Agrarisch vervoer

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op agrarisch vervoer.

Agrarisch vervoer omvat een groot aantal vervoersstromen. Binnen deze deelmarkt vallen bijvoorbeeld het vervoer van dierlijke mest, onbewerkte producten (hooi, stro, aardappelen, suikerbieten, et cetera) en bewerkte producten zoals (grondstoffen voor) diervoeders. Veel van deze producten zijn uiteindelijk bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. Geen wonder dat kwaliteitsbesef bij vervoerders van agrarische producten hoog in het vaandel staat.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Agrarisch vervoer: ​

  • Behartigt de belangen van de aangesloten leden;
  • Voert periodiek overleg met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, NVWA en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met andere ketenpartners zoals LTO en Nevedi;
  • Levert een actieve bijdrage aan het GMP+ certificeringssysteem (diervoeders);
  • Adviseert en informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Mestdistributie

Wetgeving

De Meststoffenwet vindt zijn oorsprong in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De voorschriften om mesttransporten te verantwoorden zijn steeds uitgebreider en complexer geworden. Naast dat dit de begrijpbaarheid van de wetgeving niet ten goede komt, ondermijnt het ook het draagvlak voor de regelgeving. Vereenvoudiging van de mestwetgeving is geagendeerd, maar is een langdurig proces.

Techniek

We beschikken tegenwoordig over technieken die voorheen niet bestonden, maar wel kunnen bijdragen aan een betere verantwoording. In 2023 is het elektronische registratiesysteem rVDM (Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen) ingevoerd.

Certificering

TLN, LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank werken aan een certificeringssysteem voor een transparante mestketen: KeurMest. Het systeem gaat zich richten op producenten (veehouders), handel en verwerking en gebruikers (akkerbouw, vollegrondgroenteteelt). Boeren, mesttransporteurs, mesthandelaren en mestverwerkers kunnen door middel van certificering aantonen dat ze bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen.

​De samenwerkende organisaties vragen de overheid om gecertificeerde ondernemers meer ruimte te bieden in de wet- en regelgeving. Het Ministerie werkt aan regelgeving die hier een opening voor biedt. Het concept voor de certificatievoorschriften voor keurmest is al tot stand gekomen door inzet van ondernemers.

Bandbreedtes gehaltes

Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over normale, dan wel onwaarschijnlijke gehaltes stikstof en fosfaat in mest, is een tabel met eerlijke waarden opgesteld. Mestvervoerders kunnen deze lijst met bandbreedtes inzetten om mestfraude te voorkomen. De tabel geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten de mestcode aan. Voor zowel stikstof als fosfaat geeft de tabel tevens de forfaitaire waarde aan (bron: RVO). Daarnaast geeft de tabel het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen (bron: bedrijven en experts). Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten.

Diervoedertransport

GMP+

In Nederland is GMP+ certificering de standaard binnen de diervoederketen. TLN is een van de strategische partners binnen GMP+. Wanneer je je bedrijf wil laten certificeren voor GMP+, dan kan TLN je wegwijs maken hoe je dit aanpakt en/of je in contact brengen met adviseurs. De adviseurs kunnen je helpen bij de implementatie.

Naast GMP+ voorschriften, gelden ook wettelijke eisen. Via de Verdiepingspagina food-feed-dbp krijg je hier een globale indruk van.

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten worden beschreven als producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Voor een logistiek bedrijf is het relevant om te weten wanneer wat die nu eigenlijk vervoert als het een product van dierlijke oorsprong is; dat bepaalt of er voldaan moet worden aan de (wettelijke) voorschriften voor food, feed en/of dierlijk bijproducten. TLN helpt leden bij deze vraagstukken. Basisinformatie hierover is beschikbaar op de verdiepingspagina Food- Feed- Dierlijke bijproducten.

Voor logistieke ondernemers kan de zgn. ‘feedban’ ook nog een rol spelen; hiervan is sprake wanneer transportmiddelen ingezet worden voor het vervoer van specifieke dierlijke bijproducten met de bestemming diervoer. Er dient dan bij NVWA goedkeuring aangevraagd te worden van je reinigingsprotocol. Voorbeelden waarbij dit speelt zijn o.a. vervoer van dierlijke eiwitten, bloed en producten waar deze stoffen in verwerkt zijn. Meer informatie: Feedban - goedkeuring transport (NVWA)

Leden en bestuur

Bij de deelmarkt agrarisch vervoer zijn ongeveer 600 leden aangesloten. Een deel van de leden is actief in het internationaal transport. De deelmarkt heeft geen bestuur maar kent wel zogenoemde kerngroepen. Momenteel kent de deelmarkt Agrarisch vervoer de Kerngroep Mest en de Kerngroep GMP+.

Hoe kan ik lid worden?

Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je contact opnemen met deelmarktsecretaris Frank van den Eijnden, tel. 088-45 67 195 of mail naar agrarisch@tln.nl. ​

Meer weten?

Contact de expert

Frank van den Eijnden

Deelmarkt secretaris