Subsidieregeling bouwmaterieel eerste stap naar schoner bouwen

TLN is blij met de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), maar constateert dat meer nodig is om vervoerders in de bouw te stimuleren om te verduurzamen.

De bouwsector staat voor een enorme opgave om te verduurzamen. En ook de stikstofuitstoot in de bouw moet drastisch omlaag. Om dat te bereiken zijn drie ministeries samen met tientallen belanghebbende partijen, waaronder TLN, druk bezig een Routemap Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) te maken.

Subsidieregeling

Het eerste wapenfeit van de Routemap SEB is de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De subsidieregeling is nog niet definitief en treedt naar verwachting in werking op 1 april 2022. Deze subsidie is bedoeld om ondernemers financieel te helpen in de aanschaf van schoon materieel. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 40% van de meerkosten, en voor mkb-bedrijven zelfs 50%. Het begrip materieel is breed en omvat een lange lijst machines, apparaten, voertuigen en vaartuigen. De regeling is vooral gericht op alles wat op de bouwplaats rijdt, rolt en draait. In een eerder stadium zorgde TLN ervoor dat er ook diverse voertuigen en hulpmiddelen op de lijst zijn opgenomen. Hierbij moet je denken aan kiepauto’s, betonmixers, autolaadkraan, meeneemheftruck en diverse andere hulpmiddelen voor laden en lossen.

Zorgen

TLN reageert positief op de regeling, maar uit in zijn reactie ook zijn zorgen. Het beoogde budget in 2022 voor de aanschaf van emissieloze bouwvoertuigen is namelijk te laag, concludeert TLN. Dat leidt tot vertraging van de verduurzaming van vervoerders in de bouw. Daarmee staat het ook de duurzaamheidstransitie van de gehele transportsector in de weg. Naar schatting 25% van het goederenvervoer over de weg is bouw gerelateerd. Die sector brede transitie moet vooral worden gestimuleerd door een andere subsidieregeling, namelijk de Regeling Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET), die momenteel ter inzage ligt.

Vertraging

TLN constateert dat AanZET met het beschikbaar budget helaas maar een fractie van de beoogde opschaling in aanschaf van zero-emissie vrachtwagens kan ondersteunen. Bovendien is de invoering van de vrachtwagenheffing jaren naar achteren geschoven, waardoor de afgesproken terugsluisgelden veel te laat beschikbaar gaan komen. TLN maakt zich dan ook grote zorgen over de daadwerkelijke ondersteuning van de transportsector in de verduurzamingsopgave. Tot nu blijft de stimulering van zero-emissievoertuigen achter op de hierover gemaakte afspraken in het Schone Lucht Akkoord, het Klimaatakkoord en wat betreft de stikstofdoelstellingen, concludeert TLN.

Waterstof

Verder concludeert TLN dat zowel AanZET als de SSEB vooral gericht is op batterij-elektrische toepassingen. Daarmee bieden de subsidies weinig stimulans voor andere vormen van aandrijving, zoals hybride of waterstof-elektrisch. Dit dwingt ondernemers, al dan niet onbedoeld, mogelijk richting een keuze voor een technisch of operationeel minder, of niet geschikte batterij-elektrische variant.

Monitoring

Tot slot dringt TLN aan op een zorgvuldige monitoring van de regeling. Ontwikkelingen volgen elkaar namelijk snel op en vraag en aanbod veranderen daardoor ook snel. Een regelmatige evaluatie van de regeling en de tijdige aanpassing van beschikbare budgetten zijn keiharde voorwaarden voor een succesvolle transitie naar schoon en emissieloos bouwen in 2030. Zodra de SSEB definitief is vastgesteld, zal TLN uiteraard haar leden hierover informeren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.