TLN blijft bezorgd om stikstofprobleem

TLN maakt zich nog steeds ernstige zorgen over het stikstofprobleem. TLN vreest dat de maatregelen die de commissie-Remkes voorstelt nog niet genoeg zijn om aanleg, onderhoud en renovatie van wegen en andere bouwprojecten snel te hervatten.

​​​TLN roept het kabinet op tot snelle actie. TLN stelt voor dat het kabinet goed kijkt naar de voorstellen die werkgeversvereniging VNO-NCW eerder deed, om het stikstofprobleem op te lossen. Onder meer naar het idee om projecten wel te laten doorgaan, als ze alleen tijdens de bouw(werkzaamheden) met stikstofuitstoot gepaard gaan, maar daarna niet meer. Daarmee komt er bijvoorbeeld geen streep door onderhoud en renovatie van infrastructuur.

In het vandaag gepubliceerde advies van de commissie-Remkes​, staat een aantal kortetermijnmaatregelen om de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State te verzachten en te zorgen dat veel bouwprojecten wél door kunnen gaan. De commissie geeft ook aan dat het vóór de zomer van 2020 maatregelen voorstelt die op de langere termijn moeten helpen het stikstofprobleem op te lossen.

Minder vee, lagere maximumsnelheid

Voor de korte termijn stelt de commissie onder meer voor de veestapel Nederland te verkleinen, bijvoorbeeld door het uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden. Ook stelt de commissie voor dat boeren meer ruimte krijgen om te experimenteren met technieken die de stikstofuitstoot van hun koeien verlagen. Verder wil de commissie dat de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen omlaag gaat, vooral in de buurt van natuurgebieden. Dit zijn de meest concrete maatregelen in het plan. TLN vreest dat deze maatregelen niet genoeg verlaging van de stikstofuitstoot opleveren om veel bouwprojecten en ​infrastructurele projecten die nu stilliggen, snel weer op te pakken.

Aanpak stikstofuitstoot wegverkeer minder effectief

Wat betreft voorstellen voor de langere termijn, die de commissie in 2020 presenteert, denkt de commissie onder meer aan meer maatregelen, onder meer maatregelen die de stikstofuitstoot beperken van verschillende vormen van vervoer. TLN gaat ervan uit dat de commissie daarbij rekening houdt met het verschil tussen ammoniak, dat vooral door vee uitgestoten wordt, en stikstofoxiden, die vrijkomen door onder meer wegverkeer. Want waar de stikstofoxiden die het wegverkeer uitstoot over grote afstanden verspreid worden via de lucht, slaat de ammoniak die vee uitscheidt direct neer. Het sluiten van een veehouderij in de buurt van een natuurgebied heeft dus veel meer effect dan het beperken van wegverkeer in de buurt van een natuurgebied. ​

Commissie-Remkes

De commissie-Remkes (onder leiding van oud-minister Johan Remkes) is door de Rijksoverheid ingesteld om een oplossing te bieden voor de problemen die de zogeheten ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State heeft veroorzaakt. Die uitspraak leidde ertoe dat veel bouwprojecten in Nederland stil kwamen te liggen, waaronder wegverbredingen en andere verbeteringen van Nederlands infrastructuur. De commissie heeft de opdracht uit te zoeken onder welke voorwaarden op korte termijn toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs