopleiding of de 2 jaar eis. De huidige registratieprocedure voor de rijopleiding bij het RVO blijft tot 1 juli bestaan. Er komt ook een gedoogperiode voor alle bestuurders die op 1 juli in het bezit zijn van een certificaat voor de rijopleiding, maar nog niet 2 jaar hun rijbewijs hebben.

Tachograaf

En hoe zit het met de tachograaf? Daarvoor geldt nu een vrijstelling. Voor de nieuwe regeling is ervoor gekozen om deze te behouden. De vrijstelling is nu wel beperkt tot een maximale afstand van 100 km (straal rond vestiging). Deze voorwaarde blijft in de nieuwe regeling helaas ook van kracht.

Nieuwe elektrische bestelauto’s hebben ook steeds vaker de mogelijkheid een aanhanger te trekken. In de huidige regeling is dat expliciet verboden. Het is nog niet duidelijk of dit in de nieuwe regeling wel wordt toegestaan.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.