Provincie Noord-Holland verzwakt Duinpolderwegroute

TLN, evofenedex en VNO NCW West zijn teleurgesteld over het voornemen van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de verbetering van de Duinpolderwegroute te minimaliseren tot opwaardering van alleen de (Nieuwe) Bennebroekerweg. Noord-Holland verzwakt hiermee de
totale bereikbaarheid van en in de regio.

De provincie Noord-Holland wil uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 opwaarderen. De rest van de beoogde Duinpolderwegroute tot aan de Haarlemmerstraat (N208), inclusief de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse worden niet uitgevoerd. Het opwaarderen van slechts de (Nieuwe) Bennebroekerweg is geen toekomstbestendige aanpak van de mobiliteitsproblemen en de verkeersveiligheid in de regio. De effectiviteit van de provinciale en regionale samenwerking op het gebied van de mobiliteit daalt hiermee tot een bedenkelijk niveau. Een totaaloplossing blijft uit.

Bollenstreek op slot
De verbetering van de Nieuwe Bennebroekerweg is zeker belangrijk voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken in Hoofddorp, maar voegt onvoldoende toe aan de totale bereikbaarheid in de regio. De woningbouwopgaven in het gebied hebben als gevolg dat de mobiliteitsbehoefte groeit. Alleen met versterking van het OV, dat in een normale situatie al overvol zit, en het aanleggen van fietspaden komen we er niet. Dan blijft het transport qua efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid op een te laag niveau hangen. Daarbij zal dit besluit tot gevolg hebben dat de bollenstreek op slot komt te zitten.

Bedrijfsleven wil uitgebreide aanpak
Het bedrijfsleven dat heeft deelgenomen in een maatschappelijke adviesgroep wil de uitgebreide aanpak gerealiseerd zien. Het advies dat daaruit voortgekomen is werd in 2018 grotendeels door zowel de provincie Noord-Holland als Zuid-Holland overgenomen echter zonder de voorgestelde ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de N208 naar de N206. Hiermee zouden de mobiliteitsknelpunten voor een groot deel opgelost kunnen worden en zou een toekomstbestendige totaaloplossing worden bereikt. Nu blijkt dat slechts de afspraken gemaakt in het eigen coalitieakkoord leidend zijn, ook al geven ontwikkelingen een hogere noodzaak aan.

Oproep
De provincie Noord-Holland zegt dat zij in gesprek wil blijven met de bestuurlijke stuurgroeppartners. In deze stuurgroep is het bedrijfsleven niet vertegenwoordigd. Over deze voorgenomen stap is niet met het bedrijfsleven gecommuniceerd dit in tegenstelling voorgaande voorstellen of besluiten. Het bedrijfsleven roept daarom, evenals de stuurgroepleden doen, de Provinciale Staten van Noord-Holland nu op om tot een ander besluit te komen, waardoor een totaaloplossing voor de mobiliteit in de regio gerealiseerd kan worden.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid