Bestuursvoorzitter Elisabeth Post bij Multimodaal Transport Expo

Transport en Logistiek Nederland onderschrijft de klimaatambities van de overheid. Tegelijkertijd zijn er problemen om deze ambities te halen, stelt bestuursvoorzitter Elisabeth Post op de Multimodaal Transport Expo in Breda. ‘Wij maken ons zorgen om de beschikbaarheid van stroom en voldoende laadinfrastructuur voor het elektrisch rijden. Er lijken hiervoor bij de overheid nog geen concrete plannen te zijn. Dat geeft te denken.’

Bedrijven willen graag verduurzamen, maar hebben de garantie nodig dat er stroom beschikbaar is om de vrachtwagens op te laden, zegt Post. ‘Voor de stilstand koop je geen elektrische vrachtwagen. De beschikbaarheid van laadinfrastructuur, betrouwbaarheid van het netwerk en betaalbaarheid van voertuigen zijn erg belangrijk.’

Ook de rekening van de vergroening kan niet alleen bij de ondernemer terecht komen: ‘Vaak wordt er wel gevraagd om elektrisch te rijden, maar tegelijkertijd is er dan geen bereidheid om hiervoor meer te betalen. Opdrachtgevers die meer vragen van bedrijven moeten vanzelfsprekend ook meer betalen.’

Subsidies

Daarnaast bepleit de bestuursvoorzitter dat de subsidies, die worden bekostigd door de nog in te voeren vrachtwagenheffing, eerder beschikbaar komen voor bedrijven. De heffing staat ingeboekt voor 2026 en de inkomsten die hieruit naar de sector terugvloeien volgen pas een jaar later. ‘Maar onze ondernemers moeten nu al investeren. Wij hebben daarom aan de hand van een paar technische maatregelen gepleit om het geld eerder beschikbaar te stellen.’

Post verwijst ook naar Duitsland, waar de overheid tot tachtig procent van de aanschafwaarde van een nieuw elektrisch voertuig subsidieert. Door dit soort subsidies gelijk te trekken, creëer je een eerlijker speelveld op de Europese transportmarkt, die internationaal zeer concurrerend is.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.