TLN: na juni aanpassing Tijdelijk Handelingskader PFAS

Transport en Logistiek Nederland blijft samen met o.a. Bouwend Nederland en Cumela pleiten voor een zo snel mogelijke aanpassing van het Tijdelijke Handelingskader (THK) voor PFAS na juni. Het is nu immers nog steeds niet mogelijk om grond toe te passen in oppervlaktewater voor waterbouwkundige constructies of bij de verondieping van diepe plassen. Het feitelijke verbod hierop is op dit moment nog steeds het grootste knelpunt voor de grondtransport en grondverzetsector.

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft onlangs een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken in het PFAS-dossier. Daarbij is ook een tijdsplanning met de belangrijkste procesmomenten opgenomen.
De staatssecretaris geeft aan dat het definitieve handelingskader pas in april 2021 is afgerond. Het blijft daarom zaak om het sinds 1 december 2019 geldende Tijdelijk Handelingskader (THK) tussentijds op onderdelen waar mogelijk aan te passen.

Onderzoek

Het ministerie wacht, zoals eerder gemeld, op onderzoeksresultaten van het RIVM naar het toepassen van grond in oppervlaktewater voor waterbouwkundige constructies en voor de verondieping van diepe plassen. Volgens de planning zijn die in juni bekend. TLN pleit er, samen met onder andere Bouwend Nederland en Cumela voor, dat het THK daarna zo snel mogelijk wordt gewijzigd, zodat ook het grondverzet en -transport richting waterbodems kan worden hervat.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs