Onderhoud aan bruggen, viaducten, tunnels en wegen vraagt om betere planning en meer budget

Zorg voor een overzicht van de staat van bruggen, viaducten, tunnels en wegen, voor een plan van aanpak voor beheer, onderhoud en renovatie en voor meer budget. Dat adviseert TLN aan Tweede Kamerleden die maandag 28 november over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) debatteren.

De instandhouding van infrastructuur – beheer en onderhoud, vervanging en renovatie – blijft in deze tijd één van de grootste uitdagingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Veel bruggen en viaducten zijn aan het einde van hun levenscyclus en moeten grondig worden aangepakt.

TLN is bezorgd over het jarenlang vooruitgeschoven onderhoud. Dit zorgt voor veel achterstallig onderhoud. Met name bruggen en viaducten worden regelmatig plotseling afgesloten wat leidt tot verstoringen in de doorstroming. Onlangs deed zich het zoveelste voorbeeld voor bij Purmerend waar een viaduct in een veel slechtere staat was dan verwacht. Daardoor kunnen vrachtwagens van de ene op de andere dag er niet meer overheen.

Hogere kosten

Voor weggebruikers en transportondernemers levert achterstallig onderhoud onveilige situaties en onbetrouwbare reistijden op. De omleidingsroutes – in het geval van de A7 – over het onderliggend wegennet, zijn niet bedoeld en ingericht als hoofdroute voor vrachtverkeer. Het leidt dikwijls tot extra kilometers met bijbehorende energieverspilling en hogere kosten voor de transportondernemers. Voor de omgeving leidt het tot onveilige situaties en hogere emissies.

TLN adviseert de Tweede Kamer om via de minister aan Rijkswaterstaat opdracht te geven een overzicht te maken van de staat van alle infrastructurele kunstwerken in Nederland en een programma voor de planmatige aanpak van beheer en onderhoud dan wel de renovatie. Daarnaast vraagt TLN het kabinet om meer budget vrij te maken om het meer dan noodzakelijke beheer en onderhoud te kunnen plegen.

Benutting infrastructuur

Ook vraagt TLN aandacht in het MIRT-debat voor het bevorderen van de bereikbaarheid wanneer de aanleg van nieuwe weginfrastructuur voorlopig uit zou blijven als gevolg van de stikstofproblematiek. Samen met de Mobiliteitsalliantie pleit de transportbranche voor een slimme mix aan oplossingen: investeren in capaciteit waar nodig en het beter benutten van infrastructuur daar waar het kan. Meer thuiswerken, flexibele werktijden, goede ov-verbindingen en tijdig onderhoud aan infrastructuur.

Ontsluiting woningbouwlocaties

TLN wijst met de Mobiliteitsalliantie de Tweede Kamer op de nieuwe verkeersstromen die voortkomen uit nog aan te leggen woonwijken. De extra infrastructuur die de huidige investering oplevert, zorgt voor een aanvullende instandhoudingsopgave. Die nieuwe verbindingen moeten immers ook worden onderhouden.

Benutting grond

Naast het beter benutten van infrastructuur, dient ook de beschikbare grond optimaal benut te worden. In een ideaalscenario zou er vierentwintig uur per dag van de grond gebruik kunnen worden gemaakt. Op dit moment wonen we bijvoorbeeld vaak niet waar we werken. Dit is zonde, want grond is zeer kostbaar. De grond die er is dienen we zo goed mogelijk te gebruiken, te optimaliseren en in te richten. Zo wordt de combinatie tussen wonen, werken en recreëren zo logisch, dat mobiliteit beperkt wordt tot het strikt noodzakelijke.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.