Meer informatie

Deelnemen

Pakketvervoerders kunnen zich, op vrijwillige basis, aansluiten bij de code verantwoord tillen. Bij deelname geef je aan dat je bedrijf volgens de vijf principes wil gaan werken of al werkt. De bedrijven die dat willen kunnen worden opgenomen in de lijst van bedrijven die zich committeren aan de code en worden daarmee voor iedereen zichtbaar. Met deze zichtbaarheid wordt ieders positieve inzet duidelijk gemaakt voor werknemers, partners in de keten en de overheid.

Deelnemen als vervoerder
Ben je vervoerder en vind je het belangrijk een bijdrage te leveren aan het terugdringen van fysieke belasting? Werk je al met of wil je graag werken volgens de vijf principes? Meld je dan aan via info@tln.nl.

Deelnemen als opdrachtgever
Ben je opdrachtgever en wil je laten zien dat je de doelen van de code onderschrijft? Meld je dan aan via info@tln.nl. Het doel is meer aandacht te vragen en krijgen voor fysieke belasting omdat er in de keten nog verbeteringen mogelijk zijn.

Meld je nu aan
Heb je vragen, interesse of wil je aansluiten bij de code verantwoord tillen? Neem dan contact met ons op via 088 – 45 67 56 7 of info@tln.nl.

Of heb je, naast de voorbeelden binnen de code verantwoord tillen, andere tips of goede praktijkvoorbeelden en wil je die delen op onze website? Laat het ons dan weten via info@tln.nl!

Veelgestelde vragen

Waarom is er een code nodig in onze sector?
In de pakketdienstensector is sprake van fysieke belasting, met name door het tillen van pakketten. Om de werksituatie te verbeteren is het belangrijk dat bedrijven hetzelfde omgaan met fysieke belasting en volgens een aantal principes werken. Deze principes zijn vormgegeven in de code verantwoord tillen.

Wat is het verschil tussen de code en de afspraken uit de Arbocatalogus?
Er is een aantal verschillen:

  • In de Arbocatalogus zijn geen specifieke afspraken gemaakt over de pakketdienstensector en fysieke belasting.
  • De code verantwoord tillen is een initiatief vanuit de werkgevers, in de Arbocatalogus staan afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.
  • De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat betekent het als ik mij bij de code aansluit?
Aansluiting bij de code verantwoord tillen vindt plaats op vrijwillige basis. Vervoerders die de principes van de code onderschrijven kunnen aansluiten. Deelname geeft aan dat het bedrijf volgens de geformuleerde principes wil gaan werken of al werkt.

Derde partijen zoals bijvoorbeeld andere branches of ondernemingen kunnen de code ondertekenen om te laten zien dat zij de doelen belangrijk vinden. Doel is meer aandacht vragen en krijgen voor fysieke belasting omdat er in de keten nog verbeteringen mogelijk zijn.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken in de praktijk ook worden nageleefd?
De code is een vrijwillige gedragsrichting en daarom zijn er geen mogelijkheden om ondertekenaars te dwingen tot naleving. Ieder bedrijf dat de code heeft ondertekend is zelf verantwoordelijk voor naleving van de afspraken. Als er klachten komen wordt in eerste instantie terugverwezen naar de directie van de desbetreffende onderneming. Mocht dit niet leiden tot verbetering dan zal TLN in gesprek gaan met de desbetreffende onderneming. Schorsing uit de lijst van ondertekenaars is de ultieme sanctie die kan worden ingezet.

Wat betekent het dat de bedrijven die het initiatief hebben genomen aanjager zijn?
De initiatiefnemers tot de code verantwoord tillen zullen het onderwerp fysieke belasting onder de aandacht blijven brengen. Ook zullen zij zich inzetten de fysieke belasting in de sector te verminderen onder andere door hun kennis te delen.

Waarom heeft de branche geen maximaal tilgewicht afgesproken?
Een maximaal tilgewicht lijkt een eenvoudige oplossing om zwaar tillen te voorkomen. Toch is dit niet het geval. De belasting op het lichaam van tillen wordt namelijk niet alleen bepaald door het gewicht, maar door de gehele context waarin er getild wordt. Denk hierbij aan in welke houding er getild moet worden en hoe vaak er getild moet worden. Zo is het voor de rug veel belastender om een relatief licht pakket in gebukte houding van de grond te tillen dan een zwaar pakket te tillen tussen heup en schouderhoogte. Een tilnorm alleen op basis van gewicht is hiermee veel te eendimensionaal en lost het probleem niet op. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie neemt altijd de context waarin tillen plaatsvindt mee in haar beoordeling, alleen handhaven op een tilnorm is niet haalbaar. Daarnaast speelt ook een praktisch aspect een rol: het is niet realistisch om te denken dat er geen pakketten zwaarder dan een bepaald aantal kilogram meer zullen worden verstuurd. Dit is helemaal het geval wanneer pakketten uit het buitenland komen, waar zo’n afspraak niet geldig zou zijn.

In plaats van een tilnorm zet de branche zich in om de omstandigheden waarin deze pakketten vervoerd worden zo veel mogelijk te optimaliseren door de afspraken vastgelegd in deze code verantwoord tillen.

Wat is de rol van TLN?
TLN vervult een faciliterende rol onder andere door;

  • Het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van kennisdeling
  • Communicatie en het beschikbaar stellen van informatie over het terugdringen van fysieke belasting
  • Het aanbieden van voorlichting en instructies en het onderhouden van de website Tilcode
  • Het inrichten van een mailbox en de afhandeling van de mail
  • Organiseren van gesprekken met opdrachtgevers en/of branchevertegenwoordigers om te komen tot vermindering van fysieke belasting bij pakketbezorging
  • Het organiseren van overleg met de stuurgroep indien daartoe aanleiding is

Ondertekening
De tilcode is van toepassing op individuele bedrijven die de tilcode hebben ondertekend. Met de ondertekening geven ze aan zich te committeren aan de principes zoals die in de tilcode zijn omschreven. Zij zullen zich naar de geest van de tilcode gedragen en zijn daarop aanspreekbaar.

Klachtenprocedure
Iedereen die vindt dat een van de ondertekenaars niet handelt volgens de Tilcode, moet zich in eerste instantie wenden tot (de directie van) de betreffende ondertekenaars. Wordt de klacht naar het oordeel van de klager niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kan de klager zich wenden tot TLN.

Onderhoud van de tilcode
De tilcode is een start om fysieke belasting terug te dringen. De tilcode is geen statisch geheel. Goede ideeën en suggesties zijn altijd welkom.

Terug naar de Code verantwoord tillen