Transportondernemers ervaren onzekerheid door PFAS

Een aanzienlijk deel van de transportondernemers ervaart grote onzekerheid over de nabije toekomst, toegeschreven aan de PFAS-problematiek. Zestig procent van de bedrijven die hebben meegewerkt aan een onderzoek van TLN zegt hierdoor schade te lijden.

Het gaat daarbij om ondernemingen in de segmenten kiepautovervoer, bouwmaterialenvervoer, afvalstoffenvervoer en exceptioneel vervoer. Een kwart verwacht de bedrijfsactiviteiten zelfs geheel of gedeeltelijk te moeten beëindigen als het overheidsbeleid niet verandert.
Betrokken ondernemers verwachten van het kabinet snelle en heldere besluitvorming die stroperigheid tegengaat. Ze geven ook aan de onderbouwing van het kabinetsbeleid – bijvoorbeeld over grenswaarden – niet te begrijpen.
Dit alles blijkt uit een recent gehouden meningspeiling van TLN onder de betreffende leden, die TLN ook met de minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven heeft gedeeld. Van de bijna 1100 aangeschreven bedrijven heeft 10% gereageerd. In vergelijking met eerdere onderzoeken is sprake van een hoge respons. Het zit ondernemers hoog, stelt TLN op basis hiervan vast.
De reagerende bedrijven vertegenwoordigen een brede achterban, van klein tot groot; 28% heeft 15 mensen of minder in dienst, 14% 50 medewerkers of meer.

Schade

60% van de bedrijven geeft aan schade te lijden. Dit speelt op alle genoemde deelmarkten. Bij 15% van de bedrijven zitten werknemers deels of geheel werkloos thuis. Als de situatie niet snel verandert, zal dit oplopen naar één op de vijf werknemers, verwachten de bedrijven.
Als belangrijkste oorzaak wijzen de ondernemers op het stil komen liggen van bouw- en wegenbouwprojecten. De ledenpeiling van TLN bevestigt het beeld dat de bouw hard geraakt wordt door de PFAS-regelgeving. Omdat transporteurs werken als onderaannemer, is het veelal niet mogelijk de ontstane problemen te koppelen aan een enkel project. De teruggang doet zich over de gehele linie voor, melden de ondernemers. Mede als gevolg van het stikstofbesluit en economische ontwikkelingen.

Zorg

De grootste zorg die de ondernemers melden is de onduidelijkheid over de (nabije) toekomst. Ze willen antwoorden op vragen als: komen projecten weer op gang? En zo ja, wanneer dan? Waarom duurt besluitvorming zo lang? Welke grensnormen zijn leidend en wat is de afweging die daarbij is gemaakt?
Populair gezegd: een groot aantal ondernemers geeft aan geen licht aan het eind van de tunnel te zien en dus geen zicht te hebben op de lengte van de tunnel.

Continuïteit

Van de bedrijven die aan het onderzoek hebben meegedaan, geeft 40% aan niet precies te weten wat de gevolgen van de PFAS-problematiek zijn voor de continuïteit van hun bedrijf. 20% heeft de bedrijfsactiviteiten al geheel of gedeeltelijk moeten beëindigen.
TLN dringt er bij het kabinet op aan snel meer duidelijkheid te geven, zodat ondernemers beter kunnen inspelen op de ontstane en te verwachten situatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs